Lid worden van ActiZ

U wilt als organisatie lid worden van ActiZ? Bekijk welke voordelen een lidmaatschap biedt en welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Is uw organisatie al lid van ActiZ en wilt u toegang tot het ledennet? Vraag dan zelf een inlogcode aan. 

Wie kan lid worden?

Rechtspersonen (stichting, bv, coöperatie), natuurlijke personen (eenmanszaak, vof) en samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die een of meer zorgorganisaties exploiteren of doen exploiteren kunnen lid worden van ActiZ.

Onder een zorgorganisatie wordt verstaan: het organisatorisch verband waarin ten minste verpleging, verzorging, jeugdgezondheidszorg, preventie, jeugdhulp en/of begeleiding wordt verleend. 

Dit betekent dat individuele zzp’ers geen lid kunnen worden.

Voordelen lidmaatschap

Als lid van ActiZ profiteert u van diverse voordelen, waaronder:

 • invloed op landelijk beleid door middel van een sterke lobby, waar mogelijk met andere partijen;
 • meepraten en -beslissen over de grootste cao van Nederland;
 • profiteren van kennis, expertise en innovaties op onder meer het gebied van zorg, kwaliteit, werkgeverschap, financiering, inkoop en vastgoed;
 • samen bouwen aan een goede reputatie;
 • toegang tot een uitgebreid netwerk van zorgorganisaties om ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

Verder krijgt u met uw lidmaatschap toegang tot:

 • de helpdesk werkgevers met antwoorden op vragen over de cao, sociale wetgeving en andere HR-onderwerpen;
 • beleidsadviseurs van ActiZ, die u vragen kunt stellen over over diverse onderwerpen, zoals wet- en regelgeving, zorgcontractering en andere beleidsvragen;
 • de VVT database, waarin u uw gegevens op één plek beheert. Indien gewenst maken wij u voor uw klanten zichtbaar op keuzesites Zorgkaart Nederland, Kies voor je Zorg en WoonZ;
 • ActiZ Kijk op Data. ActiZ filtert voor haar leden relevante gegevens uit een veelheid van (openbare) data. U heeft hiermee toegang tot actuele feiten en cijfers, in heldere visuals, geselecteerd voor uw sector en regio. Lees de flyer
 • ons online kennisplatform, waarmee u beschikt over een uitgebreide kennisbank, nieuws op maat en waar kunt u deelnemen aan digitale netwerken;
 • de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, aanmelding is gratis voor leden van ActiZ;

Rechten en plichten

ActiZ kent enkele lidmaatschapsrechten en plichten.
De belangrijkste rechten zijn:

 • medezeggenschap in het beleid en de werkzaamheden van ActiZ;
 • medezeggenschap over de (hoogte) van de contributie;
 • toegang tot alle kennis en informatie van ActiZ.

Leden van ActiZ zijn verplicht tot naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn leden verplicht tot:

Op basis van de volgende informatie wordt een lidmaatschapsaanvraag getoetst:

 • de statuten van de organisatie (indien aanwezig);
 • een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • de (gepubliceerde) meest recente jaarrekening;
 • organisatieschema;
 • beleids- c.q. ondernemingsplan.

In de statuten van ActiZ en het huishoudelijk reglement leest u meer.

Kosten lidmaatschap

In 2020 bedraagt de minimumcontributie € 2.000. De minimumcontributie van ActiZ wordt in de komende jaren verhoogd tot een meer marktconforme prijs en bedraagt € 2.500 in 2021 en € 3.000 in 2022.

De contributie wordt gebaseerd op de relevante omzet van de lidorganisatie voor de terreinen waarop ActiZ actief is, zoals opgenomen in de jaarrekening van twee jaar daarvoor. Als u zich aanmeldt, zoeken wij het graag voor u uit.

Aanmelden

Voldoet u aan de lidmaatschapscriteria en wilt u lid worden van ActiZ? Vul dan het onderstaande aanvraagformulier lidmaatschap in. Wij nemen contact met u op.

Extra ledenvoordelen

+ ActiZ nieuwsbrieven: elke medewerker binnen uw organisatie kan zich abonneren via aanmelden ActiZ nieuwsbrief.

+ Helpdesk Werkgevers: voor uw vragen over cao, sociale wetgeving en overige HR-onderwerpen

+ ActiZ benchmark zorg: inzicht in de prestaties van uw organisatie en van de branche

+ Abonnement Zorgkaart Nederland: waardering van uw cliënten online

+ Kennisplatform: uitgebreide digitale databank, nieuwsbrief en netwerken.

 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen over uw lidmaatschap? Neem contact op met Riny van Lier, E: lidmaatschap@actiz.nl of T: 085-0772051

 

Aspirant-lidmaatschap

Nieuwe zorgaanbieders die voldoen aan de lidmaatschapsverplichtingen van ActiZ, krijgen de mogelijkheid om gedurende maximaal 2 jaar aspirant-lid van ActiZ te zijn, zolang er nog geen jaarrekening en -indien van toepassing- positief rapport van de IGJ ter beschikking kan worden gesteld.

Lees verder de statuten en het huishoudelijk reglement