Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden?

Link gekopieerd naar klembord

Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden? keyvisual

Buiten wandelen met zorgverlener

Analyse van de verkiezingsprogramma's

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart hebben we voor u de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het thema ouderenzorg. Aan de hand van 5 vragen zijn de plannen en doelstellingen van de verschillende politieke partijen over de ouderenzorg overzichtelijk weergegeven:

1.    Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden?
2.    Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg?
3.    Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd?
4.    Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?
5.    Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd?

Met deze week: Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden?

 • Marktwerking. Aanpakken van problemen als gevolg van doorgeschoten marktwerking en doorgeschoten bureaucratie.
   
 • Verbod op winstuitkering zorgorganisaties. Behalve voor de medisch-specialistische zorg en intramurale zorg.
   
 • Verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Zorgaanbieders die hier geen afspraken over maken met zorg- verzekeraars, krijgen niet meer dan een wettelijk maximum vergoed.
   
 • Wegnemen van verkeerde productieprikkels in de bekostiging. Financiering van zorg moet niet meer volume gedreven zijn, maar rekening houden met de uitkomsten voor cliënten.
   
 • Eigen risico. Tijdelijk bevriezen van het eigen risico, terwijl de bekostiging in de zorg wordt herzien.
   
 • Eigen risico. Een keuze mogelijk maken om het eigen risico (of in de toekomst eigen betalingen) vrijwillig verder te verhogen dan nu mogelijk is, in ruil voor een lagere zorgpremie.
   
 • Zorgbudget. Eigen zorgbudget voor cliënten in de langdurige zorg. Daarmee kan iedereen zelf kiezen van wie ze zorg krijgen, wanneer dat gebeurt en of dit thuis of in een verpleeghuis plaatsvindt.
   
 • Zorgpolis. Inzetten op meerjarige zorgpolissen die het mogelijk maken om eerlijke premiekortingen aan te bieden.
   
 • Verzekeraars. Experimenten waarbij verzekeraars zelf ook zorg kunnen aanbieden.
   
 • Verpleeghuiszorg. Verpleeghuiszorg verplaatsen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Thuiszorgorganisaties. Groei van thuiszorgorganisaties beperken door hogeren eisen te stellen aan nieuwe aanbieders, financieringsprikkels en wijkgerichte samenwerking.
   
 • Marktwerking. Kiezen voor meer samenwerking in plaats van marktwerking als basis voor de zorg.
   
 • Eigen risico. Eigen risico blijft gelijk en niet bij de eerste, dure behandeling in één klap het hele eigen risico kwijtraken.
   
 • Medisch specialisten komen in loondienst.
   
 • Winstuitkeringen in de zorg worden verboden.
   
 • Nationaal onderzoek. Opzetten van een budget voor een groot nationaal onderzoek naar de behandeling van drie veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas en Alzheimer.
 • Eigen risico. Een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, met een maximum van 400 euro per jaar. Vanaf de vijfde behandeling geldt geen eigen bijdrage.
   
 • Zorgpremie. De nominale premie in de Zorgverzekeringswet wordt gehalveerd.
   
 • Medisch specialisten in loondienst.
   
 • Financiering wonen en zorg scheiden. Zorg buiten het verpleeghuis is de toekomst. Financiering van wonen en zorg wordt daarom op de lange termijn steeds verder gescheiden.
   
 • Minder Wlz-indicaties. Gemeenten ondersteunen met een financiële beloning als die met goede preventieve ouderenzorg zorgen voor minder Wlz-indicaties.
   
 • Wmo. Inkomensafhankelijk gedeelte in de eigen betaling voor de Wmo. Kwetsbare ouderen met een laag inkomen worden op deze manier zoveel mogelijk ontzien.
   
 • Eigen bijdrage wijkverpleging. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen van mensen die wijkverpleging ontvangen, om meer aansluiting te hebben bij de Wlz.
   
 • NZa & ACM. Versterken rol van de NZa en de ACM. De NZa moet op tijd ingrijpen bij het niet naleven van de zorgplicht door zorgverzekeraars.
   
 • Afhankelijkheid zorgaanbieder. De NZa gaat kritischer kijken als kleine zorgaanbieders afhankelijk zijn van één dominante verzekeraar
   
 • Zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars krijgen meer financiële compensatie om mensen met hoge zorgkosten te verzekeren.
   
 • Tarieven. Tarieven moeten minder op productie worden gericht en meer op uitkomsten en kwaliteit van de behandeling.
   
 • Thuiszorg. De zorg thuis (extramuraal) uit de Wlz op termijn overhevelen naar de Zorgverzekeringswet.
 • Eigen risico bevriezen en spreiden. Het eigen risico wordt bevroren op de huidige €385. Door medische behandelingen in te delen in verschil- lende categorieën, wordt het eigen risico gespreid.
   
 • Alle medisch specialisten in loondienst.
   
 • Zelfredzaamheidscheck. Er wordt een ‘reablement’-training ingevoerd bij indicatiestelling van Wmo-hulp. Er wordt eerst gekeken naar wat iemand zelf kan, welke hulp er in zijn netwerk beschikbaar is, voordat een beroep wordt gedaan op structurele professionele hulp.
   
 • Wmo huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp blijft via de Wmo toegankelijk, maar alleen voor mensen die hier een sociaal-medische indicatie voor hebben en dit niet zelf kunnen betalen. Het abonnementstarief wordt afgeschaft.
   
 • Geen verschil in eigen bijdrage Wmo. Eigen bijdrage voor de Wmo gelijk trekken, of door zorg thuis alleen vanuit de Wmo of de Zvw te organiseren.
   
 • Minder schotten in de zorg voor thuiswonende ouderen. Alle zorg voor thuiswonende ouderen wordt voortaan betaald uit de Zvw en Wmo. Gemeenten worden financieel beloond als zij voorkomen dat ouderen in de Wlz belanden. Op termijn wordt ouderenzorg in één wet ondergebracht.
 • Administratie schrappen door één tarief in thuiszorg en verpleeghuis.
   
 • Vereenvoudigen regelen van zorg. Ouderenzorg in één wet.
   
 • Afschaffen eigen risico voor iedereen.
   
 • Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens.
   
 • Verbod op winstuitkering.
 • Marktwerking. Afschaffen marktwerking in de zorg.
   
 • Publieke zorgfondsen. Zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen.
   
 • Eigen risico. Toeslagen systeem eenvoudiger maken door afbouwen van eigen risico en verlaging zorgpremies, zorgtoeslag vervalt.
   
 • Verbod op winstuitkering. Geen enkele zorgorganisatie of zorgverzekeraar mag nog met publiek geld winst uitkeren.
   
 • Medisch specialisten komen in loondienst. Gaan onder de Wet normering topinkomens vallen.
   
 • Wmo. De eigen bijdrage voor de Wmo wordt afhankelijk van het inkomen van degene die hulp ontvangt.
   
 • Europese aanbesteding. Stoppen met het verplicht Europees aan- besteden van zorg in gemeenten.
 • Marktwerking. Eind aan markt- werking in de zorg. Te vaak zorgde de marktwerking ervoor dat samen- werking werd bestraft en alleen concurrentie werd beloond.
   
 • Verbod op winstuitkeringen van zorgverzekeraars.
   
 • Medisch specialisten in loondienst.
   
 • Eigen risico. Toeslagensysteem eenvoudiger maken door stapsgewijs afbouwen van (vrijwillig) eigen risico en verlaging zorgpremies, zorgtoeslag vervalt.
   
 • Wmo. Afschaffen abonnementstarief Wmo. De regie over de Wmo gaat naar de gemeenten. Tekorten bij gemeenten worden aangevuld.
   
 • Basispolis. Een basispolis voor het basispakket van zorgverzekeraars
   
 • Verspilling. Aanpakken van onnodige zorg en overbehandeling. Verspilling in de zorg wordt tegengegaan door zorgaanbieders te belonen voor de gezamenlijke besparing op de zorgkosten.
   
 • Verplichte aanbesteding. Einde aan verplichte aanbesteding van thuiszorg en jeugdzorg. Te vaak kiezen gemeenten nu nog partijen op basis van de laagste prijs. Dit gaat ten koste van kennis, ervaring en expertise die nodig is om de beste zorg te leveren.
 • Marktwerking. Eind maken aan de marktwerking in de zorg. In plaats van commerciële zorgverzekeraars, komt er een Nationaal Zorgfonds voor álle noodzakelijke zorg.
   
 • Inkomensafhankelijke zorgpremie. Het nationale Zorgfonds wordt bekostigd met inkomensafhankelijke zorgpremies. Wat zorgtoeslag overbodig maakt.
   
 • Strengere eisen voor nieuwe aanbieders van zorg.
   
 • Salaris zorgbestuurder. Zorgbestuurders en consultants mogen niet meer verdienen dan het salaris van de Minister-President.
   
 • Winstuitkering van zorgorganisaties worden verboden.
   
 • Eigen risico verdwijnt.
   
 • Gemeentelijke basispakket. Om te voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, komt er een gemeentelijk basispakket voor onder andere de thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg.
   
 • Wmo. Door gemeenten voldoende middelen te geven voor de zorgtaken wordt de eigen bijdrage overbodig in de Wmo.
 • Zorgpolis. De mogelijkheid tot het aangaan van een meerjarige zorgpolis bij de zorgverzekeraar
   
 • Het eigen risico wordt verlaagd naar 200 euro.
   
 • Gecontracteerde zorg. Er moet altijd ruimte blijven voor nieuwe aanbieders, daarom blijft gecontracteerde zorg het uitgangspunt. Maar wildgroei zoals nu bij de thuiszorg dient te worden voorkomen.
 • Eigen risico afschaffen.
   
 • Eigen bijdrage voor de zorg verlagen.
   
 • Zorgverzekeringspremie drastisch verlagen.
   
 • Het toezicht op zorgverzekeraars versterken.
   
 • Salarissen in de top van de zorg verlagen.
   
 • Medisch specialisten niet meer in maatschappen maar in loondienst.
   
 • Budget gemeenten. Gemeenten financieel voldoende toerusten om hun zorgtaken goed uit te voeren.
 • Ontschotting. Verdergaande ‘ontschotting’ van de financiering van zorg. Ook moet een einde worden gemaakt aan ongewenste en storende prikkels om cliënten ‘af te schuiven’ naar een andere zorgwet.
   
 • Meerjarige contracten. Inzetten op een verplichting tot meerjarige contracten met budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders, gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte.
   
 • Wmo. Gemeenten moeten worden gecompenseerd door de Rijksoverheid voor de tekorten uit bij het Wmo. Ook moeten gemeenten meer ruimte krijgen om te kunnen zoeken naar mogelijkheden om de vraag naar (zwaardere) zorg te voorkomen.
   
 • Eigen risico. Het verplichte eigen risico blijft gelijk. Mensen krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico, inruil voor een premieverlaging.
   
 • Wmo. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen.
   
 • Zorgpolis. Inzetten op de mogelijkheid om een polis af te sluiten voor een, drie of vijf jaar.
   
 • Wijkverpleging. Er komt een onafhankelijke indicatiestelling voor ongecontracteerde wijkverpleging.
   
 • Zorgaanbieders. De toelatingscriteria voor nieuwe zorgaanbieders worden aangescherpt.
 • Verlaging van het eigen risico naar 200 euro.

De Analyse Verkiezingsprogramma 2021 wordt aangeboden via de Collectie Verkiezingen. Tijdens de verkiezingen biedt ActiZ relevante informatie omtrent de verschillende politieke partijen en hun standpunten, maar ook actueel nieuws.