Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Formatie speelt ook rol bij begrotingsbehandeling VWS

Terugblik begrotingsbehandeling VWS 2024

Link gekopieerd naar klembord

Formatie speelt ook rol bij begrotingsbehandeling VWS keyvisual

Tweede Kamer begroting VWS

Deze week stond de behandeling van de begroting voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de agenda van de Tweede Kamer. Het debat werd gekenmerkt door de nieuwe verhoudingen in de Kamer na de verkiezingen van november vorig jaar. De demissionaire status van het kabinet resulteerde in een debat dat voornamelijk tussen Kamerleden plaatsvond en minder met demissionair minister Conny Helder (Langdurige zorg). Tijdens het debat was er aandacht voor het personeelstekort in de zorg en de regeldruk. Meerdere partijen pleitten voor vereenvoudiging van het zorgsysteem.

Eigen risico

De formatie voor een nieuw kabinet dwong de BBB, PVV, VVD en NSC tot terughoudendheid bij het steunen van plannen vanuit de Tweede Kamer. Vooral de afschaffing of verlaging van het eigen risico leidde tot een felle discussie. SP en GroenLinks/PvdA eisten duidelijkheid van BBB en PVV over hun standpunt. Hetzelfde gold voor het terugdraaien van de bezuinigingen in de Wlz, hiervoor diende de SP zelfs een amendement in. SP-Kamerlid Sarah Dobbe: ‘Er staat voor dit jaar nog 193 miljoen euro aan bezuinigingen gepland op de langdurige zorg. Dit moet van tafel.’ De twee partijen hielden echter de boot af, verwijzend naar de lopende formatiegesprekken. Het viel ook op dat de BBB bij aanvang van het debat hun amendement introk dat de bezuinigingen op langdurige zorg zou terugdraaien. Overigens gaf Helder aan dat het kabinet geen uitvoering zal geven aan een motie die het eigen risico zou afschaffen.

Aandachtspunten van Actiz

In aanloop naar het debat heeft ActiZ aandacht gevraagd voor fundamentele keuzes om de ouderenzorg toekomstbestendig te organiseren. Het is van belang dat de begroting van dit jaar aansluit bij en ruimte biedt aan de ontwikkelingen in de sector.

Ouderenzorgorganisaties staan namelijk niet stil en nemen het voortouw op het anders organiseren van de zorg. De politiek, zowel de demissionaire minister als de Tweede Kamer moet die beweging steunen met voldoende mogelijkheden in wet- en regelgeving en financiën. Concreet betekent dat:
 

  • Investeren in de arbeidsmarkt en zorgprofessionals. De loonkloof met andere sectoren moet dicht, daarvoor is 1,25 miljard euro voor nodig.
  • Investeer in de wijk, want oud worden gebeurt thuis. Goede zorg en ondersteuning dichtbij is nodig om thuis goed oud te kunnen worden. Benut daarom al het begrootte geld en versterk wijkverpleging.
  • Kort niet op de Wet langdurige zorg, maar neem politieke verantwoordelijkheid en maak fundamentele keuzes over de toegang of kwaliteit van de zorg. En herzie de verlaging van de Normatieve Huisvestingscomponent.

ActiZ voorzitter Anneke Westerlaken gaf eerder deze week een vooruitblik op de begrotingsbehandeling:

Vereenvoudigen zorgstelsel

Het debat bood inzicht in hoe sommige partijen kijken naar de toekomst van het Nederlandse zorgstelsel. Vanuit de NSC-fractie kwam een duidelijk geluid om in te zetten op vereenvoudiging. NSC Kamerlid Agnes Joseph pleit voor teruggaan van drie zorgwetten naar twee, en indien mogelijk zelfs naar één wet om de ouderenzorg te financieren. ‘Zowel de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) als de NZa roept al langer dat de manier waarop de langdurige zorg nu is georganiseerd, niet langer houdbaar is. Het zorglandschap is te gefragmenteerd en te complex. Daar is niemand bij gebaat, de zorginstellingen niet, de zorgverleners niet, de cliënten niet, de mantelzorgers niet en de samenleving als geheel niet.’ Het pleidooi kon op bijval van de PVV rekenen.

Arbeidsmarkt

Gedurende het debat werd er veel spreektijd besteed aan de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat, met name het arbeidsmarkttekort. Verschillende partijen sloten zich aan bij het pleidooi van de SGP en SP om directe maatregelen te nemen tegen regel- en werkdruk. SGP-Kamerlid Van Dijk: ‘Recent adviseerde de RVS om de regeldruk in de zorg te halveren. Is dit ook het doel van het kabinet?’. ‘Die moet inderdaad significant omlaag, zodat zorgmedewerkers het echt merken’ beaamt minister Helder, maar zij wil zich niet vastleggen op een percentage. In reactie hierop diende de PVV een motie in die het kabinet oproept om werk te maken van terugdringen administratieve lasten. Ook de salariskloof kwam ter sprake. SP diende een motie in om de loonruimte voor salarissen van zorgpersoneel te verhogen.

Overzicht aangenomen moties

De Kamer stemde op 30 januari over de moties. Over de begroting wordt op 15 februari gestemd.

 

  • Motie Agema c.s. over voorkomen dat de zorg implodeert door een topprioriteit te maken van de vermindering van de regeltijd. 
  • Motie leden Van den Hil en Agema over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren. 
  • Motie leden Tielen en Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen. 
  • Motie lid Tielen over onderzoeken of een voorziening als een consultatiebureau een eenduidige en laagdrempelige toegang tot preventie voor ouderen kan bieden. 
  • Motie lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken. 
  • Motie leden Paulusma en Sneller over het ontwikkelen van een instrumentarium om de brede kosten en baten van preventie te kwantificeren. 
  • Motie lid Van der Plas over het waarborgen van de beschikbaarheid en de kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg door de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren.