Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?

Link gekopieerd naar klembord

Hoe kunnen mensen langer thuis wonen? keyvisual

Wonen binnen koken

Analyse van de verkiezingsprogramma's

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart hebben we voor u de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het thema ouderenzorg. Aan de hand van een reeks van 5 vragen zijn de plannen en doelstellingen van de verschillende politieke partijen over de ouderenzorg overzichtelijk weergegeven:

1.    Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden?
2.    Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg?
3.    Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd?
4.    Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?
5.    Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd?

Met deze week: Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?

 • Woningbouw. Investeren in meer toekomstbestendige woningen en kleinschalige woonvormen voor ouderen. In combinatie met meer verpleeghuisplekken.
   
 • Keuzevrijheid. Meer keuzevrijheid in de ouderenzorg zodat ouderen die bijvoorbeeld gespaard hebben, kunnen kiezen voor een grotere kamer.
   
 • Contracten langdurige zorg. Inzetten op meerjarige contracten in de langdurige zorg. Dit biedt meer zekerheid voor lasten rondom de jaarlijkse inkoopprocedure.
   
 • Mantelzorg. Aanpakken van overbelasting bij mantelzorgers door zorgverleners hierop te laten letten en gemeenten en zorgkantoren actiever tijdelijk vervangende zorg aan te laten bieden.
 • Regeldruk. Einde maken aan on- nodige regels voor zorgcoöperaties die waardevolle maatschappelijke initiatieven, waarbij mensen zelfde zorg voor elkaar organiseren, in de weg staan.
   
 • Verpleeghuizen. Inzetten op het uitbreiden van het aantal verpleeghuizen. Daarnaast zorgen voor een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg.
   
 • Woonvormen. Meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen realiseren. Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn aantrekkelijke alternatieven voor ouderen.
   
 • Verhuurderheffing. De verhuurderheffing wordt afgeschaft in ruil voor stevige afspraken over de bouw- opgave voor corporaties.
   
 • Mantelzorg. Betere ondersteuning voor mantelzorgers door het vergroten van aanbod in respijtzorg en de aanvraag eenvoudiger maken.
   
 • Mantelzorg. Meer cao-afspraken mogelijk maken over mantelzorgverlof.
 • Seniorenwoningen. Inzetten op meer seniorenwoningen. Iedere gemeente moet zorgen voor voldoende levensloopbestendige bouw.
   
 • Woon/zorgcombinaties. Alle overheden moeten zich maximaal inspannen voor meer woon/zorgcombinaties. Gemeenten en het Rijk stimuleren dat woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties samenwerken.
   
 • Bouwopgave. Om te voorkomen dat kleine gemeenten vanwege de aanzuigende werking afzien van de bouw van woonvoorzieningen, worden gemeenten gedwongen om regionaal eerlijke afspraken te maken over de verdeling van de bouwopgave van woonzorgcombinaties.
   
 • Levensloop aanpassingen. Inzetten op nieuwe financieringsmogelijkheden voor levensloopbestendige aanpassingen. Bijvoorbeeld met overwaarde huis of pensioenvermogen.
   
 • Verouderde verpleeghuizen. Opzetten van een nationaal programma om verouderde verpleeghuizen te moderniseren.
   
 • Automatische inkomenssteun. Automatische inkomenssteun zonder verdere verantwoording voor huishoudens waarin iemand langdurige, intensieve zorg nodig heeft en mantelzorg krijgt.
   
 • Mantelzorg. Inzetten op een mantelzorgakkoord tussen mantelzorgorganisaties, gemeenten, Rijk, zorgverzekeraars en werkgevers waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te voorkomen.
   
 • Mantelzorg. Verwijderen van gemeentelijke obstakels voor mantelzorgwoningen.
   
 • Mantelzorg. Opzetten van een pilot voor logeerzorg als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis. Op die manier wordt de mantelzorger voor korte periode ontzien.
   
 • Mantelzorg. Het aanmoedigen bij sociale partners om in cao’s afspraken te maken over mantelzorg en verlof.
   
 • Verhuurderheffing. De verhuurdersheffing wordt veranderd in een verplichte bijdrage aan een corporatiefonds die gerelateerd is aan de gemiddelde huurprijzen in hun woningbestand. Corporaties kunnen hiermee nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen. 
 • Investeren in ouderenhofjes en generatiewoningen. De komende kabinetsperiode worden er 80.000 ouderenwoningen bijgebouwd. Daarbij gaat het niet alleen om woonzorgprojecten waar uitsluitend ouderen wonen, maar ook om initiatieven als burgercoöperaties, meergeneratiewoningen, inclusieve wijken en hofjes. Om dit te ondersteunen wordt er Ouderenbouwfonds met een miljard euro opgericht. Belemmeringen voor collectieve woonvormen voor senioren en gemengd wonen verdwijnen.
   
 • Verplichting gemeenten om ouderenwoningen te realiseren. Gemeenten krijgen de verplichting om voldoende aangepaste woningen en gemeenschappelijke woonvormen te realiseren. Gemeenten maken hierover prestatieafspraken met de woningcorporaties.
   
 • Voldoende verpleeghuiszorg. Er zijn de komende 20 jaar meer verpleeghuisplekken nodig. De capaciteit voor gespecialiseerde (medische) verpleeghuiszorg blijft centraal gereguleerd.
   
 • Preventie van zorg. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren betalen gezamenlijk mee aan het voorkomen van zorg.
   
 • Mantelzorgverlof. Werkgevers faciliteren hun werknemers met flexibele werktijden of door uren beschikbaar te stellen voor mantelzorg. De overheid maakt daarover afspraken met werkgevers. Er komt een langer durend betaald zorgverlof.
   
 • Steunpunt mantelzorg. In elke gemeente moet een steunpunt mantelzorg krijgen dat mantelzorgers op weg helpt bij geldzaken, vervangende zorg, wonen, werk, wet- en regelgeving.
   
 • Ontlasting van mantelzorgers. Vervangende zorg of respijtzorg wordt tijdig, makkelijk en op maat beschikbaar.
   
 • Mantelzorgsparen. Er komen experimenten met mantelzorgsparen: wie uren mantelzorg biedt aan iemand buiten de eigen familie, kan die later ‘terugkrijgen’ als hij zelf zorgbehoevend wordt. Dit biedt kansen voor alleenstaanden of mensen met een beperkt sociaal netwerk.
 • Tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken.
   
 • Tienduizenden nieuwe ouderenwoningen.
   
 • Minister voor ouderenhuisvesting die de enorme bouwopgave waarmaakt.
 • Investeren. Extra investeren in goede zorg voor onze ouderen.
   
 • Investeren in woningen. Geld beschikbaar stellen voor extra verpleeghuisplekken, passende seniorenwoningen en meer voorzieningen voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
   
 • Mantelzorg. Mantelzorgers van thuiswonende ouderen krijgen de ondersteuning die ze verdienen. Het opzetten van een stimuleringsfonds om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en het verhogen van de onbelaste vrijwilligersvergoeding.
   
 • Verhuurderheffing. Afschaffen van de verhuurderheffing. De vrijgekomen middelen investeren woningcorporaties volledig in de bouw en het beheer van voldoende betaalbare woningen.
 • Wijkverpleging. Investeren in het aanstellen van meer wijkverpleegkundigen. Om zo mensen langer thuis te laten wonen.
   
 • Verminderen van regeldruk. Wijkverpleegkundigen de tijd en het vertrouwen geven om de beste zorg te kunnen bieden.
   
 • Verpleeghuis. Inzetten op verbetering van zorg en omstandigheden in verpleeghuizen. Naast meer en beter opgeleid personeel komt er ook meer geld en aandacht voor welzijnswerk in verpleeghuizen.
   
 • Levensbestendige woningen. Inzetten op meer geschikte woningen voor ouderen. Er komen meer levensbestendige woningen waarin wonen en zorg beter te combineren zijn.
   
 • Woonvormen. Alternatieve woonvormen en wooninitiatieven, zoals Knarrenhofjes, voor ouderen ondersteunen.
   
 • Verhuurderheffing. Afschaffen verhuurderheffing voor woning- corporaties. De belasting zorgt ervoor dat er minder wordt gebouwd en geïnvesteerd in woningen die nu hard nodig zijn.
   
 • Woonvisie. Gemeenten moeten in hun woonvisie een verplicht aantal ouderwoningen opnemen. Ook komen er meer mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen.
   
 • Mantelzorg. Uitbreiden van het mantelzorgverlof en afschaffen van onnodige bijstandsverplichtingen voor mantelzorgers die niet kunnen werken.
   
 • Mantelzorg. Uitbouwen van de periode van betaald zorgverlof voor mantelzorgers.
   
 • Mantelzorg. Minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren worden zoveel mogelijk ontlast en ondersteund.
   
 • Mantelzorg. Waardering voor mantelzorgers verhogen door de verbinding tussen professionele en informele zorg te versterken.
 • Zorgbuurthuis. Inzetten op kleinschalige Zorgbuurthuizen om ouderen een waardige oude dag te bieden en wachtlijsten voor verpleeghuizen terug te dringen. Ouderen kunnen kiezen tussen het Zorgbuurthuis of om thuis zorg te krijgen.
   
 • Zorgbuurthuis. Het Zorgbuurthuis heeft een inloopfunctie voor de hele buurt.
   
 • Zorgbuurthuis. Ook de ouderen met een beginnende zorgbehoefte krijgen het recht te kiezen voor de ondersteuning van het Zorgbuurthuis.
   
 • Verhuurderheffing. De verhuurderheffing en winstbelasting voor corporaties worden afgeschaft. Dat geld wordt geïnvesteerd in het nationaal bouwplan en gebruikt voor de bouw van huizen.
 • Wijkverpleging. Om te zorgen dat de acute zorgvraag beter georganiseerd en gestroomlijnd wordt, is er behoefte aan een uitbreiding van eerstelijns bedden in de wijk.
   
 • Wijkteams. Versterking van drempelvrije wijkteams waarin de verschillende professies bij elkaar gebracht zijn.
   
 • Mantelzorg. Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning.
   
 • Mantelzorg. Binnen gemeenten moet ruimte komen om de eigen woning te gebruiken als (toekomstig) mantelzorgwoningen. Dit moet fiscaal gestimuleerd worden.
   
 • Woonvisie. Er komt een verplichte woon leefvisie voor gemeenten met daarin een visie op de demografische ontwikkelingen voor de komende 20 jaar, samen met concrete bouw- plannen voor zowel sociale huur, vrije sectorhuur en koop in de diverse segmenten
 • Eigen regie. Focus leggen op eigen regie van ouderen, daarbij thuis wonen zolang mogelijk behouden.
   
 • Zorgmedewerkers. Een wettelijk minimum van twee gekwalificeerde zorgmedewerkers per acht cliënten in een verpleeghuis invoeren.
   
 • Verhuurderheffing. De verhuurderheffing wordt afgeschaft. De heffing legt druk op de plancapaciteit van corporaties en drijft de huren op.
 • Ouderenwoningen. Inzetten op meer woonvoorzieningen voor ouderen die kwetsbaarder worden, maar nog geen verpleeghuiszorg nodig hebben. De Rijksoverheid, gemeenten, woningbouwcorporaties, bewonersorganisaties, verzekeraars en zorgaanbieders moeten beter gaan samenwerken. Landelijke en meerjarige afspraken maken over het realiseren van huisvesting voor zowel ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen als verpleeghuisplekken.
   
 • Mantelzorg. Lokaal en regionaal afspraken maken over de ondersteuning van mantelzorgers. Er komt een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet.
   
 • Mantelzorg. Toezichthouders moeten er scherper op letten of gemeenten wettelijke verplichtingen nakomen om mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten.
 • Uitbreiden thuiszorg en huishoudelijke hulp op een zo’n klein mogelijke schaal.
   
 • In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van verzorg- en verpleeghuizen.
   
 • Generatiewoningen om sociale cohesie te stimuleren.

De Analyse Verkiezingsprogramma 2021 wordt aangeboden via de Collectie Verkiezingen. Tijdens de verkiezingen biedt ActiZ relevante informatie omtrent de verschillende politieke partijen en hun standpunten, maar ook actueel nieuws.