Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg?

Link gekopieerd naar klembord

Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg? keyvisual

oprechte aandacht - oudere met verzorgende

Analyse van de verkiezingsprogramma's

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart hebben we voor u de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het thema ouderenzorg. Aan de hand van een reeks van 5 vragen zijn de plannen en doelstellingen van de verschillende politieke partijen over de ouderenzorg overzichtelijk weergegeven:

1.     Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden?
2.    Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg?
3.    Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd?
4.    Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?
5.    Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd?

Met deze week: Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg?

 • Werkomstandigheden. Het aantrekkelijker maken van werkomstandigheden voor het zorgpersoneel. Door hen meer autonomie, opleidingen, flexibelere roosters en doorgroeimogelijkheden te bieden.
   
 • Verpleegkundigen. Een plek voor verpleegkundigen in het bestuur van zorgorganisaties.
   
 • Zorgbestuur en verpleegkundigen. Nauwer contact en minder afstand tussen zorgbestuurders en verpleegkundigen en verzorgenden stimuleren.
   
 • Toezicht. Verplichte accreditatie van bestuurders en toezichthouders in de zorg en vervanging van bestuurders die langdurig slecht functioneren.
   
 • Inkomstenbelasting. Verlagen van de inkomstenbelasting voor middeninkomens door het introduceren van een middeninkomenskorting. Daarnaast een verhoging van de arbeidskorting, gericht op werkende middeninkomens.
   
 • Werkbonus. Stimuleren van meer werken door middel van een (fulltime) werkbonus en een (combinatie) korting in de inkomstenbelasting voor mensen die fulltime werken.
   
 • Kinderopvang. Een hogere overheids- bijdrage in de kinderopvang voor mensen met een middeninkomen.
   
 • Belasting- en toeslagenstelsel. Vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, waarbij toeslagen zoveel mogelijk worden omgezet in lagere lasten.
   
 • Verhoging van het minimumloon.
   
 • Zzp’er. Een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
   
 • Zzp’er. Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, zowel via pensioenfondsen als via individuele (verzekerings)producten.
   
 • Collegegeld. Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij opleidingen die mensen klaarstomen voor een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt bestaan.
 • Salaris. Verpleegkundige verdienen een goed salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden die ze dragen.
   
 • Zinnige zorg. Nadrukkelijk kiezen voor zinnige zorg, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Een rem op overbehandeling en onbewezen behandelingen.
   
 • Werkdruk. Verlagen van werkdruk door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp. Met schrapsessies het mes zetten in onnodige regels en lasten.
   
 • Collegegeld. Aantrekkelijkheid van baan in de zorg stimuleren door het collegegeld voor verpleegkundigenstudies in het eerste studiejaar te halveren.
   
 • Chief Nursing Officer. Verpleegkundige krijgt meer zeggenschap over eigen werk en minder regels. In de directie van elke organisatie komt een verpleegkundige in een bestuurlijke rol van Chief Nursing Officer.
   
 • Zorgreservisten. Inzetten op zorg- reservisten. Dit zijn oud-medewerkers of mensen die op een andere manier ervaring hebben in de zorg. Bij een volgende gezondheidscrisis kan er dan snel opgeschaald worden.
   
 • Kinderopvang. Kinderopvang wordt rechtstreeks betaald door de overheid met een beperkte inkomensafhankelijke bijdrage voor de ouders.
   
 • Nationale diensttijd. Het opzetten van een nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Dat kan bij Defensie maar ook bij maatschappelijke projecten op het terrein van zorg, welzijn, veiligheid, natuur en klimaat.
   
 • Toeslagenstelsel. Het vereenvoudigen van het toeslagenstelsel. Mensen moeten minder afhankelijk zijn van toeslagen. Toeslagen baseren op vastgesteld inkomen zodat het aantal terugvorderingen drastisch afneemt.
   
 • Belastingdruk. Aan de slag met de aanbevelingen van de Commissie- Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt. Dat begint met een herwaardering van het vaste contract als norm voor een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. De belastingdruk op arbeid minder afhankelijk maken van de contractvorm waarin het werk wordt verricht.
   
 • Werken meer lonend maken. De prikkel om meer te verdienen door meer te werken is niet groot genoeg omdat de totale belastingdruk op extra inkomsten te hoog is. Dit komt vooral door het stelsel van kortingen en toeslagen bovenop je normale inkomstenbelasting. Daarom wordt de marginale belastingdruk nergens hoger dan het toptarief van 49,5%.
   
 • Bonus eerste werknemer. Een bonus voor het aannemen van een eerste werknemer op een vast contract.
 • Loonstijging. Meer geld voor mensen in de verpleging en verzorging, daarbij vasthouden aan koppeling loonstijging in de zorg aan loonstijging in de marktsector.
   
 • Administratieve lasten. Administratieve lasten afbouwen door meer te vertrouwen op de zorgprofessional.
   
 • Werkomstandigheden. Het stimuleren van inspraak van zorgmedewerker in het werkrooster, opleidingen en meer variatie in vaste contracten mogelijk maken.
   
 • Herintroductie van ‘kijk- en luistergeld’.
   
 • Kinderopvang. Elk kind krijgt recht op vier dagen per week gratis kinderopvang, aansluitend op het ouderschapsverlof.
   
 • Minimumloon. Verhoging van het minimumloon met tenminste 10 procent, in de toekomst groeit dit door naar 20 procent.
   
 • Inkomensbelasting. Introduceren van een inkomensonafhankelijke ‘negatieve inkomstenbelasting.’ Ieder huishouden krijgt een belastingkorting die in geld wordt uitgekeerd bij geen of te lage inkomsten. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van hoe groot het huishouden is. Dit is de ‘verzilverbare heffingskorting’. Met de invoering van deze verzilverbare heffingskorting worden de toeslagen afgeschaft. Zo wordt het stelsel eenvoudiger en verminderd het rondpompen van geld.
   
 • Flexwerkers. Voor flexwerkers komt er een opslag op het minimumloon, zodat zij per uur meer gaan verdienen dan mensen met een vast contract.
 • Carrière voor zorgmedewerkers in de directe zorg. Verzorgenden, verpleegkundigen en hulpverleners in de directe zorg moeten kunnen doorgroeien qua salaris. Daarom wordt het traditionele salarisgebouw doorbroken. Werkgevers en werknemers sluiten hierover een nieuwe cao af. 
   
 • Vast bedrag per cliënt voor wijkverpleegkundige. Door een vast bedrag per cliënt te betalen kunnen eigen afwegingen worden gemaakt en hoeft er minder verantwoord te worden.
   
 • Gratis herregistratie en bijbehorende scholing. Verpleegkundigen met een verlopen registratie krijgen een scholings- budget in de vorm van een nog op te richten Vitale-beroepenfonds.
   
 • Meer vertrouwen en minder verantwoording. Er komt een regelvrije ruimte om de huidige vormen van verantwoording af te bouwen.
   
 • Meer zeggenschap voor professionals op de werkvloer. Zorgprofessionals krijgen inspraak bij behandeltrajecten en in beleid. Dit wordt formeel vastgelegd.
   
 • Combinatiebanen. Meer doorgroeimogelijkheden en goede randvoorwaarden voor combinatiebanen. Zo blijft werken in zorg en welzijn uitdagend en kan kruisbestuiving plaatsvinden tussen vakgebieden. Bijvoorbeeld door een combinatie van onderwijs, onderzoek, beleid en kwaliteit.
   
 • Invoering van een verzilverbare basiskorting. In plaats van toeslagen komt er een maandelijks uitkeerbare belastingkorting van maximaal € 550 voor een alleenstaande. De belastingkorting, een vorm van negatieve inkomstenbelasting, houdt rekening met de huishoudensamenstelling en bestaat uit een inkomensonafhankelijk en een inkomensafhankelijk deel. Deze basiskorting vervangt de algemene heffingskorting, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.
   
 • Vast contract aantrekkelijker, flex duurder. De premiedifferentiatie wordt verder vergroot voor tijdelijk werk ten opzichten van contracten voor onbepaalde tijd. Daarnaast gaan werkgevers, werknemers met een flexibel contract een flextoeslag betalen.
   
 • Hoger minimumloon. De komende kabinetsperiode moet het minimumloon verhoogd worden met ten minste 10% tot maximaal 21%. Het minimumjeugdloon stijgt ook mee.
   
 • Lagere lasten op arbeid. De loon- en inkomstenbelasting gaat omlaag en winst, vermogen en vervuiling worden meer fiscaal belast.
   
 • Minimumtarieven zzp-ers in cao’s. De mogelijkheid invoeren om in de cao’s afspraken te maken over minimumtarieven voor zzp’ers, om oneigenlijke concurrentie te voorkomen.
   
 • Kinderopvang, betaalbaar zonder toeslag. Er komt een ruimer ouderschapsverlof en goede, passende en betaalbare kinderopvang. Daarnaast wordt de kinderopvangtoeslag afgeschaft. In plaats daarvan komt er een hogere vaste korting op de prijs van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle gebruikers.
   
 • Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid tot de leeftijd van 12 jaar.
 • Forse, structurele salarisverhoging.
   
 • Tienduizenden extra zorgmedewerkers.
   
 • Meer uren werken moet lonen.
   
 • Voltijdbonus voor zorgmedewerkers
   
 • Verhogen minimumloon.
   
 • Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren op arbeidsongeschiktheid en pensioen.
 • Salaris. Inzetten op verhoging lonen zorgpersoneel en meer doorgroeimogelijkheden.
   
 • Werkdruk. Zorgprofessionals krijgen eigen middelen om de werkdruk en administratie aan te pakken.
   
 • Medische opleidingen. In medische opleidingen en op de werkvloer komt meer aandacht voor persoonlijke ouderenzorg en goede zorg voor ouderen met een ongeneeslijke ziekte.
   
 • Kinderopvang. Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis terecht kunnen. De buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis.
   
 • Minimumloon. Minimumloon stapsgewijs verhogen naar 14 euro.
   
 • Inkomstenbelasting. Verlagen van de inkomstenbelasting voor werkenden met lage en middeninkomens.
 • Tijdelijke contracten. Inzetten op het duurder maken van tijdelijke contracten voor werkgevers en schijnzelfstandigheid onmogelijk maken. Aan de hand van een verhoging van de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten en het omvormen van de arbeidskorting en de zelfstandigenaftrek naar een korting die voor alle werkenden gelijk is.

 • Zzp-er. Er komt een collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zelfstandigen kunnen zich daar bovenop vrijwillig bijverzekeren bij dezelfde publieke instantie die de basisvoorziening verstrekt.

 • Zzp-er. Werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen voor iedereen die voor hen werkt, ook voor uitzendkrachten en zzp’ers.

 • Uitzendkrachten. Einde maken aan uitbuiting via zonderlinge contractvormen. Payrolling, contracting en nulurencontracten worden afgeschaft. Er blijven drie contractvormen over: het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract voor ziek en piek en het zelfstandigencontract voor zzp’ers. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers.

 

 • Zorgverlof. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om te zorgen voor de mensen om hen heen. Uitbreiding van het kortdurende zorgverlof met een week en het langdurig zorgverlof wordt deels betaald.
   
 • Geboorteverlof. Vaders en verzorgende meeouder(s) krijgen recht op drie weken betaald geboorteverlof en zeven weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald. Elke werknemer krijgt recht op negen weken betaald ouderschapsverlof die ze mogen opnemen in de eerste negen maanden.

 

 • Salaris en werkomstandigheden. Structureel investeren in het salaris, de werkomstandigheden en perspectief van alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg.
   
 • Werknemers in vaste dienst. Inzetten op een werknemersvoordeel zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Bedrijven die dat niet doen, worden belast. De verschillen tussen werknemers en zelfstandigen nemen hierdoor af. 
   
 • Zzp’er. Er komt een einde aan onderbetaling van zzp’ers. Aanpassing mededingingswet zodat zelfstandigen collectief kunnen onderhandelen over hun tarieven. Ook worden er minimumtarieven afgesproken, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten voor een werknemer.
   
 • Zzp’er. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen mee aan verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen.
   
 • Kinderopvang. Alle jonge kinderen (nul tot vier jaar) krijgen gratis toegang tot 11 publiek gefinancierde kinderopvang met goed opgeleide pedagogische medewerkers.
   
 • Minimumloon. Minimumloon stapsgewijs verhogen naar 14 euro
   
 • Ouderschapsverlof. Drie maanden betaald ouderschapsverlof.
   
 • 32-urige werkweek. Alle werkenden krijgen, binnen redelijke voorwaarden, het recht op een flexibel rooster met de mogelijkheid van een 32-urige werkweek. Bijvoorbeeld in de vorm van een vierdaagse werkweek met dagen van 8 uur.
 • Salaris. Salaris van zorgmedewerkers moet sector breed omhoog.
   
 • Regeldruk. Zorgmedewerkers krijgen meer invloed in het schrappen van bureaucratie en regelgeving.
   
 • Zorgmedewerker. Meer verantwoordelijkheid zorgmedewerker, de verzorgende bepaalt welke zorg nodig is.
   
 • Kinderopvang. De kinderopvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar wordt drie dagen in de week gratis.
   
 • Minimumloon. Het minimumloon verhogen tot 14 euro per uur.
   
 • Zzp’er. Het verbeteren van de sociale zekerheid voor de zzp’er, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
 • Volledige AOW uitkering op 65-jarige leeftijd.
   
 • Een structurele verhoging van het minimumloon.
   
 • Gratis kinderopvang.
 • Omscholing. Werklozen omscholen om betaalde verzorging te leveren via een zorgbureau.
   
 • Basisbehoeftetoeslag. Introductie van een basisbehoeftetoeslag waarin de drie inkomensondersteunende toeslagen samengevoegd worden met een gezamenlijk afbouwtraject. Dit maakt het overzichtelijker voor huishoudens en makkelijker uitvoerbaar voor de belastingdienst.
   
 • Cultuursensitieve zorg. Zorgpersoneel in het leveren van cultuursensitieve zorg en cultuursensitief communiceren trainen.
   
 • Een verhoging van het minimum- loon.
   
 • Belastingstelsel. Herinvoering van het vierschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, om inkomensherverdeling te bewerkstelligen.
   
 • Zzp’er. Betaalbare en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
 • Salaris. Een structurele salarisverhoging voor zorg- en hulpverleners.
   
 • Regeldruk. De regeldruk kan en moet fors omlaag. Zorgverleners worden betrokken bij de totstandkoming en aanpassing van wet- en regelgeving waar zij mee te maken hebben.
   
 • Inzetbaarheid. Zorg- en hulpverleners moeten breder inzetbaar zijn dan alleen in hun eigen vakgebied. Daarom wordt extra geïnvesteerd in scholing en training.
   
 • Zzp’er. Zzp’ers dienen niet verplicht te worden tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zij gegarandeerd de verantwoordelijkheid nemen om zelf andere, passende maatregelen voor dit risico te treffen.

 

 • Grondige vereenvoudiging belastingen-, toeslagen- en premiestelsel.
   
 • Behouden heffingskorting voor ZZP’ers.
   
 • Vereenvoudigen fiscale regelgeving ZZP’ers door een hogere belastingvrije voet.
   
 • ZZP’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.

De Analyse Verkiezingsprogramma 2021 wordt aangeboden via de Collectie Verkiezingen. Tijdens de verkiezingen biedt ActiZ relevante informatie omtrent de verschillende politieke partijen en hun standpunten, maar ook actueel nieuws.