Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer stemt over Wlz-bezuinigingen in de Voorjaarsnota

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer stemt over Wlz-bezuinigingen in de Voorjaarsnota keyvisual

Tweede Kamer debat

Afgelopen week stemde de Tweede Kamer over de amendementen die zijn ingediend met betrekking tot de Voorjaarsnota voor 2024. Er lagen onder andere twee amendementen ter tafel om af te zien van een bijstelling van het Wlz-kader voor 2024. Eerder had minister Conny Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) al aangegeven dat de bezuinigingen op de Wlz voor 2025 worden teruggedraaid.

Zowel SP-Kamerlid Sarah Dobbe als GroenLinks/PvdA-Kamerlid Elke Slagt-Tichelman hadden een amendement ingediend om de neerwaartse bijstellingen op het Wlz-kader voor 2024 tegen te gaan. VGN, ActiZ en de Nederlandse GGZ hadden in aanloop naar de stemmingen hun zorgen geuit over deze bijstelling en spraken hun steun uit voor het amendement van Dobbe.

Voor haar argumentatie voor de neerwaartse bijstelling verwijst de minister naar de prognoses van de NZa over hoeveel mensen in 2024 gebruik maken van de Wlz-zorg. Het financieel kader voor de Wlz zou toereikend moeten zijn op basis van deze prognose, oordeelde de minister. Daarom besloot de minister dat de herverdelingsmiddelen, een soort van buffer, niet nodig is om in te zetten. 

Belangrijke kanttekeningen 

De prognose van de NZa geeft echter een aantal belangrijke kanttekeningen, die in het huidige besluit niet lijken te zijn meegenomen. De NZa schrijft dat het vroege moment van de prognose voor onzekerheid zorgt, dat geen rekening is gehouden met de recente uitspraak van de rechter over de tariefpercentages en dat de zorgkantoren een geraamd tekort van 184 miljoen euro voorzien. Beide amendementen konden helaas niet op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer.

Gezien de druk op de ouderenzorg zal nog moeten blijken of deze neerwaartse bijgestelde herverdelingsmiddelen toereikend zijn. De volgende prognose van de NZa zal meer duidelijkheid bieden. Deze wordt verwacht in juli.

Andere besparingen gaan niet door

Een positieve ontwikkeling is dat Helder heeft besloten om uitvoering te geven aan een ander, eerder aangenomen amendement van Dobbe. Hiermee worden een aantal bezuinigingen ongedaan gemaakt die voor 2024 een verlaging van het Wlz-kader betekenden. Het ging hierbij om de maatregelen: Scheiden Wonen en Zorg, Valpreventie en Herijking NHC. Dit betekent dat het budgettaire Wlz-kader voor 2024 wordt verhoogd met 193 miljoen euro.

Bezuinigingen 2025 definitief van tafel

Ook is er meer duidelijkheid over het Wlz-budget voor 2025. Eerder dit jaar gaf de Tweede Kamer een duidelijk signaal af aan demissionair minister Helder om de bezuinigingen op het Wlz-kader voor 2025 van tafel te vegen. Aan deze wens heeft minister Helder afgelopen week invulling gegeven, waardoor de bezuinigingen definitief van de baan zijn. Het gaat om de maatregelen ‘Doorontwikkeling Kwaliteitskader’, ‘Ombuiging Behandeling’ en ‘Meerjarige Contractering’, die samen een bedrag van 615 miljoen euro omvatten. Het is op dit moment nog onduidelijk waar de financiële dekking gevonden moet worden. Dit volgt in de najaarsbesluitvorming.

ActiZ is positief over het terugdraaien van deze voorgenomen bezuinigingen. Het biedt zorgaanbieders meer lucht in een sector die onder druk staat. Daarnaast is de branchevereniging van mening dat er geen beleid voorhanden is dat deze bezuinigingen rechtvaardigt. De financiële zorgen schuiven hiermee een jaar op, want voor 2026 staan nog grote bezuinigingen gepland. Het is onzeker hoe het nieuwe kabinet hiermee omgaat.