Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Door de ogen van
Financieren leestijd 1 min

‘Bekostiging die recht doet aan de essentie van wijkverpleging’

Link gekopieerd naar klembord

‘Bekostiging die recht doet aan de essentie van wijkverpleging’ keyvisual

Dame doet open voor wijkverpleegkundige

Chief Nursing Officer bij zorgorganisatie Sensire, Vanessa Schroer, zet zich met veel passie in voor de transitie van het vak wijkverpleegkundige. Ze pleit voor een nieuwe bekostiging van wijkverpleegkunde op basis van cliëntprofielen in plaats van op basis van ‘uurtje/factuurtje’. ‘Als wij zelf niet de baas worden over ons prachtige vak als wijkverpleegkundige dan worden anderen dat over ons.’

Als wijkverpleegkundigen hebben wij zelf het draagkracht- draaglast model aangereikt wat zich leent voor de ordening tot cliëntprofielen. Dat is een manier om samen met de cliënt te bespreken welke draaglastfactoren en welke draagkrachtfactoren de cliënt heeft. Zo wordt duidelijk waar versterking en ondersteuning nodig is. Uiteindelijk moet dit leiden tot een bekostiging die recht doet aan de essentie van wijkverpleging. Maar voordat we er een bekostigingsmodel aan kunnen verbinden, hebben we nog een weg te gaan samen. Een weg die begint bij onze vakontwikkeling. 

Drie stappen

Er zijn drie stappen in het verpleegkundig proces voordat ik als wijkverpleegkundige een zorgplan met een cliëntprofiel en (in de toekomst) een bekostiging kan vaststellen. De eerste stap is beslissen of, hoe en wanneer we een zorgvraag beantwoorden (triage). De tweede stap (anamnese) is dat we gegevens verzamelen over hoe iemand zijn leven leeft, welke gezondheidsproblemen er zijn, hoe de cliënt hier mee om gaat en wat iemand graag (weer) wil kunnen doen. De derde stap (klinisch redeneren) is deze gegevens beoordelen en beslissen wat de cliënt en het netwerk zelf kunnen doen en welke ondersteuning wij als wijkverpleging bieden: hulpmiddelen, digitale zorg, fysieke zorg, deskundigheidsniveau en de duur van de zorg. De uitkomsten leggen we vast in het zorgplan waar we een indicatie koppelen met in de toekomst een cliëntprofiel en daaraan gekoppelde financiering.

Het zorgplan

Voor de verslaglegging van het zorgplan hebben we een “standaard” die in het ECD wordt ondersteund. Veel organisaties werken met Omaha of Nic-Noc-Nanda. Voor de andere fases van het verpleegkundig proces is er geen methodiek afgesproken en deze fases worden ook niet eenduidig ondersteund in de ECD’s. We zijn nu dus alleen in staat om de gegevens uit de zorgplannen te vergelijken.

In het zorgplan wordt de uitkomst van de eerste drie fases vastgelegd. Maar omdat hier nog geen standaard methode voor is, zien we te veel praktijkvariatie in de zorgplannen en in de indicaties. Landelijk hebben we drie jaar geleden met het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap een assessment met dezelfde casus gehouden. De praktijkvariatie is zo groot dat dat varieert van geen zorg tot driemaal daags wijkzorg en alles wat ertussenin zit bij dezelfde casus. Ik snap dat het voor de NZa dan moeilijk is om beleid te maken op basis van ons vak, zoals in dit geval beleid voor een nieuwe bekostiging op basis van cliëntprofielen. Voor onze professionaliteit en vertrouwen in ons vak is deze ontwikkeling wel wenselijk.

Het draaglast- draagkrachtmodel dat wij hebben aangedragen om te komen tot cliëntprofielen is gebaseerd op Positieve Gezondheid. Dit gaat over het aanpassingsvermogen (draagkracht) om zich aan te kunnen passen aan gezondheidsproblemen (draaglast) vanuit eigen regie.

Standaardiseren

We moeten nog wel goed nadenken over de manier waarop de ondersteuningsbehoefte is geformuleerd. Deze is nu geformuleerd in termen als continentie, wassen/ douchen/ medicatiegebruik en verpleegtechnische zorgvagen. Dat hebben we dus nog niet goed gedaan, want als je vanuit het draagkracht- draaglastmodel redeneert, dan is het niet zo belangrijk WAT we doen maar veel belangrijker HOE we het doen. Een voorbeeld: als blijkt dat een iemand ondersteuningsvraag heeft bij wassen en aankleden, dan kunnen we een instructie geven, een filmpje laten zien, het voordoen, een briefje met een stappenplan naast de wastafel hangen, de partner leren hoe hij zijn vrouw kan wassen of wij voeren de handeling uit. Als je kijkt naar de kosten van de zorg varieert dat tussen 1 uur in totaal omdat de cliënt zich daarmee redt, tot twee maal daags jarenlang wassen. Kortom op basis van WAT we doen komen we niet tot een bekostigingsmodel maar op basis van HOE we het doen wel.

Dat betekent dat het draagkracht- draaglastmodel en de cliëntprofielen doorontwikkeld dienen te worden. We werken samen met de NZa, wijkverpleegkundigen van meerdere grote organisaties, de afdeling wijkverpleegkundigen van de V&VN en verplegingswetenschappers. Als eerste stap willen we alle fases van het verpleegkundig proces professionaliseren en standaardiseren zodat dat ondersteund kan worden in het ECD. Zodat we kunnen leren van en met elkaar, onze keuzes kunnen verantwoorden en de resultaten van onze beslissingen kunnen aantonen. De praktijkvariatie zal verminderen, wat betekent dat de uitkomsten voorspelbaar worden van ons handelen en we betere afspraken over financiering kunnen maken.

Tegelijkertijd met de doorontwikkeling wordt dit jaar de huidige Casemix vragenlijst getest. Het is dan wel mijn vermoeden dat de handelingen onvoldoende relatie hebben met bekostiging maar dat is nog niet aangetoond. De ervaringen met het testen kunnen we gebruiken voor de doorontwikkeling. De doorontwikkeling moet leiden tot een nieuwe kwaliteitsstandaard voor onze beroepsgroep. En op basis daarvan kunnen we de samenhang voor een betere bekostiging onderzoeken. Een bekostiging gebaseerd op de inhoud om de zorg ook in de toekomst professioneel en toegankelijk te houden.

Passende zorg

Betere afspraken over financiering betekent dat het handelen niet meer het meeste geld opbrengt. De nieuwe financiering moet bevorderen dat we Passende Zorg leveren, passend bij iedere cliënt, iedere context in iedere specifieke situatie. Het handelen van de Wijkverpleging is dan ook altijd gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden van mensen. We zoeken continu naar passende en duurzame oplossingen in de directe omgeving van mensen. Zodat mensen zo lang mogelijk kunnen (blijven) doen wat voor hen belangrijk is.

Vanessa Schroer

Naam: Vanessa Schroer

Leeftijd: 45

Opleiding: Hbo-v

Functie: Wijkverpleegkundige en Chief Nursing Officer

Missie: Het eigenaarschap en leiderschap van de wijkverpleegkundigen bevorderen zodat onze cliënten maximaal over eigen regie beschikken binnen hun mogelijkheden.

Waarom nieuwe bekostiging voor wijkverpleging?

Bekostiging van wijkverpleging regelt de betaling van zorg die cliënten vanuit de wijkverpleging krijgen. Op dit moment is de bekostiging van wijkverpleging gebaseerd op uurtje-factuurtje. Al langer leeft de wens om hier vanaf te komen, omdat het onvoldoende ruimte biedt aan de professionals in de wijkverpleging om het vak in de volle breedte uit te oefenen.

Binnen de huidige (experiment)bekostiging hebben circa 15 (grote) wijkverplegingsorganisaties de ruimte gekregen om anders te gaan werken; met minder administratieve lasten en meer ruimte voor zorgprofessionals. Dat wil ActiZ graag breder mogelijk maken voor alle professionals in de wijkverpleging.

Daarvoor dient een nieuw experiment dat ingaat per 2025, omdat het bestaande experiment wettelijk afloopt. Zonder dit nieuwe experiment moet teruggegrepen worden op de formele bekostiging op basis van 5 minuten per type zorghandeling. En dat wil niemand, want dat betekent minder ruimte voor zorgprofessionals om te kunnen doen wat nodig is en veel meer regeldruk. Daarom is gekozen om het goede van het afgelopen experiment te behouden, en daar iets aan toe te voegen, gericht op doorontwikkeling naar de toekomst. Met cliëntprofielen ontstaat een vorm van ‘populatiebekostiging’. Waarbij zowel in het oude als nieuwe experiment blijft gelden dat wijkverpleegkundigen verantwoordelijk zijn voor de indicering van zorg voor de individuele cliënt.

Wijkverpleging is cruciale zorg. Het helpt mensen zelfredzaam te blijven, voorkomt ziekenhuisopnames en versnelt de uitstroom uit het ziekenhuis na een behandeling en ontlast huisartspraktijken.

Mijn ActiZ

Meer weten?

Leden van ActiZ lezen meer over de nieuwe bekostiging voor wijkverpleging op de Kennisbank.