nieuws

nieuws

ArchiefIn de media
12 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Programma Langdurige Zorg & Ondersteuning

Het ZonMw-Programma Langdurige Zorg & Ondersteuning (PLZ) steekt van wal....

11 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Landelijke afspraken over instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

ActiZ en VGN, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, Lesco, Divosa, UWV, Regioplus, CNV Zorg en welzijn en de Ministeries SZW en VWS willen zich...

10 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Lokale belangen door en voor ouderen

Doel van de coalitie Ouderenvriendelijke Samenleving is om de brede beweging op gang brengen voor een ouderenvriendelijke samenleving....

10 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Subsidieregeling duurzame energie zorginstellingen gepubliceerd

VWS heeft een subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor zorginstellingen gepubliceerd....

9 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Actualisering budgettair kader Wlz 2018

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd het Wlz budgettair kader 2018 met de helft van de herverdelingsmiddelen -namelijk €130 miljoen- aan...

9 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Klaar zijn voor grote instroom nieuwe medewerkers

Zoals bekend is er de komende jaren landelijk een groot tekort aan medewerkers in de zorg. Voor de VVT alleen al zijn er tot en met 2022 ruim 170.000...

6 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

NZa stelt Wlz-tarieven 2019 vast

De NZa heeft de Wlz-tarieven 2019 vastgesteld. De tarieven zijn deels herijkt op basis van het kostenonderzoek Wlz....

6 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget 2019 berekend op basis kosten zorgpersoneel

Het kwaliteitsbudget 2019 zal worden berekend op basis van het verschil tussen de totale kosten voor zorgpersoneel 2019 en de totale kosten voor zorgpersoneel...

6 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Heeft u de kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2017 al aangeleverd?

Levert u verpleeghuiszorg volgens de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?...

5 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

Drie subsidieregelingen 'in de maak'

Het Ministerie van VWS heeft drie nieuwe subsidieregelingen ‘in de maak’: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), ‘VIPP-Care’...

5 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Dichtdraaien subsidiekraan praktijkleren haaks op Actieplan Werken in de Zorg

ActiZ maakt zich zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg BBL....

5 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Doe mee en teken voor ZEKER!

Ook in uw organisatie worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Veilig en verantwoord omgaan met deze gegevens is van groot belang....

4 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Consultatie wetsvoorstel mensen met psychische stoornis in de Wlz

Consultatie over (concept)wetsvoorstel toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis....

3 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling)...

3 jul 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ en BTN vragen minister de Jonge om gerichte aanpak casemanagement dementie

ActiZ en BTN maken bezwaar tegen de extra regeldruk die zal voortvloeien uit nieuwe regels omtrent casemanagement dementie....

3 jul 2018|VVT Nieuws

ActiZ zoekt 3 collegeleden voor het College van Beroep

Door het verstrijken van de zittingstermijn van drie leden heeft het College van Beroep momenteel drie vacatures....

2 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

VWS ziet af van wettelijk verbod op alfahulpen in de Wmo

VWS ziet af van een wettelijk verbod voor gemeenten om voor de uitvoering van de Wmo 2015 alfahulpen in te schakelen op basis van de regeling dienstverlening...

2 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Maatwerk mogelijk in Wlz-zorg thuis ter voorkoming zorgval

Per 1 juli 2018 zijn de aanpassingen rondom maatwerk in de Wlz-zorg thuis van kracht. Daarmee kan ook worden voorkomen dat Wlz-cliënten...

29 jun 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostprijsonderzoek en tarieven centraal in debat over verpleeghuizen

Tijdens het avonddebat op 27 juni 2018 over ‘verpleeghuizen’ in de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge (VWS) kwamen naar...

27 jun 2018|VVT Nieuws, Zorg

Vergoeding regionale coördinatiepunten niet kostendekkend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de vergoeding voor de coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf niet kostendekkend...

27 jun 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostendekkende tarieven horen bij kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Vanavond, 27 juni 2018, vanaf 19.00 uur, vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de verpleeghuizen met Minister De Jonge (VWS)....

27 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Maatschappelijke opgaven op Wonen, Zorg en Welzijn vragen om nadere samenwerking

Zeven brancheorganisaties verkennen samenwerking; KCWZ stopt per 1-1-2019....

26 jun 2018|VVT Nieuws

Salarissen en garantiesalarissen CAO VVT per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 4%. In de tekstuitgave van de CAO VVT 2018 vindt u binnenkort de reguliere tabellen...

26 jun 2018|VVT Nieuws

Denkt u mee over thuisondersteuning en/of wijk- en buurtgericht werken?

Dit netwerk is bedoeld om informatie uit te wisselen over de dienstverlening in het sociaal domein, waaronder thuisondersteuning en wijk- en buurtgericht...

25 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia 2018: congres over woonvariaties

Voor langer thuis wonen zijn nieuwe woonvormen nodig die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een instelling. Kom op 10 oktober...

22 jun 2018|VVT Nieuws

Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT nu digitaal beschikbaar

De Algemene Voorwaarden VVT zijn bijgesteld en gelden vanaf 25 mei 2018 voor bestaande cliënten en per 1 oktober 2018 voor nieuwe cliënten...

21 jun 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Filmpjes over outcomedoelen Informatieberaad

Op de Zorg en ICT-beurs 2018 werden activiteiten van ActiZ en haar leden op het gebied van de outcomedoelen van het Informatieberaad gepresenteerd....

20 jun 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleveren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2017: uiterlijk 30 juni!

De portal is officieel open tot en met 30 juni 2018; zorg dat u uw gegevens vóór 1 juli aanlevert zodat u tijdig aan uw wettelijke...

19 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ steunt de inhoudelijke ambities van ‘Langer Thuis’

‘Langer Thuis’ is één van de onderdelen van het bredere Pact voor de Ouderenzorg....

19 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleging vernieuwt dankzij Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader voor de wijkverpleging is op 18 juni officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL), zodat het vak de...

13 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

POWER Amersfoort, een krachtig netwerk voor ouderen; het Van Swinderenhof in Assen met woningen voor mensen die uit de opvang komen en weer zelfstandig...

11 jun 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe versie NEN 7513 over logging op patiëntdossiers gepubliceerd

De privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. De nieuwe versie van...

7 jun 2018|VVT Nieuws

Kom naar de informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor najaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg!

Dit najaar is er weer een nieuwe ronde van de MedewerkerMonitor. Denkt u erover om mee te doen aan de MedewerkerMonitor najaar 2018, laat u...

7 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zien toe op ondertekening Hoofdlijnenakkoord

Het Hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging is vanmiddag in Rotterdam in een goede sfeer ondertekend in aanwezigheid van zo’n vijftig bestuurders...

6 jun 2018|Pers, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ wil meer gerichte aanpak van Casemanagement dementie

ActiZ maakt zich grote zorgen over de extra regeldruk die voortkomt uit nieuwe regels voor het ‘Casemanagement dementie’....

6 jun 2018|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-inkoopbeleid 2019 gepubliceerd

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni de Aanvulling 2019 Inkoopkader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gepubliceerd....

6 jun 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Achterbannen ook akkoord: CAO VVT 2018-2019 definitief

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd...

6 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Duurzaamheid: Green Deal Zorg en het Klimaatakkoord

31 mei is er bestuurlijk overleg geweest tussen de zorgbranches en VWS over duurzaamheid. Dit overleg was een tussenstap in het komen...

5 jun 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

AP geeft guidance over ‘grootschaligheid’ in de cure

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de richtlijn voor grootschaligheid in de cure nader ingevuld....

5 jun 2018|VVT Nieuws

Zó werkt de ouderenzorg

Op 5 juni 2018 is aan de Vaste Kamercommissie van VWS het boek 'Zo werkt de ouderenzorg' aangeboden. Het boek is een uitgave van het Platform Zó...

1 jun 2018|VVT Nieuws

ActiZ en ZN maken aanvullende afspraken over extra middelen Wlz-zorginkoop 2019

ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanvullende afspraken gemaakt...

31 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ministers voeren strakkere regie op administratieve lasten

Ministers Bruins en De Jonge zijn aanspreekbaar op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg....

30 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Vermindering administratieve lasten door wijziging Algemene Voorwaarden

De zorgverlener heeft hierdoor meer tijd om goede zorg te leveren en de cliënt krijgt sneller goede en passende zorg. De nieuwe Algemene Voorwaarden...

29 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Aandacht voor administratieve lasten

Ruime politieke aandacht voor de aanpak van administratieve lasten en regeldruk, dat ondersteunt branchevereniging ActiZ....

24 mei 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Financiële en kwalitatieve impuls wijkverpleging en eerstelijnsverblijf

Op 22 mei 2018 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging met zes landelijke partijen, ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, ZN en VWS,...

23 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws

Oplossing zorgval ouderen met Wlz-zorg thuis

Ouderen met Wlz-zorg thuis kunnen vanaf 1 juli 2018 extra zorg ontvangen, zo schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer....

22 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Hoe krijgt u grip op zorgvraag, personele inzet en budget?

ActiZ organiseert een marktontmoeting rondom tools en instrumenten die u ondersteunen bij het maken van keuzes over de relatie tussen zorgvraag,...

22 mei 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuw: AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Bij de helpdesk kunt u terecht met vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder....

18 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

7 juni 2018 startbijeenkomst Vitaal Thuis in de Wijk

Deze middag komen verschillende stakeholders en deelnemers van het Vitaal Thuis programma samen om onderling de verbinding te leggen rondom...

18 mei 2018|VVT Nieuws

Inventarisatie van zorgorganisaties met specifieke oriëntatie oudere migranten

Op verzoek van enkele van onze leden inventariseren wij, in het kader van 'leren van elkaar', welke zorgorganisaties zich specifiek/bewust bezig...

15 mei 2018|VVT Nieuws

Onderzoek wachtlijsten, wachttijden en gebruik van casemanagement-dementie

De uitvraag hiervoor wordt medio juni uitgezet. U heeft vervolgens tot medio juli de gelegenheid om de gegevens aan te leveren....

15 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inspiratieochtenden 'Van Huis Naar Thuis' in juni

Zorgbestuurders nemen samen met verpleegkundigen/verzorgenden een kijkje in de keuken van elkaars verpleeghuis en vinden hier wat van....

15 mei 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Jaarverslag LCvV 2017 beschikbaar

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft in 2017 in een vijftal geschillen een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen...

15 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Z-CERT start pilot over digitale veiligheid

Z-CERT staat voor Computer Emergency Respons Team en is opgericht door een aantal branches in de zorg. Z-CERT ondersteunt zorginstellingen op...

15 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Enquête ActiZ Benchmark Zorg

Om de ActiZ benchmark te evalueren is een korte enquête uitgezet onder leden. Van de 65 respondenten geeft bijna de helft aan te willen...

14 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Bent u zover? Meld u aan voor gratis ondersteuning op maat bij uw digitaliseringsproject

We zijn op weg naar ingrijpende veranderingen in de digitalisering in de zorg. In alle sectoren zal uiterlijk 2020 ‘patiënt in regie’...

9 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Voorbeelden van meergeneratiewonen in Berlijn, Woongemeenschap Umah-hai; gemeenschap van bondgenoten, Gastblog van Steven Han van Zorggroep Almere en...

9 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vraagt aandacht voor behandelcomponent binnen eerstelijnsverblijf

De NZa heeft ActiZ gevraagd te reageren op haar zienswijze op het onderzoek rondom eerstelijnsverblijf. ActiZ vraagt in haar reactie om meer ruimte...

8 mei 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Werkgevers en vakbonden sluiten akkoord CAO-VVT met flinke loonsverhoging van 4%

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben op maandag 7 mei 2018 een akkoord bereikt voor...

3 mei 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Overgangsregeling normenkader wijkverpleging verlengd

In 2014 hebben ActiZ, BTN en V&VN afspraken gemaakt over een overgangsregeling bij het normenkader voor de wijkverpleging. In december 2017 zijn...

3 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Bekijk de vernieuwde toolkit dementievriendelijk ontwerpen, ontdek 10 aanpassingen om langer zelfstandig te wonen en lees nog meer...

2 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa onderzoekt bekostiging regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf

Het ministerie van VWS heeft de NZA verzocht een analyse uit te voeren naar passende bekostiging van regionale coördinatiepunten....

2 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg: 10 meest gestelde vragen

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen....

2 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Themadag voor Informatie- en ICT managers ‘Overdracht van informatie’ in de keten

Op 15 juni organiseert de Vereniging Informatica en Gezondheidszorg (VIenG) een themadag ‘Overdracht van Informatie’ in de keten voor haar...

2 mei 2018|VVT Nieuws

Inschrijving voor de Elisabeth van Thüringenprijs 2018 geopend

De prijs van € 50.000 is een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg....

1 mei 2018|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

1 mei 2018: Eensgezinde aftrap van kwaliteitsslag in de wijkverpleging

Vandaag hebben ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het...

26 apr 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

NZa: druk op tarieven risico voor wijkverpleging

Net als ActiZ maakt ook de Nederlandse Zorgautoriteit zich zorgen over de tarieven in de wijkverpleging....

24 apr 2018|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen, Zorg

ActiZ ‘duwt’ de ouderenzorg vooruit met technologie!

Een bomvol ActiZ-theater op de Zorg- en ICT-beurs! Klik voor een sfeerimpressie en voor downloads van de presentaties. ...

24 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Impressie ledenbijeenkomst met minister Hugo de Jonge

Maandagavond gingen in Amersfoort zo’n 100 ActiZ-leden in gesprek met minister Hugo de Jonge over zijn programmaplan Thuis in het...

24 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Viattence meet, toetst en leert van onderzoek Trimbos

Een mooi voorbeeld van een ‘lerende’ organisatie en we delen de resultaten graag met u....

23 apr 2018|Pers, VVT Nieuws

Extra budget verpleeghuiszorg naar personeel en technologie

Vandaag, maandag 23 april 2018, overhandigt ActiZ de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis aan minister Hugo de Jonge....

20 apr 2018|VVT Nieuws

Slapeloze nachten, slimme gedachten

Soms kan ik de slaap niet vatten. Dan gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd. Bijvoorbeeld hoe mooi het is om in Nederland oud te worden. Maar dat...

19 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tips en voorbeelden voor opstellen zorgleefplan

Ruim 150 zorginstellingen namen deel aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Zij werkten in thema's aan het...

18 apr 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Rapport Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling beschikbaar

De inhoud van het rapport is behulpzaam bij het nemen van beleidsbeslissingen over het weloverwogen inrichten van de behandelfunctie in de Wlz.&nbs...

17 apr 2018|VVT Nieuws, Wonen

Challenge verpleeghuizen en technologie: winnende deelnemers krijgen ondersteuning bij implementatie

De toepassing van slimme technologie invoegen in...

17 apr 2018|VVT Nieuws

Verduidelijking casemanagement

Het Zorginstituut heeft haar verduidelijking publiek gemaakt over haar standpunt casemanagement binnen de zorgaanspraken....

17 apr 2018|VVT Nieuws

Zorgrobots op robotparty laten zien wat ze kunnen

Tijdens de slotbijeenkomst van de Zorg voor Beter- werkplaats ‘Zinvolle robotica’ op 26 maart 2018 vertelden 10 deelnemende zorgorganisaties...

16 apr 2018|VVT Nieuws

Themacommissie Informatisering op werkbezoek bij ZIN

Op uitnodiging van het ZIN heeft de themacommissie Informatisering een werkbezoek gebracht bij de afdeling Informatiemanagement en het team Informa...

13 apr 2018|VVT Nieuws

Angela Bransen nieuw gezicht ActiZ Jeugd

Per 1 juni start Angela Bransen als afdelingsdirecteur/accountmanager ActiZ Jeugd en volgt daarmee zowel Saskia Boelema als Inge Steinbuch op....

12 apr 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 12 april onder andere Wijkplaats Buur, de ontwerpsessie Wonen met dementie, de manifestatie Designing a Community of Care en...

12 apr 2018|VVT Nieuws

Zorg & ICT-beurs – ‘Powered by ActiZ’

De Zorg & ICT-beurs van 17 tot en met 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht....

11 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ en zorgverzekeraars geven overzicht in ELV loketfuncties

Het landelijk dekkend netwerk van de loketfunctie eerstelijns verblijf is beschikbaar....

11 apr 2018|VVT Nieuws

Leernetwerken tussen onderwijs en teams wijkverpleging

Verschillende hogescholen, ROC’s en zorginstellingen zijn een samenwerking gestart om de huidige teams wijkverpleging en toekomstige zorgprofessionals...

11 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Verduidelijking communicatie GRZ vanuit NZa

Steeds vaker merken we dat onduidelijk is welke regels specifiek gelden voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en welke niet. De GRZ valt onder...

10 apr 2018|VVT Nieuws

‘De juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins

De Taskforce die dit rapport heeft opgesteld bestond uit onafhankelijke experts, die op persoonlijke titel een bijdrage hebben geleverd. John Kauffeld,...

10 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Werken aan kwaliteit en transparantie: samenhang met kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In het Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg van minister De Jonge staat werken aan verdere verbetering van kwaliteit centraal....

10 apr 2018|Financiering, VVT Nieuws

Stand van zaken kostenonderzoek Wlz

Medio 2018 zal de NZa nieuwe tarieven vaststellen voor de Wlz-prestaties....

10 apr 2018|Financiering, VVT Nieuws

Doorlooptijden CIZ weer op orde

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatiebesluiten weer tijdig af....

10 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Middelen voor het kwaliteitskader komen beschikbaar via kwaliteitsbudget

Uit het Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg blijkt dat de extra middelen voor het kwaliteitskader beschikbaar komen via een afzonderlijk kwaliteit...

10 apr 2018|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

Kwaliteit verpleeghuiszorg meer dan alleen extra handen

Op 10 april 2018 presenteerde minister Hugo de Jonge het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg ‘Thuis in het Verpleeghuis’....

10 apr 2018|Ondernemerschap

Migratie naar iWlz 2.0, stand van zaken

Afgelopen weekend heeft de migratie plaatsgevonden van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0. Dinsdag 3 april is de nieuwe versie door alle ketenpartijen succesvol...

9 apr 2018|VVT Nieuws

Congres 'De Mond niet Vergeten!' op 24 mei: 20 gratis plaatsen voor thuiszorgmedewerkers van ActiZ leden!

Op dit congres voor thuiszorg- en mondzorgprofessionals staat de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen staat centraal....

9 apr 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Congres over bestuur en Toezicht in de zorg

Het Ministerie van VWS organiseert op 15 juni 2018 een congres voor leden van raden van bestuur en raden van toezicht over bestuur en toezicht in de...

5 apr 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Nieuw lokaal samenspel nodig, manifestatie Designing a community of care en woonzorglandschap in beweging. Dit en meer in deze nieuwsbrief van 29 maart...

5 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ-peiling onder leden: Versterking en verbreding regioloketten spoedzorg nodig

Het ministerie van VWS heeft vorig jaar 55 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de zorgverzekeraars, voor zowel het opzetten van 31 regioloketten die...

5 apr 2018|Wet en regelgeving

Minister De Jonge: beleidsstandpunt behandeling in de Wlz volgt in het najaar

Minister De Jonge komt in het najaar 2018 met een beleidsstandpunt over de positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz....

4 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Resultaten omvangrijk onderzoek eerstelijns verblijf gepubliceerd

Eind 2017 is ActiZ gestart met een registratieonderzoek om meer inzicht te krijgen in de profielen en zorgvragen ELV....

4 apr 2018|VVT Nieuws

Hoe bevorder je intergenerationeel contact?

Organisaties initiatieven, kunstenaars, gemeenten wetenschappers en ervaringsdeskundigen komen door het hele land samen om zich in te zetten voor het...

4 apr 2018|VVT Nieuws

Ook zo klaar met het overbodig registreren van gegevens?

Ervaar hoe het anders kan tijdens de presentatie 'Betekenisvolle data in de wijkverpleging' op de Zorg en ICT-beurs....

4 apr 2018|Financiering, VVT Nieuws

Nieuwe versie Wlz-rekenmodule voor zorgtoewijzing beschikbaar

ZN/zorgkantoren hebben een nieuwe versie van de rekenmodule beschikbaar gesteld....

3 apr 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Sensire: Communicatie sleutel tot medicatieveiligheid

In 2017 zijn Monique Oord en Evelien Vaags gevraagd om met Sensire mee te denken hoe de medicatieveiligheid in de keten verder verbeterd kan worden...

3 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGJ publiceert rapport personeelssamenstelling verpleeghuiszorg

85 procent van de zorgaanbieders publiceert de personeelssamenstelling van 2017 op hun eigen site....

3 apr 2018|VVT Nieuws

Gezocht: deelnemers Architectuurboard

ZorgInstituut Nederland zoekt in opdracht van het Informatieberaad Zorg leden voor de Architectuurboard....

3 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Jaarlijkse GRZ symposium van Vivium Zorggroep op vrijdagmiddag 8 juni 2018

Vrijdagmiddag 8 juni vindt in Naarderheem tussen 15.00 en 19.00 uur weer het jaarlijkse GRZ symposium plaats....

29 mrt 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Veelgestelde vragen bij de release iWlz 2.0

Op 1 april is de nieuwe release van iWlz 2.0 een feit. Op de website www.istandaarden.nl vindt u alle informatie, zoals veelgestelde vragen....

29 mrt 2018|VVT Nieuws

ActiZ zoekt: Programmamanager Revalidatie en Herstel

Voor accountmanagement, belangenbehartiging en beleidsadvies in VVT-sector, 32–36 uur per week....

28 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Patiënt in regie en digitalisering

ActiZ en VWS bieden op uw locatie gratis 4 dagen ondersteuning op maat aan.  ...

28 mrt 2018|VVT Nieuws

De Zorg Brandveilig Lanceert online applicatie BrandWijzer

Op dinsdag 27 maart lanceerde De Zorg Brandveilig tijdens het gelijknamig congres de online applicatie BrandWijzer. Dit nieuwe instrument maakt...

28 mrt 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Blokhuis: in 2021 Wlz toegankelijk voor ggz - met update

Vanaf 2021 moeten ggz-cliënten terecht kunnen in de Wet Langdurige zorg (Wlz)....

28 mrt 2018|Kwaliteit

Doe mee aan ANBO project: Van huis naar thuis

Voor het ANBO project ‘Van Huis naar Thuis’ zijn bestuurders samen met een verpleegkundige of verzorgende uit de eigen organisatie een dag...

28 mrt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Abonnement doorleveren locatiegegevens aan Sociale Kaart Nederland

ActiZ werft leden om vanuit de ActiZ VVT-database locatiegegevens door te leveren naar de website van Sociale Kaart Nederland....

22 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Woonzorglandschap in beweging: acht Living Labs

Vooruitstrevende maatschappelijke organisaties en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werken aan het woon- zorglandschap van...

22 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

De Inschrijving voor Expeditie Begonia is geopend.  OdenseThuis eenwoonvorm voor mensen met dementie gerund door familie. Onderzoek naar Zorgboerderijen....

20 mrt 2018|VVT Nieuws

Beeldvorming ouderenzorg: onderzoek onder leden PGGM en CO

Leden van PGGM&CO hebben via een kort onderzoek een beeld gegeven van de ouderenzorg. Meer dan 22.000 leden reageerden. De 5 belangrijkste...

15 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia 2018: inschrijving geopend!

Op 10 oktober organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de 4e keer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Voor...

14 mrt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Regiobijeenkomsten Domeinoverstijgende zorg april 2018

ActiZ nodigt u van harte uit voor de regiobijeenkomsten over domeinoverstijgende zorg, die plaatsvinden tussen 17 en 27 april 2018....

12 mrt 2018|VVT Nieuws

Hard aan het werk voor werken in de zorg

“We zijn al zeker een jaar hard aan de slag met het personeelstekort in de zorg, maar het is een hardnekkig probleem en we lossen dat morgen niet...

8 mrt 2018|VVT Nieuws

Zelfscan i-Sociaal Domein beschikbaar voor zorgaanbieders

Wat kunt u zelf doen om administratieve lasten in het sociaal domein te beperken? In hoeverre past uw organisatie...

8 mrt 2018|Pers, VVT Nieuws

ActiZ ondertekent ‘Pact voor de ouderenzorg’

Branchevereniging ActiZ ondertekent vandaag het ‘Pact voor de ouderenzorg’, omdat de leden de intentie - goede zorg voor ouderen die dit...

7 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorgboerderijen, van aaibaarheid naar hoogwaardige voorziening

Zorgboerderijen bieden een waardevolle, kwalitatief hoogwaardige voorziening voor verschillende doelgroepen....

7 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Slotbijeenkomst 26 maart - Zinvolle robotica in de ouderenzorg

Kom naar de 'robotparty' - zinvolle robotica in de ouderenzorg op 26 maart in Zwolle en maak kennis met onder andere robot Lea, Tessa en QBI. Robots...

7 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bent u regionaal al aangesloten bij een Zorgnetwerk antibioticaresistentie?

Er zijn tien Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht om de samenwerking in de regionale zorgketens te stimuleren en te versterken.  ...

5 mrt 2018|VVT Nieuws

Kerngroep Zorg Thuis zoekt een nieuw kerngroeplid

We zijn op zoek naar een bestuurder met een duidelijke ambitie op de domeinen wijkverpleging en ondersteuning en begeleiding thuis....

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Nederland wordt ouder

'Nederland wordt ouder' verscheen op 28 februari als themabijlage bij de Volkskrant....

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

ZorgButler: wonen in een verzorgingshuis nieuwe stijl

In Rotterdam is een nieuw woonconcept gelanceerd in een voormalig verzorgingshuis: de ZorgButler. Drie ZorgButlers bieden aan ouderen in 123 woningen...

1 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aandacht aanpak ouderenmishandeling blijft nodig

Het RIVM heeft onlangs cijfers over ouderenmishandeling openbaar gemaakt vanuit de Gezondheidsmonitor....

1 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wijkverpleging, Wonen

Publicatie Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

De publicatie 'Digitale communicatie...

28 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

De ZorgButler: nieuw woonconcept in voormalig verzorgingshuis Rotterdam, werkafspraken met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeente Amsterdam...

28 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Kostprijsonderzoek GRZ uitgesteld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met het verzoek van ActiZ om het kostprijsonderzoek voor de GRZ een jaar uit te stellen. ...

27 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwsbrief specials over resultaten Waardigheid en trots: dagbesteding

Het programma Waardigheid en trots is gericht...

27 feb 2018|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 april en nieuwe rekenmodule beschikbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Voorschrift Zorgtoewijzing dat per 1 april 2018 in werking treedt gepubliceerd....

23 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Minister wil knelpunten met persoonsgebonden budget aanpakken

Het pgb is een belangrijk instrument om eigen regie te blijven voeren, aldus de minister in een brief van 16 februari 2018 aan de Tweede Kamer. Maar...

23 feb 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

RVS presenteert het vervolg op de Zorgagenda

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft sinds april 2017 de dialoog gezocht over de zes onderwerpen uit De Zorgagenda voor een gezonde...

23 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Ervaringen met persoonsvolgende zorg: veelgestelde vragen en presentaties

Afgelopen 2 jaar experimenteerde een groep zorgorganisaties met varianten van werken met een persoonsvolgend budget om de zorg meer op maat van cliënten...

22 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees het verslag van de inspiratiedag over langer thuis wonen voor mensen met dementie. Hoe organiseer je een kansrijke samenwerking wonen en zorg?...

21 feb 2018|Financiering

Doorlooptijden en te lichte indicaties Wlz

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de doorlooptijden voor het afgeven van een Wlz indicatiebesluit eind maart 2018 naar verwachting weer...

21 feb 2018|VVT Nieuws

Resultaat debat 15 februari 2018

Verpleeghuiszorg, ouderenzorg en ouderenmishandeling zijn onderwerpen die aan de orde zijn geweest....

20 feb 2018|VVT Nieuws

Meet-up Informatieberaad over Eenheid van taal op 26 maart

Het ministerie van VWS opent op maandag 26 maart a.s. vanaf 10 uur weer haar deuren voor een Meet up van het Informatieberaad, deze keer in...

19 feb 2018|VVT Nieuws

2017 een roerig jaar: onze (lobby-)inzet en activiteiten in beeld

2017 was een politiek roerig jaar. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart, volgde de langste formatie ooit, met als uiteindelijk resultaat het kabinet...

16 feb 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020...

16 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Eigen bijdrage voor alle Wlz-zorg

Vanaf 1 april 2018 gaan alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg....

15 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe Wmcz mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

De brancheorganisaties in de zorg hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Het mist de aansluiting...

14 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Publicatie website Zorginstituut over toegang GRZ

Toegang tot geriatrische revalidatiezorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is alleen uitgesloten als sprake is van Wlz-verblijf met behand...

14 feb 2018|VVT Nieuws

Eerste emissie NL Zorgobligatie geopend

Eerste emissie NL Zorgobligatie geopend...

13 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Factsheet Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties volgens de Wet zorg en dwang kunnen werken. ...

13 feb 2018|VVT Nieuws

Uitnodiging vernieuwd congres De Zorg Brandveilig

Uitnodiging vernieuwd congres De Zorg Brandveilig...

12 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

1e lustrumsymposium geriatrische revalidatie van het netwerk kaderartsen GRZ op 15 maart 2018

Het netwerk kaderartsen GRZ bestaat 5 jaar. Op 15 maart organiseren zij een lustrumsymposium....

8 feb 2018|Pers, VVT Nieuws

Wlz-zorginkoop 2018: Trend betere dialoog zorgkantoren met zorgorganisaties zet door

Zorgorganisaties ervaren positieve verandering in dialoog, maar er zijn ook nog verbeterpunten....

8 feb 2018|VVT Nieuws

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"...

7 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Op weg naar cultuursensitieve zorg: Kijk naar de mens!

Persoonsgerichte zorg, daar ben ik voorstander van’, zegt Chandra Verstappen, werkzaam bij Pharos en dagvoorzitter op de bijeenkomst ‘cultuursensitieve...

7 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Oproep deelname kwaliteitsnetwerken ActiZ

Bent u binnen uw organisatie actief met kwaliteitsvraagstukken? Dan is deelname aan één van onze kwaliteitsnetwerken wellicht iets...

7 feb 2018|VVT Nieuws

Zorginstituut: verblijfsduur in verpleeghuizen blijft stabiel

Het Zorginstituut concludeert dat de gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen in de periode 2013 – 2016 niet aan aanmerkelijk is afgenomen....

6 feb 2018|Pers

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Inzet op preventie en interventie voorkomt onnodige ziekenhuisopnames....

6 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen. ...

6 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Kwaliteitskader Wijkverpleging op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut

Hiermee onderschrijven alle partijen het belang van het Kwaliteitskader wijkverpleging....

6 feb 2018|VVT Nieuws

Uitnodiging Regiobijeenkomsten van Contract tot Controle 2018

Uitnodiging Regiobijeenkomsten Van Contact tot Controle 2018...

2 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Bijeenkomst NZa over doorontwikkeling wijkverpleging

Op 25 januari 2018 heeft NZa een landelijke bijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van het nieuwe bekostigingsmodel wijkverpleging dat in...

1 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Wijkverpleging

Hoe krijg ik passende zorg bij heel complexe zorgvragen?

Voor de meeste zorgvragen is met enige inzet wel een oplossing voorhanden. Maar wat als die zorgvraag écht complex is en het systeem of...

31 jan 2018|VVT Nieuws, Zorg

Uitstel overheveling extramurale behandeling naar Zorgverzekeringswet tot 2020

ActiZ vindt het net zoals de minister belangrijk om deze zorg in samenhang met eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg te zien. Maar ActiZ...

31 jan 2018|VVT Nieuws

Praat mee over de Arbocatalogus VVT!

Praat mee over de Arbocatalogus VVT!...

30 jan 2018|VVT Nieuws

In 2018 vervolgtrajecten persoonsvolgende bekostiging: meld u aan

Twee initiatieven met persoonsvolgende bekostiging (PVB) uit het programma Waardigheid en Trots gaan door in 2018. In dit bericht vindt u meer informatie...

30 jan 2018|VVT Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen: tools om cliënten te ondersteunen

 Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedere inwoner van 18 jaar en ouder mag stemmen....

29 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGJ Rapport 'In openheid leren van meldingen' toont positieve trends

Cliënten worden meer betrokken, de calamiteitenrapporten zijn van een hogere kwaliteit en er wordt meer gemeld....

25 jan 2018|Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert resultaten Kostenonderzoek langdurige zorg

De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de herijking van...

25 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Start definitieve opbrengstverrekening wijkverpleging 2015

In deze brief vindt u meer informatie over de planning en aanpak...

25 jan 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Gemengd wonen kan: steeds meer projecten gemengd wonen; nog weinig keus in mantelzorg en wonen; handleiding voor thuishuisproject en meer in de...

24 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Onderzoek relatie cliëntkeuzevrijheid en productieplafonds wijkverpleging

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging  is een aantal afspraken gemaakt over acties ter verbetering van het proces van de zorgcontractering....

24 jan 2018|VVT Nieuws

Afronding Waardigheid en Trots: opbrengsten en vervolgtrajecten

In dit bericht vindt u een overzicht van de opbrengsten (kennisproducten) en de projecten die nog doorgaan in 2018. Deze zijn tijdens de bijeenkomst...

24 jan 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

MedewerkerMonitor Voorjaar 2018 geopend!

Vanaf 9 januari jl kunt u zich inschrijven voor de MedewerkerMonitor Voorjaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg. De MedewerkerMonitor brengt...

23 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ bezorgd over snelle groei ongecontracteerde wijkverpleging

ActiZ is bezorgd over het feit dat in de eerste maanden van 2017de kosten van niet gecontracteerde zorg per cliënt -in vergelijking met gecontracteerde...

22 jan 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Update wetsvoorstel Zorg en Dwang

De Eerste Kamer behandelde in de week van 15 januari 2018 het Wetsvoorstel Zorg & Dwang. Update 23 januari: de Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Zorg...

22 jan 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Volg de ontwikkelingen rond de nieuwe release van de iWlz

In het voorjaar van 2017 is de inhoud van de nieuwe release van iWlz vastgesteld en samen met de keten is deze verder uitgewerkt....

18 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Praat mee over het Kwaliteitskader wijkverpleging!

V&VN stelt verpleegkundigen en verzorgende in staat om mee denken en mee te praten over het conceptkader in een drietal bijeenkomsten in februa...

17 jan 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Bestuurders gezocht voor Kamers Capaciteitsorgaan

Voor de Kamers van het Capaciteitsorgaan Geestelijke Gezondheid en Specialisten Ouderengeneeskunde zoekt ActiZ betrokken bestuurders....

15 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Lijst van erkende instrumenten voor zicht op cliëntervaringen: datum uitgesteld

De selectie van erkende instrumenten voor zicht op cliëntervaringen is vertraagd....

11 jan 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Wat gaat 2018 ons brengen op het gebied van wonen en zorg? Een 'Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid', een wereldhuis in Boxtel en een...

11 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Indicatoren Basisveiligheid 2018 vastgesteld

Eind december 2017 heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg vastgesteld. Deze gelden...

11 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zicht en grip op lerend vermogen: methode voor zelfevaluatie gereed

In het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn ActiZ en BTN trekker van de opdracht om een methode te ontwikkelen die het lerend vermogen...

8 jan 2018|VVT Nieuws, Zorg

Definitief advies NZa aan VWS over extramurale behandeling

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om een advies uit te brengen over de toekomstige...

3 jan 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Onderzoek Capaciteitsorgaan naar inzet GGZ-professionals in de zorg

Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het Ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, GZ-psychologen,...

22 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Langetermijndenken noodzakelijk voor kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg laat de dringende noodzaak zien tot langdurig, meerjarig investeren in de verpleeghuiszorg voor in ieder...

22 dec 2017|VVT Nieuws

Plenair debat in de Eerste Kamer over zorg en dwang

In de zomer vond in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek plaats van een drietal wetsvoorstellen, waaronder de Wet zorg en dwang psychogeriatrische...

21 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord

De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig hebben....

21 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Tweede Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord. Bouwen voor de toekomst bij WZU Veluwe. Wat corporaties kunnen doen voor huurders met dementie. Dit en meer...

20 dec 2017|VVT Nieuws

De Governancecode Zorg en BV-constructies

De afgelopen periode is er regelmatig aandacht geweest voor BV-constructies waarmee het beloningsplafond (WNT) en winstverbod in de zorgsector omzeild...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Nieuwe afspraken over opleiden specialist ouderengeneeskunde tussen ActiZ en SBOH

Verschillende afspraken met de SBOH, de werkgever van de arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (aios), en ActiZ zijn aan vernieuwing toe...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Aankondiging: Update van MSVT factsheet

Deze week is er een versie 2.0 van de MSVT factsheet verschenen. Deze vindt u als bijlage bij het ledenbericht....

20 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Update betaaltitel voor e-consult

E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom wil de NZa het gebruik van e-health toepassingen stimuleren....

20 dec 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Veranderingen in Wlz-regelgeving per 2018 op een rij

Er gelden in de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2018 een drietal wijzigingen in de verantwoordelijkheden en bekostiging: trombosezorg, palliatief...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

De verlaging van de lage eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018 is definitief

Dit is een van de maatregelen van het regeerakkoord van Rutte III om de stapeling van zorgkosten voor de mensen aan te pakken....

20 dec 2017|Kwaliteit

Publieksversie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en handreiking voor cliëntenraden

Het LOC, Zeggenschap in zorg heeft twee publieksversies gemaakt van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg....

20 dec 2017|VVT Nieuws

ActiZ Nieuwjaarswens: Samen en vol vertrouwen het nieuwe jaar in!

Een nieuw jaar.Met professionele ouderenzorg op maat,bij mensen thuis of in een verpleeghuis......

19 dec 2017|VVT Nieuws

Conferentie 'Alles is gezondheid'

Op woensdag 7 februari 2018 vindt de vijfde editie plaats van de landelijke conferentie van Alles is gezondheid… in De Rijtuigenloods in Ame...

18 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Karin Lieber: Ligduur geriatische revalidatiezorg halveert

Volgens Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Zinzia, is de geriatrische revalidatiezorg het best bewaarde geheim van de ouderenzorg....

18 dec 2017|VVT Nieuws

Statutenwijziging en beperking lidmaatschapsverplichting tot algemene voorwaarden aangenomen!

De leden hebben ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging en het schrappen van de huidige lidmaatschapsverplichting van het gebruik van de zorg-...

14 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

PTZ regelen bij WLZ-indicatie wordt eenvoudiger

Eerder is al aangekondigd dat per 1-1-2018 het niet meer nodig is om een nieuwe CIZ-indicatiestelling te regelen voor WLZ-cliënten met een (zwaardere)...

14 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Toegang tot GRZ alleen uitgesloten bij verblijf met behandeling

Onlangs publiceerden we een bericht met andere inhoud. Hierover zijn veel vragen gekomen. Het Zorginstituut heeft de berichtgeving inmiddels aangep...

14 dec 2017|VVT Nieuws

Later als ik groot ben: Jamie (11) in de ouderenzorg

Op zaterdag is 9 RTL4 gestart met een nieuw familieprogramma over kinderen en de ontdekkingsreis naar hun droomberoep....

13 dec 2017|VVT Nieuws

Care&Culture Koor: Muzikale Ontmoetingen

Samen iets moois beleven kan welzijn en geluksgevoel voor een ieder vergroten. ...

13 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Oproep deelname project ANBO: Van Huis Naar Thuis

Bestuurders gaan samen met een verpleegkundige of verzorgende uit de eigen organisatie een dag informeel op bezoek te gaan bij een locatie van...

13 dec 2017|VVT Nieuws

Publicatie landelijk congres initiatieven Radicale vernieuwing verpleegzorg!

In de loop van het jaar zijn mooie voorbeelden van radicale vernieuwingsinitiatieven ontstaan. Een groeiende groep mensen in ons land is daar...

12 dec 2017|VVT Nieuws

Minister De Jonge ontvouwt zijn visie

Minister van VWS, Hugo de Jonge ziet het verbeteren van de ouderenzorg als een van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe kabinet....

12 dec 2017|VVT Nieuws

Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis Coalitie – Terugblik en vooruitblik

Het Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis programma is relevanter dan ooit. ActiZ steunt de doelstellingen van deze coalitie. Alleen door samenwerking...

12 dec 2017|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

NZa adviseert maatwerk voor zorg thuis aan groep chronische patiënten

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om de zorg thuis voor chronische patiënten, zoals ouderen met complexe chronische aandoeningen, mensen...

11 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in ZiN-Register gezet

Het Zorginstituut heeft, met gebruik van doorzettingsmacht, de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor volwassenen in het Register voor kwaliteitsinstrumenten...

8 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid en Trots

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert VWS de eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid en Trots. Dit als vervolg op een eerdere brief...

7 dec 2017|VVT Nieuws

ZZP-tarieven 2018 gecorrigeerd voor kosten van trombosezorg

ZZP-tarieven 2018 mgecorrigeerd voor kosten van trombosezorg...

6 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Horeca en de zorg, is dat een goede match? Inspiratiedag langer thuis én zoals thuis met dementie. Afwegingskader voor ondersteuning particulier...

5 dec 2017|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 beschikbaar en tweede versie

ZN/Zorgkantoren hebben onlangs het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 gepubliceerd. Het protocol Crisiszorg en protocol Meerzorg zijn geïntegreerd...

30 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Inschrijving geopend: Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis: wonen met dementie

Op 25 januari 2018 is de inspiratiedag ‘Langer thuis én zoals thuis’ over wonen met dementie georganiseerd door het Kenniscenterum...

30 nov 2017|VVT Nieuws

Afscheid Guus van Montfort

Op 22 november namen we afscheid van Guus van Montfort, die na 6,5 jaar bestuursvoorzitterschap van ActiZ per 1 januari 2018 het stokje overdraagt aan...

30 nov 2017|Pers, VVT Nieuws, Zorg

Wetenschappelijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg gelanceerd

Op donderdag 30 december lanceerde ActiZ samen met Verenso, VUMC, MUMC en LUMC een gezamenlijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg ...

29 nov 2017|VVT Nieuws

VWS positief over toegang ggz-cliënten in Wlz

Het ministerie van VWS staat breed achter de wens om de Wlz ook open te stellen voor mensen met een psychische aandoening....

23 nov 2017|VVT Nieuws

eHealth monitor 2017: kies bewust voor eHealth

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin het Nederlands instituut voor ICT in de zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut...

23 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Meet Up Informatieberaad 11 december 2017

Op 11 december komt het Informatieberaad Zorg weer bij elkaar. Voorafgaand aan dit overleg wordt er vanaf 10.00 uur bij het Social Impact Factory, Vredenburg...

22 nov 2017|Pers, VVT Nieuws

Henk Kamp nieuwe voorzitter van ActiZ

De zorgorganisaties van ActiZ hebben op woensdag 22 november 2017 in de Algemene Ledenvergadering (ALV) Henk Kamp benoemd als nieuwe voorzitter van...

22 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Interview- en belteams ZorgkaartNederland tot juli 2018 beschikbaar

Tot juli 2018 kunt u verpleeghuislocaties aanmelden voor een bezoek van een interview- en belteam van ZorgkaartNederland....

22 nov 2017|Kwaliteit

HuidHonger nominatie CZ Zorgprijs 2017

Samen met bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en familie, maakte Care&Culture in het voorjaar van 2017 HuidHonger, een ontroerende dansvoorstelling...

22 nov 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet bredere deskundigheid voor ouderen in de thuissituatie wordt verbeterd

Onder verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is het mogelijk om ook andere disciplines, zoals de gedragswetenschapper, te consulteren...

22 nov 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Park Vossenberg: dementiezorg terug in het hart van de dorpsgemeenschap

Stichting Maasduinen deed vrijdag 17 november de aftrap voor het initiatief ‘Park Vossenberg’. Een bijzonder project, geflankeerd door een...

21 nov 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Update kwaliteitskader wijkverpleging

We geven een update van de stand van zaken kwaliteitskader wijksverpleging....

21 nov 2017|VVT Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wordt het wettelijk minimum (jeugd)loon aangepast. De bedragen zoals opgenomen in FWG schaal 5 van de cao VVT zijn daaraan gelij...

20 nov 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Actie 'Aan het werk voor ouderen'

ActiZ ondersteunt de actie van V&VN. Naast het aandacht vragen voor het verminderen van administratieve lasten, vragen wij vandaag ook aandacht...

20 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ledenkorting abonnement Sociale Kaart Nederland

ActiZ is een samenwerking aangegaan met Sociale Kaart Nederland. U kunt zich aanmelden met het deelnameformulier, zodat vanaf januari 2018 uw gegevens...

20 nov 2017|VVT Nieuws

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving

Initiatieven en projecten voor ouderen zijn vaak versnipperd en gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen, waaronder ActiZ, richten...

17 nov 2017|VVT Nieuws

Wouter Van Soest ontvangt eerste Sterrengids

Op donderdag 16 november heeft ActiZ-directeur Wouter van Soest het eerste exemplaar van de Sterrengids Gastvrijheidszorg 2017 in ontvangst genomen...

17 nov 2017|VVT Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: lokale besluitvorming en beïnvloeding

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het proces in aanloop naar deze verkiezingen is in volle gang bij zowel landelijke als...

16 nov 2017|Financiering, VVT Nieuws

NZa kijkt opnieuw naar zzp-tarieven trombosezorg

Per 2018 wordt de trombosezorg voor Wlz-cliënten met verblijf en behandeling vanuit dezelfde instelling bekostigd vanuit de Wlz. Daarvoor zijn...

15 nov 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Stand van zaken monitor reële kostprijs voor Hulp bij het Huishouden

Sinds oktober 2017 monitort ActiZ de tarieven die tot stand komen in aanbestedingen tussen gemeenten en aanbieders voor het verlenen van Hulp bij het...

15 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Thuis blijven wonen vraagt vertrouwen en creativiteit

Via ActiZ hebben bijna 70 bestuurders en professionals in zorg en ondersteuning hun dagelijkse ervaringen met de Raad voor Volksgezondheid en...

10 nov 2017|VVT Nieuws

Zorg om zorgkosten

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer het debat met de nieuwe minister van Financiën gevoerd in de Algemene Financiële Beschouwingen. In het...

8 nov 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verlenging van experiment indiceren door zorgaanbieders

In een brief (oktober 2017) aan de Tweede Kamer kondigt het ministerie een verlenging aan van het experiment waarbij 16 zorgaanbieders zelf...

8 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Oproep: kennisdelen over vooruitstrevende concepten in wonen met dementie

Wat is een goed en toekomstbestendig woonconcept voor mensen met dementie? Op woensdag 29 november 2017 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg...

7 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees over de uitkomsten van de masterclass 'Circulair bouwen in de zorg', 'Langer thuis met Twiedrie, een steunpunt voor ouderen' en pionieren...

3 nov 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleging blijft bespaard

Het nieuwe kabinet wil een garantie geven dat niet getornd wordt aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de wijkverpleging en dat de werkdruk in de...

3 nov 2017|Financiering, VVT Nieuws

Extra 435 miljoen komt volledig beschikbaar voor verpleeghuizen

Verpleeghuizen krijgen in 2018 € 435 miljoen meer voor eerste investeringen in personeel om aan de voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuizen...

3 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

1 nov 2017|VVT Nieuws, Zorg

33 ActiZ-leden gestart met ELV-onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de profielen en de zorgvraag van patiënten die gebruik maken van het eerstelijns verblijf (ELV), zijn in de afgelopen...

1 nov 2017|VVT Nieuws

Opbrengsten uit de wijkverpleging 17 november

Vrijdag 17 november is de slotbijeenkomst van het programma 'Zichtbare schakel'....

1 nov 2017|Financiering, VVT Nieuws

Afronding herindicatietraject GGZ-B

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft het herindicatietraject voor cliënten met een indicatiebesluit GGZ-B nagenoeg afgerond....

31 okt 2017|VVT Nieuws

Melden constructieproblemen breedplaatvloeren

Melden constructieproblemen breedplaatvloeren....

30 okt 2017|Pers, VVT Nieuws

Henk Kamp kandidaat-voorzitter ActiZ

Vandaag is oud-minister Henk Kamp door het ActiZ-bestuur voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) als nieuwe voorzitter van...

30 okt 2017|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Terugkoppeling tweede bijeenkomst landelijke monitor commissie HbH schaal

Het uitgangspunt van ActiZ is dat partijen met behulp van het kostprijsmodel HbH op lokaal niveau proberen tot een kostprijs te komen die reëel...