Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd?

Link gekopieerd naar klembord

Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd? keyvisual

Werken 27

Analyse van de verkiezingsprogramma's

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart hebben we voor u de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het thema ouderenzorg. Aan de hand van een reeks van 5 vragen zijn de plannen en doelstellingen van de verschillende politieke partijen over de ouderenzorg overzichtelijk weergegeven:

1.    Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden?
2.    Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg?
3.    Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd?
4.    Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?
5.    Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd?

Met deze week: Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd?

 • Samenwerking. Betere samenwerking en afstemming van het zorgaanbod tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders in de regio.
   
 • Nieuwe ontwikkelingen. De overheid moet een faciliterende rol nemen in het maken van strakke afspraken tussen zorgkantoren en verpleeghuizen over o.a. nieuwe vormen van zorg, digitale ondersteuning en om- en bijscholing van medewerkers.
 • Zorgkaart. Het maken van een nieuwe zorgkaart voor heel Nederland, waarmee de zorg anders en beter wordt georganiseerd.
   
 • Regionaal niveau. Op regionaal niveau moet over de grenzen van de zorgdomeinen heen worden samengewerkt. Die samenwerking vraagt om duidelijke regie en sturing in de regio.
 • Landelijk hoofdlijnenakkoord. Inzetten op een landelijk sector overstijgend hoofdlijnenakkoord om samenwerking in de zorg te bevorderen.
   
 • Regionaal zorgplan. Opzetten van een meerjarig regionaal zorgplan. Hierin kunnen verzekeraars met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en gemeenten regionaal maatwerk en samenwerking vastleggen.
   
 • Tekorten in de zorg. Daar waar acute zorgtekorten zijn moeten zorgaanbieders en overheid op zoek naar betere werkomstandigheden en ondersteuning van zorgprofessionals.
 • Eén plan voor lokale ouderenzorg. Gemeenten, huisartsen, wijkverpleging, geriatrische deskundigen en verpleeghuizen maken voor elke wijk één plan over de organisatie van ouderenzorg. Per wijk is en één herkenbaar en aanspreekbaar wijkverpleegkundig team. De keuzemogelijkheid voor identiteitsgebonden zorg blijft gewaarborgd.
   
 • Organisatie van zorg eenvoudiger. In elke regio wordt eenduidige coördinatie van zorg ingevoerd. Zodat ouderen en mantelzorgers bij acute situaties geen last hebben van overgangen tussen thuis, ziekenhuis en zorginstellingen. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren maken afspraken over de organisatie en bekostiging.
   
 • Eenduidige zorgregio’s. Eind maken aan de versnippering en onduidelijkheid in de lappendeken van bestuurlijke regio-indelingen. De zorg moet worden georganiseerd in eenduidige zorgregio’s. Die aansluiten bij de bestaande werkgebieden van zorgaanbieders en zorginkopers.
 • Regionale zorgraad. Om de betrokkenheid van patiënten, cliënten en bewoners te borgen, krijgen zij een stem in besluiten over de inrichting van de zorg in de regio. In elke zorgregio wordt een zorgraad ingericht.

 • Regiobudgetten. Er komen regiobudgetten waarin middelen uit de Wlz, Zvw en Wmo worden samengevoegd.

 • Van keuzevrijheid naar keuzemogelijkheden. In de Zvw blijven keuzemogelijkheden overeind, maar zorgverzekeraars worden niet langer verplicht om ongecontracteerde zorgaanbieders te vergoeden die niet bereid zijn tot samenwerking en solidariteit.

 • Zorg moet een nationale topprioriteit worden.
 • Zorgplan voor de regio’s. Opstellen van zorgplan voor de regio samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsgroepen. Hierin staan afspraken over de organisatie en kwaliteit van de ouderenzorg, huisartsenzorg, wijkverpleging, GGZ-zorg en ziekenhuiszorg.
   
 • Samenwerking. Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen krijgen meer ruimte voor samenwerking met de huisarts, het ziekenhuis en sociale hulpverleners.
   
 • Gemeentefonds. Het verhogen van de bijdrage aan het gemeentefonds zodat gemeenten voldoende geld hebben voor het goed lokaal organiseren van zorg en ondersteuning.
 • Regiorol overheid. De zogeheten regierol in de zorg weghalen bij de zorgverzekeraar. De Rijksoverheid stelt een spreidingsplan op en is eindverantwoordelijk voor de universeel toegankelijke basisvoorzieningen.
   
 • Gezondheidscentrum. Opzetten van een gezondheidscentrum dichtbij buurtbewoners waar huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleging en thuiszorg met elkaar samenwerken. Ook medisch specialisten houden er spreekuur. Ook ’s avonds en in het weekend is er zorg dichtbij in de buurt. Daarnaast wordt de mededingingswet aanpast zodat alle zorgverleners in de eerste lijn ongehinderd kunnen samenwerken.
 • Regionale afspraken. Inzetten op goede regionale afspraken tussen de verschillende zorgaanbieders zodat er een aaneengesloten keten ontstaat van eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg en ondersteuning als mensen terug gaan naar huis.
   
 • Maatschappelijk dialoog. Het initiëren van een maatschappelijk dialoog over de betaalbaarheid en houdbaarheid van de gezondheidszorg.
 • Samenwerking. Samenwerken met zorgprofessional als wijkverpleegkundigen om hiaten in de zorgvraag te signaleren en op te lossen.
   
 • Overbodige registratie afschaffen.
   
 • Cultuursensitieve zorg. Zorgaanbieders verplichten tot het opstellen van een cultuursensitief zorgprotocol.
   
 • Cultuursensitieve zorg. Zorgverzekeraars en gemeenten verplichten cultuursensitieve zorg laten inkopen.
 • Wijkverpleging. Aanbieders van wijkverpleging moeten meer gaan samenwerken om arbeidsschaarste tegen te gaan.
   
 • Wachtlijsten. Meer zicht op de bestaande wachtlijsten in de zorg. Per regio en per sector wordt (het tekort aan) de beschikbaarheid van bedden en behandelplaatsen in kaart gebracht.

De Analyse Verkiezingsprogramma 2021 wordt aangeboden via de Collectie Verkiezingen. Tijdens de verkiezingen biedt ActiZ relevante informatie omtrent de verschillende politieke partijen en hun standpunten, maar ook actueel nieuws.