nieuws

nieuws

ArchiefIn de media
12 okt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia: samen aan zet voor wonen, welzijn en zorg in de wijk

Zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis...

12 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Samenwerking ActiZ en Sociale Kaart Nederland

Vanaf januari 2018 is het voor burgers mogelijk om in de eigen gemeente dé zorgorganisatie te vinden die aansluit bij de persoonlijke behoef...

12 okt 2017|VVT Nieuws, Zorg

Verwijskader ELV: geen verwijsbrieven meer

De huidige werkwijze met verwijsbrieven is niet langer verplichtend....

11 okt 2017|Pers, VVT Nieuws

2,1 miljard verpleegzorg hard nodig, bezuinigingen in wijkverpleging onacceptabel

Het komende kabinet Rutte III heeft met het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de duidelijke ambitie om de ouderenzorg...

11 okt 2017|Kwaliteit

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst

ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso , VGN en V&VN hebben een herzien advies uitgebracht over de bewaartermijn van de medicatie-toedienlijst....

9 okt 2017|Kwaliteit

Zichtbaar maken ‘lerend vermogen van organisaties’ voor toezicht

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat de ontwikkelopdracht 'Het ontwikkelen van een methode waarmee het lerend...

6 okt 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Onderzoek naar (on)gecontracteerde zorg van start

Eind juni hebben de landelijke partijen BTN, V&VN, PFN, ZN en ActiZ het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ‘Bouwen aan kwaliteit’...

6 okt 2017|Pers, VVT Nieuws

ActiZ Benchmark Zorg 2017: Financiële positie van zorgorganisaties verder verzwakt

Uit de vandaag gepresenteerde ‘ActiZ Benchmark Zorg 2017’ blijkt dat het gemiddelde nettoresultaat van zorgorganisaties in de ouderenzorg...

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht....

5 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Hulp bij digitale uitwisseling van medische informatie

VZVZ wil uw instelling nu en in de toekomst zo goed mogelijk ondersteunen met haar dienstverlening....

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe BEM-codes (Beoordeling eigen beheer medicijnen)

Aan de ‘BEM’ (instrument Beoordeling eigen beheer medicatie) is een nieuwe code toegevoegd....

4 okt 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Zorginstituut: Positionering behandeling integraal onderdeel van de Wlz

Behandeling en aanvullende zorgvormen maken bij zorg met verblijf en geclusterd volledig pakket thuis integraal onderdeel uit van het Wlz-zorg....

4 okt 2017|Kwaliteit

(Tijdelijke) normen personeelssamenstelling

Eind 2018 moet de landelijke contextgebonden personeelsnorm gereed zijn. Tot die tijd gelden er tijdelijke normen op dit gebied voor zorgorganisati...

3 okt 2017|VVT Nieuws, Zorg

Twitterspreekuur geriatrische revalidatiezorg op dinsdag 10 oktober

Op dinsdag 10 oktober organiseert ActiZ voor de eerste keer een twitterspreekuur, met als thema de geriatrische revalidatiezorg. Tussen 12.30 en 13.30...

2 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

iWlz on the move: zeven informatiesessies door het hele land

Van eind oktober tot eind november organiseert Zorginstituut Nederland iWlz on the move: zeven bijeenkomsten over iWlz. ‘s Ochtends staat de release...

2 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Alternatief voor ActiZ-leden door vervallen Microsoft kortingsregeling; aanbod in-en verkoop gebruikte licenties

Sinds 2006 kende ActiZ een kortingsregeling voor Microsoft licenties voor haar leden. Een zeer groot deel van de sector heeft gebruik gemaakt van deze...

29 sep 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Topcare-symposium: kennisontwikkeling voor ouderenzorg

Hoe kun je wetenschappelijk inzichten over Korsakov, Huntington, geriatrische revalidatie, gerontopsychiatrie en dementie toepassen in de praktijk....

28 sep 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Casemanagement dementie

Recent heeft de ‘vakgroep casemanagers dementie’ van V&VN op eigen gezag een herziening uitgebracht van het ‘Expertisegebied casemanagement...

28 sep 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Voortgang uitvoering Sectorplan Informatievoorziening Zorgprocessen

Door een betere informatievoorziening wordt de zorg effectiever en efficiënter. Daarom werkt ActiZ aan het verbeteren van de informatievoorziening...

28 sep 2017|VVT Nieuws

Extra ondersteuning bij kanteling werktijden met Werkbalans-tool

Extra ondersteuning bij kanteling werktijden met Werkbalans-tool...

27 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

De ontwikkeling van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie

Van verpleeghuis naar dementievriendelijk ontwerp. Veel ouderenzorgorganisaties bieden tegenwoordig kleinschalig groepswonen aan. Kenniscentrum...

27 sep 2017|VVT Nieuws

Hoge Raad: bewijskracht diploma of certificaat voor afdrachtvermindering onderwijs

Naar aanleiding van bezwaar- en beroepsprocedures heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan met name over de bewijslastverdeling....

27 sep 2017|VVT Nieuws

Herziening ‘Expertisegebied casemanagement dementie’

Naast een actualisatie vanwege de stelselwijzigingen en een update van expertise, taken en inhoud van het casemanagement, wordt in het document ook...

26 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Nieuwe vormen van kleinschalig wonen, langer thuis met de seniorenconsulent, congres Expeditie Begonia en meer in de nieuwsbrief van 26 september....

26 sep 2017|VVT Nieuws

Laat u inspireren door dr. Frans Feldberg op 6 oktober a.s. Meld u aan voor Congres Ondernemen in zorg 2017!

Datagedreven technologie verbetert de (volks)gezondheid en zorg, mits het wordt ingezet binnen een lerend systeem, met open data-uitwisseling tussen...

22 sep 2017|VVT Nieuws

Charlotte Braun adjunct-directeur ActiZ

Charlotte Braun start per 1 december als nieuwe adjunct-directeur van ActiZ....

22 sep 2017|VVT Nieuws

SCP-rapport: acht op de tien verpleeghuisbewoners positief over de kwaliteit van de verzorging

Het SCP-rapport “Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen” is...

22 sep 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inschrijven symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

Op dinsdag 14 november organiseren het ministerie van VWS en het RIVM in samenwerking met Vilans, een symposium over antibioticaresistentie en ouderenzorg...

20 sep 2017|VVT Nieuws

Miljoenennota en begroting: algemeen beeld

Het demissionaire kabinet-Rutte II had een beleidsarme werkbegroting voor 2018 aangekondigd en dat is ...

20 sep 2017|VVT Nieuws

Artikel 12.2 CAO VVT is gewijzigd!

Cao-partijen hechten eraan dat dit artikel algemeen verbindend wordt verklaard, daarom zijn de termijnen in dit artikel gewijzigd....

19 sep 2017|Pers, VVT Nieuws

Blijvende investering ouderenzorg in Troonrede

Dit jaar staat de troonrede in het teken van meerjarige investeringen in de langdurige zorg en verpleeghuiszorg....

18 sep 2017|VVT Nieuws

Tweede Kamer op bezoek bij Pennemes

Op vrijdag 1 september 2017 bezochten leden van de vaste commissie voor VWS en medewerkers van fracties in de Tweede Kamer het zorgcentrum Pennemes...

15 sep 2017|VVT Nieuws

Infectiepreventie: IGZ spreekt bestuurder en zorgprofessional aan

Vanaf november 2017 gaat de IGZ bezoeken afleggen in geselecteerde verpleeghuizen gericht op het thema infectiepreventie....

14 sep 2017|VVT Nieuws

SCP-rapport brengt de leefsituatie in verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’....

14 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Gratis zonnepanelen leveren duurzame en positieve energie

Let op: aanmelden vóór 21 september 2017!!! ...

13 sep 2017|VVT Nieuws

Help verpleeghuis Betesda op Curaçao!

Heeft u misschien overtollige meubilair, bedden, rolstoelen, (para)medische apparatuur en huishoudelijk materiaal? Schenk dit dan aan Betesda!...

13 sep 2017|VVT Nieuws

Brief VWS aan branches over toekomst NHC

Brief VWS aan branches over toekomst NHC...

12 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Badeloch: samen blijven wonen bij dementie

In Den Bosch is dit voorjaar een uniek woongebouw opgeleverd: Badeloch. Een bijzondere woonvorm waar mantelzorgers en hun partner met een (beginnende)...

12 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Betrokken professionals zijn nodig voor vitale woongemeenschappen,  Lab Noord: langer thuis in kwetsbare wijk, Congres Expeditie Begonia en...

8 sep 2017|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Hoog percentage cliënten beveelt verpleeghuis aan

Dit mooie resultaat voor de sector blijkt uit onderzoek van ZorgkaartNederland naar cliëntervaringen in verpleeghuizen. De hoge aanbevelingspercentages...

7 sep 2017|Financiering, VVT Nieuws

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Laat het ons weten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start dit jaar weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg....

7 sep 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leernetwerk Infectiepreventie – actueler dan ooit!

Het aantal niet bestrijdbare micro organismen neemt niet alleen wereldwijd toe, maar komt ook in versneld tempo de landsgrenzen over. Dat betekent dat...

6 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Verbeter lokale samenwerking WWZ met training Connect Effect

Hoe kunt u lokale samenwerking verbeteren tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, corporaties en gemeenten? Wat is het Connect Effect?...

6 sep 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Update Kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ ontwikkelt in samenwerking met de landelijke partijen BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN gezamenlijk een richtinggevend...

6 sep 2017|VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische revalidatie: meer mensen gaan sneller terug naar huis

Door een bewustere aanpak zijn bijna twee keer zoveel mensen geholpen en is de ligduur afgenomen....

5 sep 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Nieuw: Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg live op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

1 sep 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Bekostiging huisartsenzorg 2018

De LHV heeft de bekostiging van de huisartsenzorg 2018 samengevat in één animatiefilmpje. Met dit filmpje informeert de LHV haar leden...

30 aug 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees over 'Badeloch: Samen blijven wonen bij dementie', de blog 'Langer thuis wonen: het kan n(i)et' en de masterclasses zorgvastgoed....

30 aug 2017|VVT Nieuws

Congres ‘Ondernemen in Zorg 2017. Van data naar daadkracht’ op 6 oktober 2017

Op vrijdag 6 oktober organiseert ActiZ wederom het congres ‘Ondernemen in Zorg’, speciaal voor bestuur en directie van zorgorganisaties,...

30 aug 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Aanlevering kwaliteitsindicatoren wijkverpleging

Vanaf 1 september kunt u de kwaliteitsindicatoren voor de wijkverpleging aanleveren in het portal van Desan....

30 aug 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

MeetUp Verzuim: inzichten & aanpak!

Vanwege de vele inschrijvingen herhaling van de Meetup Verzuim....

29 aug 2017|Kwaliteit

9 oktober: Landelijk congres Cliëntenraden 2017

De inschrijving voor het Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering! met ruim veertig interessante workshops is geopend....

29 aug 2017|Financiering, VVT Nieuws

Voorschot zorgkantoren tariefaanpassing V&V in 2017 mogelijk

Zorgkantoren kunnen verpleeghuizen in 2017 een voorschot geven op de tariefophoging voor de invoering van het kwaliteitskader....

29 aug 2017|VVT Nieuws

Bartholomeus Gasthuis viert samen met Maxima 650 jaar zorg voor kwetsbare mensen

“Ik hoop dat Maxima de 650 jaar voetstappen over onze drempel voelde toen ze binnen kwam."...

28 aug 2017|VVT Nieuws

ActiZ zoekt nieuwe voorzitter

Onze nieuwe voorzitter is bepalend voor het imago van ActiZ, herkenbaar voor de leden in elke werksetting en in staat de verbinding te maken met de...

28 aug 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Regionale Zorgnetwerken antibiotica gestart: samen sterk

Er zijn tien Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht om de samenwerking in de regionale zorgketens te stimuleren en te versterken....

25 aug 2017|VVT Nieuws

Onderzoek wachttijden verpleeghuizen

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de wachttijden van verpleeghuizen. Men belde 101 verpleeghuizen met de vraag hoe lang de wachttijd is...

22 aug 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Save de date: 14 november symposium Antibioticaresistentie

Op dinsdag 14 november organiseren VWS en RIVM een symposium over antibioticaresistentie met het thema: impact op ouderen en hun woonomgeving....

21 aug 2017|VVT Nieuws

Voedselveiligheid in (kleinschalige) woonvormen

Op 7 september of 3 oktober kunt u nog deelnemen aan de (gratis) masterclass Haccp-voedselveiligheid....

18 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

NZa corrigeert tarieven eerstelijns verblijf 2018

De NZa stelt jaarlijks de tarieven voor de zorg vast. Zo ook de tarieven eerstelijns verblijf. In de tarieven eerstelijns verblijf 2018 is een...

16 aug 2017|Financiering, VVT Nieuws

Nieuwe tarieven voor V&V in 2017 via herschikking

Zorgkantoren nemen de in 2017 opgehoogde tarieven V&V op in de herschikking 2017, zo heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt....

16 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet verzekeraars acute zorgketen blijft achter

Leden van ActiZ moeten hun rol in de acute zorgketen tot dusver zelf financieren....

15 aug 2017|VVT Nieuws

IGZ constateert verbetering medicatieveiligheid verpleeghuizen

De medicatieveiligheid in de verpleeghuizen is sterk verbeterd en de medicatierisico’s zijn verkleind. Dit blijkt uit een onderzoek van...

15 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels en tarieven GRZ 2018 vastgesteld door NZa

Op 1 juli 2017 zijn de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg 2018 vastgesteld door de NZa....

9 aug 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Stilstaan bij je loopbaan? Grijp je kans!

Veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen voor medewerkers in de zorg en welzijn. Via het project ‘Sterk in je werk’ krijgen...

8 aug 2017|VVT Nieuws

Aanmelden programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen'

Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van niet behandelbare infecties....

8 aug 2017|VVT Nieuws, Wonen

Doe mee aan de e-healthweek 2018

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid.  ...

4 aug 2017|VVT Nieuws

CAO VVT 2016-2018 is algemeen verbindend verklaard!

CAO VVT 2016-2018 is algemeen verbindend verklaard....

2 aug 2017|VVT Nieuws

Word lid van de nieuwe community Grijs, Groen en Gelukkig!

Zo kunnen ActiZ-leden elkaar helpen om groene, duurzame zorg te leveren en cliënten blij te maken....

2 aug 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Indienen aanvragen stagefonds en wijzigingen 2017/2018

Vanaf 18 augustus kunnen de aanvragen voor het stagefonds worden ingediend over het schooljaar 2016/2017. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid...

1 aug 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Patiënt centraal tijdens Meet Up Informatieberaad 25 september

Op 25 september komt het Informatieberaad Zorg weer bij elkaar. Voorafgaand aan dit overleg wordt er vanaf 10.00 uur bij het Ministerie VWS in Den Haag...

31 jul 2017|VVT Nieuws

ActiZ zoekt een adjunct-directeur

Een nieuwe functie die deel uitmaakt van het onlangs gereedgekomen herinrichtingsplan voor het ActiZ-bureau....

31 jul 2017|Financiering, VVT Nieuws

Publieksversie Inkoopkader Wlz 2018- 2020 beschikbaar

De publieksversie richt zich op de cliënten en/of cliëntenraden van zorgorganisaties en kan een hulpmiddel zijn voor zorgaanbieders om hen...

27 jul 2017|VVT Nieuws, Wonen

Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg

Zorgboerderijen kunnen een positieve invloed hebben op mensen met dementie. Elementen die daaraan bijdragen kunnen ook worden toegepast in andere...

25 jul 2017|VVT Nieuws

Word jij een van de drie nieuwe accountmanagers voor ActiZ?

De accountmanagers zijn spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger....

25 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Caresq nieuwe zorginkooporganisatie

Vanaf 2018 betreedt een nieuwe zorginkooporganisatie de zorgverzekeringsmarkt. Het betreft Caresq, die zorg gaat inkopen voor de 225.000 verzekerden...

25 jul 2017|Financiering, VVT Nieuws

ZZP en VPT-tarieven 2017 en 2018 opgehoogd voor kwaliteit verpleeghuizen

De NZa heeft vorige week de aangepaste ZZP en VPT-tarieven voor 2017 en 2018 gepubliceerd....

25 jul 2017|VVT Nieuws, Wonen

Overgang Zorginfrastructuur na 2017 op lokaal niveau

Het ministerie van VWS laat weten dat beslissingen over de bestaande infrastructuur na beëindiging van de huidige regeling Zorginfrastuctuur eind...

20 jul 2017|VVT Nieuws

Indicatoren basisveiligheid in ontwikkeling

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden nieuwe indicatoren basisveiligheid ontwikkeld. ...

13 jul 2017|VVT Nieuws

Agenda voor ouderenvriendelijk Nederland

Ruim 20 organisaties, waaronder ActiZ, werken samen aan een ouderenvriendelijk Nederland. Daarvoor is nu een werkagenda opgesteld....

13 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Twee van de drie moties Wijkverpleging aangenomen

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg wijkverpleging van de Tweede kamercommissie op 5 juli zijn twee van de drie ingediende moties aangenomen. In...

13 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

NZa gaat scherper monitoren op dementiezorg

Belangrijk onderdeel van de dementiezorg is het casemanagement-dementie (cmd). Niet in de laatste plaats ook van de naasten/mantelzorgers voor de persoon...

13 jul 2017|VVT Nieuws, Wonen

Masterclasses Zorgvastgoed: bouwen en wonen met het oog op de toekomst

'Bouwen en wonen met het oog op de toekomst' is het thema van drie masterclasses zorgvastgoed in het najaar van 2017....

13 jul 2017|Financiering, VVT Nieuws

Indicatiestelling GGZ-B cliënten in verpleeghuizen met woongarantie

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gaat cliënten met een GGZ-B profiel in verpleeghuizen herindiceren omdat hun overgangsrecht per 1...

12 jul 2017|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ ondertekent de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’

Samen met CNV Welzijn & Zorg, FNV Zorg & Welzijn, BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS heeft...

12 jul 2017|VVT Nieuws

Terugblik Waardigheid en Trots-congresdagen

Voor deelnemers en voor iedereen die de Waardigheid en Trots-congresdagen op 3 en 4 juli over vernieuwing in de verpleeghuiszorg gemist...

11 jul 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Pilot verantwoorde personeelssamenstelling

De organisatoren van de pilot Verantwoorde personeelssamenstelling zijn op zoek naar verpleeghuis-organisaties die willen meedoen. ...

10 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Kabinet maakt extra budget vrij voor regionale ‘aanmeldportalen’ ELV

Schippers heeft in de Voorjaarsnota 2017 laten weten, dat het kabinet voor 2017 in totaal €55 miljoen extra heeft vrijgemaakt voor het versterken...

10 jul 2017|VVT Nieuws

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepast

De meldcode huiselijk geweld (inclusief ouderenmishandeling) en kindermishandeling wordt aangepast. Deze meldcode maakt alle professionals bewuster...

6 jul 2017|VVT Nieuws

Tweede Kamer bespreekt laatste Voorjaarsnota

De laatste Voorjaarsnota van het huidige kabinet is op 1 juni 2017 gepresenteerd en woensdag 5 juli 2017 uitgebreid besproken in de Tweede Kamer....

6 jul 2017|VVT Nieuws

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

Op 4 juli berichtte Staatssecretaris van VWS, van Rijn aan de Tweede Kamer dat vanaf 2018 jaarlijks structureel 335 miljoen euro extra beschikbaar...

6 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

AO Wijkverpleging: meer aandacht voor casemanagement dementie

Tijdens het Algemeen overleg Wijkverpleging dat gisteren plaats vond in de Tweede Kamer, is het pleidooi van ActiZ om meer aandacht te hebben voor casemanagement...

6 jul 2017|Pers, VVT Nieuws

Wouter van Soest nieuwe directeur ActiZ

Het ActiZ-bestuur heeft Wouter van Soest benoemd tot directeur van ActiZ....

5 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

#wijblijventhuis: vergeet de wijkverpleging niet

De afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan en extra geld vrijgekomen voor de verpleeghuiszorg....

4 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet psychologen binnen het eerstelijns verblijf

ActiZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben in de afgelopen maanden bij de NZa de onduidelijkheid over de positionering van de psycholoog...

4 jul 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Inbreng ActiZ Algemeen Overleg Wijkverpleging 5 juli 2017

Het Bestuurlijk Akkoord Wijkverpleging 2018 is een van de onderwerpen tijdens het Algemeen Overleg op 5 juli 2017....

3 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Afspraken substitutie 2018 van tweede naar eerste lijn

Zowel in het ‘Bestuurlijk Akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018’ als in het ‘Onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische...

3 jul 2017|VVT Nieuws

Grote deelname aan marktonderzoek: 'Samenstelling ICT applicatielandschap in de ouderenzorg'

Ruim 240 leden van ActiZ hebben hun gegevens aangeleverd voor dit marktonderzoek....

3 jul 2017|VVT Nieuws

Verslag kennissessie Europese subsidies

In een kennissessie op 15 juni jl. maakten leden van ActiZ en GGZ Nederland kennis met de mogelijkheden van Europese subsidies:  hoe te...

3 jul 2017|VVT Nieuws

Terugblik op congres De Zorg Brandveilig

Ruim 200 professionals uit verschillende zorgbranches volgden een afwisselend programma over de risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zo...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2018 voor eerstelijns verblijf

De NZa heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf gepubliceerd. Dit is de regelgeving voor eerstelijns verblijf per 1 januari 2018. Het beleid...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Zorg

Basisset meetinstrumenten GRZ in ontwikkeling

In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat een artikel over het initiatief dat op dit moment gaande is voor een basisset van meetinstrumenten...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Pakket met keuzehulp voor verpleging en verzorging thuis

Het is belangrijk om een passende thuiszorgaanbieder te kiezen. Maar het blijkt nog lastig om de aanbieder te kiezen die het beste bij de wensen van...

28 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia verkent de grenzen: inschrijving congres geopend!

Op 11 oktober 2017 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg weer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Dit...

28 jun 2017|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ondertekend

Concreet betekent dit dat er meer geld beschikbaar komt voor de wijkverpleging en het eerstelijns verblijf....

28 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Zorginkoop Zvw: juridische analyse modelovereenkomsten wijkverpleging, ELV en GRZ

ActiZ analyseert momenteel ten behoeve van haar leden het inkoopbeleid op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw)....

28 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Uitkomsten Onderzoek tariefherijking verpleging en verzorging PWC door NZa aangehouden

Op 27 juni jl. heeft de NZa de prestaties en tarieven voor verpleging en verzorging in de Zvw voor het jaar 2018 gepubliceerd....

26 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Denkt u mee MedMij?

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te...

26 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Belangrijke aanvulling op het nieuwsbericht over aanmelden van instrumenten over cliëntervaringen!

Heeft u een instrument dat in de Kwaliteitwijzer van Vilans of de inventarisatie van het Nivel staat, dan hoeft u het instrument niet aan te melden....

23 jun 2017|Financiering, VVT Nieuws

Voorbereiding kostenonderzoek langdurige zorg gestart

De NZa zal in het najaar een kostenonderzoek uitvoeren dat moet leiden tot herijking van de Wlz-tarieven per 2019. In de maanden september en oktober...

22 jun 2017|Financiering, VVT Nieuws

Workshops alternatieve zorgvastgoedfinanciering

De Vereniging NL Zorgobligatie heeft een reeks workshops ontwikkeld in samenwerking met het opleidingsinstituut Improfin. Deze workshops gaan na de...

22 jun 2017|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: voor verpleeghuizen NZa tarief en uitvoering woonplaatsbeginsel door zorgkantoren zelf

ActiZ maakt bezwaar tegen de tariefkortingen in 2018 die zorgkantoren opleggen voor de zorg in verpleeghuizen in plaats van het NZa-tarief overeen...

22 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Ontwikkelingen NHC

Met betrekking tot NHC-onderhoud is de NZa voornemens de indexatie op 2,5% te laten en de rente te verlagen van 5% naar 4,65%. Hier leest u een toelichting...

22 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wijkverpleging

Kwaliteitsindicatoren Wijkverpleging

De Zorgverzekeringswet verplicht zorgaanbieders gegevens aan te leveren rondom kwaliteit. In oktober 2016 zijn in een breder verband (ActiZ, BTN, de...

22 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Voorbereidingen wijzigingen MSVT 2018

In februari heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen vanaf 2018. De voorgestelde...

22 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Inspectiecertificering brandmeldinstallaties moet eenvoudiger

De brandveiligheid van een zorggebouw wordt onder meer geborgd met een  brandmeldinstallatie. Naast regelmatig onderhoud vereist de regelgeving...

22 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Het Nationaal Hitteplan

Het Hitteplan is sinds maandag 19 juni door het RIVM geactiveerd in de volgende provincies: Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht,...

20 jun 2017|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ruim 70.000 waarderingen op ZorgkaartNederland over verpleeg- en verzorgingshuizen

Ruim 70.000 waarderingen op ZorgkaartNederland over verpleeg- en verzorgingshuizen....

20 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Waardigheid &Trots Congresdagen 3 en 4 juli

Op 3 en 4 juli heeft u in het NBC in Nieuwegein de keuze uit zo'n 200 sessies over vernieuwing in de verpleeghuiszorg en het vasthouden...

20 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

NZa definieert cliëntkenmerken voor nieuwe bekostiging wijkverpleging

Op 15 juni jl. heeft de NZa tijdens een bijeenkomst voor genodigden de resultaten bekendgemaakt van een enquête naar cliëntkenmerken die...

20 jun 2017|Financiering, VVT Nieuws

Langere doorlooptijden bij CIZ-indicatiestelling

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kampt met langere doorlooptijden bij de indicatiestelling dan de wettelijke termijnen. Het CIZ zoekt contact...

19 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Oproep aanmelden van instrumenten voor cliëntervaringen

Heeft u een geschikt instrument om cliëntervaringen vast te stellen? Meld dit dan vóór 1 juli 2017! De eerste stap van deze ontwikkelopdracht...

15 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 13 juni 2017 aandacht voor Expeditie Begonia: het congres over innovatieve woonvormen, een interview met professor...

15 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Geen uitzondering passend toewijzen voor zorgwoningen

Er komt geen uitzondering op passend toewijzen voor zorgwoningen heeft demissionair minister Plasterk laten weten....

15 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Afsluitende bijeenkomst Beeldcommunicatie in de GGZ

Waarom vinden veel zorgverleners in de GGZ het toepassen van beeldcommunicatie voor hun patiënten zo lastig?...

15 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Ledenvergadering ActiZ stemt in met Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018

Vrijdag 9 juni jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van ActiZ ingestemd met de inhoud van het Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018....

14 jun 2017|Financiering, VVT Nieuws

Vragen indienen over Wlz inkoopbeleid 2018

Zorgorganisaties kunnen over het Wlz inkoopbeleid 2018 uiterlijk 21 juni vragen indienen....

13 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Wensen ActiZ leden verwerkt in nieuwe rapportage ZorgkaartNederland

Dankzij een nieuwe release van ZorgkaartNederland is de wens van ActiZ in vervulling gegaan en kunnen leden beschikkeb over een dynamische raportage...

13 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Ontwikkeling richtinggevend kwaliteitskader Wijkverpleging

De komende maanden gaat ActiZ in samenwerking met BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling...

9 jun 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ pleit voor verwerping wetvoorstel Zorg en dwang

Op 13 juni 2017 vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek plaats van een drietal wetsvoorstellen, waaronder de Wet zorg en dwang psychogeriatrische...

8 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Werkconferentie Digivaardig in de Zorg

De Coalitie Digivaardig in de zorg organiseert op donderdag 29 juni een werkconferentie in Utrecht....

7 jun 2017|VVT Nieuws, Wonen

Buurtcirkel voor ouderen draait succesvol

Sinds kort bestaat er een Buurtcirkel specifiek voor ouderen. Zorgorganisatie Aafje heeft het initiatief gestart, ondersteund door Pameijer die het...

6 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kies uit 200 sessies over vernieuwing op Waardigheid en Trots-congres op 3 en 4 juli

Op 3 en 4 juli is het Waardigheid en Trots-congres in het NBC in Nieuwegein, kies nu uit de aangeboden sessies....

6 jun 2017|VVT Nieuws

Niet alleen geld voor verpleeghuizen maar ook voor ouderen thuis

Omdat de meeste ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben thuis wonen is het belangrijk dat er ook voor deze zorg voldoende geld beschikbaar k...

6 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Ontwikkelagenda Wijkverpleging

Op 22 mei 2017 hebben de landelijke partijen ActiZ, BTN, PFN, V&VN en ZN de Ontwikkelagenda Wijkverpleging vastgesteld....

1 jun 2017|Pers, VVT Nieuws

Meerjarige investeringen maken kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg mogelijk

ActiZ is verheugd dat het kabinet nu ook constateert dat op termijn structureel 2,1 miljard extra nodig is om aan de nieuwe kwaliteitseisen voor verpleeghuiszorg...

1 jun 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw! Thema mantelzorg op Zorg voor Beter

Het nieuwe thema mantelzorg op het Kennisplein Zorg voor Beter biedt zorgverleners in de thuiszorg en eerste lijn handvatten en praktische hulpmiddelen...

1 jun 2017|VVT Nieuws

Zorgprofessionals presenteren adviezen EVV

Zorgprofessionals presenteren adviezen EVV...

1 jun 2017|VVT Nieuws

Kortstondige storing deponeren jaarverslagen bij CIBG

Kortstondige storing deponeren jaarverslagen bij CIBG...

31 mei 2017|Pers, VVT Nieuws

Nieuwe verenigingsstructuur ActiZ definitief vastgesteld

De zorgorganisaties van ActiZ hebben de nieuwe verenigingsstructuur, het implementatieplan en het profiel van de nieuwe voorzitter vastgesteld....

30 mei 2017|VVT Nieuws, Zorg

ELV productiemonitor

De verzekeraars gewerkt aan een landelijke productiemonitor voor de uitvoering en context van het ELV....

30 mei 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

NZa monitor contractering wijkverpleging steun in rug leden ActiZ

De ‘Monitor contractering wijkverpleging 2017’ die de NZa 29 mei jl. heeft gepubliceerd is een steun in de rug voor zorgaanbieders....

30 mei 2017|Financiering, VVT Nieuws, Wijkverpleging

Verkenning naar maatwerk bij Wlz thuis

Het ministerie van VWS gaat de consequenties verkennen van het betrekken van de sociale context bij de Wlz zorg thuis....

30 mei 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 29 mei 2017 de eerste ervaringen van zorglandgoederen, de opening van kleurrijke woongemeenschap in Hoofddorp en pionieren in...

29 mei 2017|VVT Nieuws

Bijeenkomst Europese subsidies op 15 juni 2017 en Programma

Op 15 juni 2017 organiseren ActiZ en GGZ Nederland een bijeenkomst voor leden over Europese subsidies. Op deze bijeenkomst hoort u welke soorten...

24 mei 2017|VVT Nieuws

Minimum loon- FWG 5 per 1 juli 2017; Lage-inkomensvoordeel vanaf 2017

Minimum loon- FWG 5 per 1 juli 2017;Lage-inkomensvoordeel vanaf 2017 ...

23 mei 2017|VVT Nieuws

Help onze stagiair: doe mee met enquête social mediagebruik

Met de resultaten van het onderzoek verbeteren wij de inzet van onze social media kanalen. We kunnen zo relevante informatie aanbieden en aanpassen...

22 mei 2017|VVT Nieuws

Uitwisseling wereldwijde koplopers ouderenzorg

Nederland is samen met Zweden (en Wales) koploper op het gebied van langdurige ouderenzorg....

22 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inspirerende Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Donderdag 8 juni vindt in Nijmegen een informatie en inspiratiebijeenkomst plaats rond het landelijke programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen....

20 mei 2017|Pers, VVT Nieuws

Resultaten meldactie ‘Ouderen met een kwetsbare gezondheid’

De ouderenzorg in Nederland is complex. Ouderen met een kwetsbare gezondheid die steeds langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen....

18 mei 2017|VVT Nieuws

Wilt u meedoen aan de MedewerkerMonitor najaar 2017 laat u zich dan informeren op 29 juni en 29 augustus!

De inschrijving voor de MedewerkerMonitor najaar 2017 gaat 29 juni a.s. open. De inschrijfperiode...

17 mei 2017|Financiering, VVT Nieuws

Nog twee weken voor aanvraag compensatieregeling trekkingsrecht pgb

...

16 mei 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Informatie herverzekering van het derde WW-jaar

Vorige week is in het Stichting van de Arbeid (StAR) overeenstemming bereikt over de herverzekering van het zogenaamd derde WW-...

15 mei 2017|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleging financieel onder water

De wijkverpleging wordt steeds verder uitgekleed, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 uitgevoerd door onderzoeksbureau...

12 mei 2017|Werkgeverschap

Opbrengsten van het netwerk technologie en arbeid VVT

Hoe versterken zorgorganisaties vanuit visie het draagvlak voor technologie? Wat betekent technologie voor het werken in de VVT en wat is daarbij...

11 mei 2017|VVT Nieuws

Save the date: Bijeenkomst Europese subsidies op 15 juni 2017

Save the date: Bijeenkomst Europese subsidies op 15 juni 2017...

11 mei 2017|VVT Nieuws

Inschrijven voor webinar Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Op donderdagmiddag 18 mei organiseert Waardigheid en trots een webinar met Jan Kremer van Zorginstituut Nederland over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg....

11 mei 2017|VVT Nieuws

Informatiebijeenkomsten kwaliteitskader verpleeghuiszorg goed bezocht

Vanaf 4 april organiseren het Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en Trots 15 informatiebijeenkomsten bij zorgorganisaties,...

11 mei 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zet GRZ op de kaart via kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de GRZ....

10 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek Cliëntroutes: Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, lopen regelmatig tegen tal van problemen aan. Ze hebben moeite om de juiste weg en toegang te vinden...

5 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Internationale dag van de handhygiëne

Waar begint infectiepreventie? 'Als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot' zegt deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp....

5 mei 2017|VVT Nieuws

Nieuw Programma Langdurige-Zorg

Vanuit VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een –kennis en verbeter- Programma voor de Langdurige Zorg (PLZ) op te zetten. Hierbij de...

4 mei 2017|Wonen

Excursie Westerwatering: extramuralisering in de praktijk

Nog enkele plaatsen vrij!Ga op 18 mei mee met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op excursie naar Westerwatering en...

4 mei 2017|VVT Nieuws

Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw/update

Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw/update...

4 mei 2017|VVT Nieuws

12 mei Dag van de Verpleging: kracht begint met waardering

De Dag van de Verpleging 2017 draait om de kracht van verpleegkundigen bij veranderingen en gezondheid. Medewerkers zijn pas echt daadkrachtig als zij...

3 mei 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 3 mei 2017 onder andere de blog Slapeloos in New York, de woningbehoefte van senioren in beeld gebracht en de laatste...

2 mei 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Uitbreiding toelatingscriteria voor gratis loopbaangesprekken

Door het grote aantal tekorten binnen de sector én door de behoefte aan steun onder mensen die niet aan de criteria voldeden, zijn sinds 1 april...

2 mei 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ bespreekt zorgen tariefstelling wijkverpleging 2018 met NZa

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat de wijkverpleging in 2016 149 miljoen euro verlies heeft geleden....

2 mei 2017|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ lanceert CAO VVT-app

ActiZ lanceert vandaag de CAO VVT-app. Via deze app kunnen medewerkers en werkgevers in de verzorging, verpleging en thuiszorg zeer eenvoudig de CAO...

26 apr 2017|Financiering, VVT Nieuws

Contouren contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 2018 bekend

Zorgverzekeraars Nederland heeft de contouren voor de Wlz zorgcontractering 2018 gepubliceerd....

26 apr 2017|VVT Nieuws

De bankensector doet aanbevelingen voor financierbaarheid zorg

De bankensector doet aanbevelingen voor financierbaarheid zorg....

26 apr 2017|VVT Nieuws

VWS-brief stand van zaken kapitaallasten

VWS-brief stand van zaken kapitaallasten....

25 apr 2017|Financiering, VVT Nieuws

Compensatieregeling trekkingsrecht persoonsgebonden budget loopt nog tot en met 31 mei

Budgethouders en zorgverleners kunnen onder bepaalde voorwaarden eenmalig in aanmerking komen voor compensatie....

25 apr 2017|VVT Nieuws

Gezocht: deelnemers voor klankbordgroep iWmo en iJW

Deelnemers gezocht voor klankbordgroep iWmo en iJW...

20 apr 2017|VVT Nieuws

Zorg voor ouderen: verzilveren van kansen voor werk en kwaliteit

Goede zorg aan ouderen. En aantrekkelijk werk voor personeel en nieuwe medewerkers. Dat is waarop betrokken sociale partners inzetten. De urgentie is...

20 apr 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Werkconferentie Samenwerking in de wijk

Hoe kan de samenwerking in de driehoek eerstelijns zorg, wijkverpleging en het sociale domein versterkt worden? Die vraag stond centraal tijdens de...

20 apr 2017|VVT Nieuws

Congres De Zorg Brandveilig

Op maandag 26 juni 2017 organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies...

20 apr 2017|VVT Nieuws

Vilans publiceert nieuwe online KwaliteitWijzer

Bent u op zoek naar instrumenten die zicht geven op kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten?...

20 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Machtigingen voor verlenging ELV

ActiZ heeft in een eerder bericht aangegeven zich sterk te willen maken voor een vermindering van administratieve lasten. Daarom hebben we van Zorgverzekeraars...

19 apr 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Zorgcontractering Zvw 2018

Wij willen onze leden faciliteren bij het proces van zorgcontractering in de Zvw voor 2018. Als eerste stap heeft ActiZ daarvoor twee begeleidingscommissies...

19 apr 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 13 april 2017 vindt u de Wegwijzer Prestatieafspraken Wonen en Zorg en de Praktijkkring Prestatieafspraken Wonen en Zorg....

19 apr 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Portal aanleveren kwaliteitsgegevens vanaf 18 april actief

Begin april ontvingen alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden een brief van Zorginstituut Nederland betreffende het aanleveren van de kwaliteitsgegevens...

18 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

ActiZ is verheugd over extra impuls verpleeghuizen

ActiZ is verheugd dat het demissionaire kabinet overeenstemming heeft bereikt over extra geld voor verpleeghuizen, bovenop de eerder toegezegde 100...

18 apr 2017|VVT Nieuws

Kostendekkende tarieven noodzakelijk voor wijkverpleging

Onderzoek NZa: 149 miljoen verlies in de wijkverpleging....

18 apr 2017|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Woonz.nl: maar 50% van senioren zoekt een direct beschikbare woning

Weet u wat senioren willen weten over uw woningaanbod?...

13 apr 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

NZa-Rapport ‘Cliëntondersteuning in de Wlz’ geeft aanbevelingen voor rol zorgkantoren

Om cliënten in de Wlz passende zorg te bieden is in vergelijking met de AWBZ een trendbreuk op het vlak van de cliëntondersteuning...

13 apr 2017|VVT Nieuws, Wonen

Save the date: MedMij over uitwisselen gezondheidsgegevens

Op 18 mei 2017 praat het programma MedMij u een middag bij over de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Welke stappen moet MedMij nog...

13 apr 2017|VVT Nieuws

Helpdesk Zorgaanbieders naar meldpunt Juiste Loket

Vanaf 1 april 2017 is de Helpdesk Zorgaanbieders over naar een andere plek bij het meldpunt Juiste Loket....

12 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

Leden van ActiZ: Regeling verdeling van 100 miljoen voor verpleeghuizen is bureaucratisch en onrechtvaardig

Zorgorganisaties moeten een intensief, ingewikkeld en langdurig selectieproces doorlopen om een beroep te kunnen doen op de door Van Rijn beschikbaar...

12 apr 2017|VVT Nieuws, Wonen

Excursie naar Westerwatering: extramuralisering in de praktijk

Voormalig verzorgingshuis Westerwatering in Zaandam is in 2016 omgevormd tot een locatie voor Verzorgd Wonen. Kom kijken hoe dit eruit ziet en hoor...

11 apr 2017|VVT Nieuws

AMvB Wmo leidt niet tot reële, kostendekkende tarieven

Werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben de AMvB Wmo getoetst aan eerder gestelde criteria die in de CAO-VVT zijn afgesproken....

11 apr 2017|VVT Nieuws

Oproep: knelpunten BAG-registratie

Oproep: knelpunten BAG-registratie...

11 apr 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ werkt met KiesvoorjeZorg.nl aan profilering geriatrische revalidatiezorg: doet u mee?

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg.nl aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Aanbodinformatie...

6 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

Oproep ActiZ aan politiek om wel direct te investeren: 2017 verloren jaar voor investeringen ouderenzorg

Door het verwerpen van de drie moties van PVV, SP en PvdA en de bureaucratische regelgeving over toewijzing van de eenmalige € 100 miljoen blijkt...

4 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

Leden ActiZ kiezen nieuwe verenigingsstructuur

De zorgorganisaties van ActiZ hebben vandaag in de Algemene Ledenvergadering op hoofdlijnen ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. De nieuwe...

4 apr 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Voortgang dementiezorg

Op 3 april informeerde de staatssecretaris de kamer per brief over de start van het nieuwe programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ en de voortgang...

3 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

ActiZ blij met bevestiging dat fors extra geld verpleeghuiszorg nodig is

ActiZ reageert op rapport Impactanalyse Verpleeghuiszorg 2017 NZa....

31 mrt 2017|Pers, VVT Nieuws

NZa bevestigt noodzaak fors meer geld voor verpleeghuizen

ActiZ is blij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook zegt dat er fors extra geld nodig is voor de verpleeghuiszorg. Wij vinden dat de politiek...

30 mrt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 30 maart 2017 onder andere de top 10 woonzorgprojecten met oog voor de omgeving, de excursie naar het geëxtramuraliseerde...

30 mrt 2017|VVT Nieuws

Personeelstekorten zorg zijn probleem, vindt ook de Tweede Kamer

Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer op 29 maart 2017, waren alle negen woordvoerders unaniem van mening dat de personeelstekorten in...

30 mrt 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Belang beroepsontwikkeling wijkverpleging

ActiZ vindt het belangrijk dat er versnelling plaats vindt in de doorontwikkeling van de wijkverpleegkundige functie. Het gezamenlijke plan van aanpak...

30 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw Toetsingskader 24 uurszorg: meer praktijk, minder papier

De IGZ heeft een nieuw Toetsingskader voor 24 uurszorg gepubliceerd op haar website, voorzien van een toelichting en een infografic van de highlights....

28 mrt 2017|VVT Nieuws

Extra regiobijeenkomst Lastenvrij inkopen en controleren in Almelo

Programma i-Sociaal Domein organiseert een extra bijeenkomst in de serie regiobijeenkomsten "Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domei...

28 mrt 2017|Financiering, VVT Nieuws

Meer ruimte voor huishoudelijke hulp Wlz om teruggang in uren te voorkomen

Staatssecretaris Van Rijn staat zorgkantoren toe in 2017 meer ruimte te bieden om huishoudelijke hulp af te spreken voor de Wlz-cliënten die onder...

28 mrt 2017|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

ActiZ: komt toegezegde € 100 miljoen snel voor alle verpleeghuizen beschikbaar?

ActiZ wil dat er duidelijkheid komt over het extra budget van € 100 miljoen dat het ministerie van VWS in januari 2017 heeft toegezegd voor de...

28 mrt 2017|VVT Nieuws

Uitnodiging derde bijeenkomst persoonsvolgende bekostiging

Op 5 april 2017 is de derde bijeenkomst over persoonsvolgende bekostiging. De bijeenkomst richt zich op de invoering van persoonsvolgende bekostiging....

28 mrt 2017|Kwaliteit

In Voor Zorg-eindcongres op 19 april 2017

In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen...

27 mrt 2017|Ondernemerschap

MedewerkerMonitor: ervaringen uit het veld!

Afgelopen najaar deed Stichting Vilente mee aan de MedewerkerMonitor Najaar 2016 van de ActiZ Benchmark Zorg. Bestuurder José van Vliet en P&O...

27 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leernetwerk Infectiepreventie – onverminderd actueel!

Schrijf je snel in voor het succesvolle leernetwerk Contactpersonen Infectie Preventie dat 21 april van start gaat!  ...

27 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zinzia deelt haar ervaringen met een PAR!

Op maandagmiddag 3 april verzorgt Zinzia Zorggroep een Clinic over medezeggenschap in de vorm van een Professionele Adviesraad (PAR)....

27 mrt 2017|VVT Nieuws

Update Masterclasses HACCP

Er zijn weer nieuwe data beschikbaar voor de masterclasses ‘HACCP, voedselveiligheid in (kleinschalige) woonvormen’....

24 mrt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Moreel bewustzijn in de zorg bij het inzetten van robotica

Lees het onderzoeksverslag: “In hoeverre is er sprake van moreel bewustzijn bij medewerkers in de zorg als het gaat over...

23 mrt 2017|VVT Nieuws

Jaaroverzicht ActiZ 2016

Met onze blik gericht op de toekomst, is het toch belangrijk om terug te kijken en te reflecteren op wat we gedaan en bereikt hebben. In Uitgelicht...

23 mrt 2017|VVT Nieuws

Vervolg aansprakelijkheid in de bouw

Vervolg aansprakelijkheid in de bouw....

23 mrt 2017|VVT Nieuws

Uitzending EenVandaag over financiering zorghotels

Eerder deze week sprak Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ, in EenVandaag over de financiering van zorg voor ouderen in zorghotels. "We zijn...

22 mrt 2017|VVT Nieuws

Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 maart 2017 beslist dat personenalarmering voor ouderen is vrijgesteld van btw als de alarmopvolging...

22 mrt 2017|VVT Nieuws

Beleidsregel BRMO-uitbraak 2017 vastgesteld

Beleidsregel BRMO-uitbraak 2017 vastgesteld....

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Onderzoek AAG en TU Delft naar zorgvastgoed

AAG en de TU Delft gaan samen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek doen naar de financiële en functioneel-kwalitatieve aspecten van zorgvastg...

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Opslagen Waardigheid en Trots ook van toepassing bij afwezigheidsdagen

De NZa heeft de declaratievoorschriften WLZ op aandringen van ActiZ aangepast....

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017)

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG 2017) zijn beschikbaar....

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Trombosezorg voor Wlz-cliënten met verblijf behandeling vanaf 2018 onder de Wlz

Per 2018 wijzigt de bekostinging van trombosezorg voor Wlz-cliënten die verblijf en behandeling vanuit dezelfde instelling ontvangen....

20 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 4 april van start

Wat betekent dit Kwaliteitskader voor de sector, de zorgorganisaties en de betrokken partijen? Hoe kan de sector recht doen aan de opdracht om te leren...

20 mrt 2017|VVT Nieuws

Uitnodiging: masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ voor managers en beleidsadviseurs

...

20 mrt 2017|VVT Nieuws

Oproep Agenda voor de Zorg aan het nieuwe kabinet: Investeer in vernieuwende zorg!

Zestien partijen in de zorg vragen het nieuwe Kabinet samen in de ‘Agenda voor de Zorg’ om alle energie en voldoende middelen...

20 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek naar woon- en zorginitiatieven georganiseerd door en met oudere migranten, kent u initiatieven?

Het aantal initiatieven op het terrein van wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migrantenachtergrond neemt toe....

16 mrt 2017|VVT Nieuws

Stand van zaken NHC

Stand van zaken NHC....

16 mrt 2017|VVT Nieuws

Samenwerken met een Startup?

StartupBootcamp, de internationale innovatie accelerator voor startups en bedrijven, start met een driejarig innovatieprogramma voor de langdurige zorg...

13 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Prioritering kennisvragen ‘Gezond ouder worden’

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Dat...

10 mrt 2017|Pers, VVT Nieuws

Niet langer mooie woorden: het is tijd voor echte daden!

Ook dit jaar evalueerden de zorgorganisaties van ActiZ de inkoop van verpleeghuiszorg voor 2017 door zorgkantoren. Wat ActiZ betreft is het tijd voor...

9 mrt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Wonen met zorg: 13 woningcorporaties over de praktijk

Woningcorporaties realiseren veel interessante woonzorgprojecten samen met lokale partners zoals zorgorganisaties, gemeenten en huurdersverenigingen. Lees...

9 mrt 2017|VVT Nieuws

Onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

Op zaterdag 4 maart 2017 is een landelijk onderzoek gestart naar hoe we de problemen waar kwetsbare ouderen tegenaan lopen kunnen verbeteren....

9 mrt 2017|Financiering

Regiobijeenkomsten Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein

De verkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat u administratieve lasten voorkomt. Hoe doet u dat?...

9 mrt 2017|VVT Nieuws, Zorg

Geen papierkraam meer voor ELV-verwijzingen?

ActiZ heeft samen met de Landelijke Huisartsenvereniging bij Zorgverzekeraars Nederland gepleit voor het afschaffen van verwijsbriefjes....

9 mrt 2017|Kwaliteit

Basiszorg bestaat niet; discussie persoonsvolgend budget

Bijeenkomst 22 februari: Hoe krijgt basiszorg een plek binnen dit budget? En welke plek krijgt de behandelcomponent?...