Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Vernieuwers
Werken leestijd 1 min

Hoe ziet Herkenbare en Aanspreekbare wijkverpleging eruit in de praktijk?

ConForte deelt hun ervaringen in de regio Rotterdam

Link gekopieerd naar klembord

Hoe ziet Herkenbare en Aanspreekbare wijkverpleging eruit in de praktijk? keyvisual

Thuiszorg ConForte

De vraag naar wijkverpleging neemt toe en stijgt verder in de toekomst. Dit komt grotendeels door de vergrijzing en ouderen die langer thuis wonen. Om deze zorgvraag zo goed mogelijk op te vangen in de wijk, is goede samenwerking cruciaal. In de wijkverpleging komt dit tot uiting in Herkenbare en Aanspreekbare wijkverpleging (H&A). Dit betekent dat zorgprofessionals samenwerken als één team in de regio. Dit zorgt ervoor dat cliënten, hun naasten en zorgverleners weten waar ze terecht kunnen voor passende zorg.

In regio Rotterdam krijgt deze samenwerking al enige tijd vorm. In deze regio wordt bijvoorbeeld één systeem ontwikkeld voor het aanvragen van thuiszorg. ‘Op deze manier wordt onze capaciteit beter gemanaged en hoeft de verwijzer de aanvraag maar op één plek in te dienen. Dit werkt efficiënter’, aldus Inge Schonagen, directeur van ConForte, het samenwerkingsverband van dertien zorgorganisaties actief in verpleging, verzorging en thuiszorg in Rotterdam, Capelle en Krimpen ad IJssel. Met ActiZ deelt zij haar ervaringen over H&A in de regio Rotterdam.  

Eén gezamenlijke opgave

Directeur Inge Schonagen vertelt: ‘Zo’n tien jaar geleden gaven de bestuurders van ConForte al aan dat zij onderlinge samenwerking belangrijk vinden en dit opnieuw wilden vormgeven. Alle zorgorganisaties in de regio Rotterdam hebben te maken met soortgelijke grootstedelijke problematiek. Dit houdt in dat er in bepaalde wijken sprake is van sociale, economische en fysieke problemen zoals werkloosheid en lage inkomens. Dit gezamenlijke probleem vraagt gezamenlijke oplossingen.

Daarnaast is er ook de gezamenlijke maatschappelijke opgave van toekomstbestendige zorg. Aan de hand van het gezamenlijke probleem én de maatschappelijke opgave zijn we met elkaar naar mogelijke samenwerkingsvormen gaan kijken.’ Inmiddels is ConForte een samenwerkingsverband met een goede ondersteuningsstructuur, hoge betrokkenheid van de bestuurders en professionals en werken leden binnen dat verband samen aan oplossingen voor de grootste gezamenlijke uitdagingen. Herkenbare en Aanspreekbare wijkverpleging is daar een mooi voorbeeld van.

Wat houdt herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in?

Er zijn vaak meerdere zorgaanbieders actief in één regio, waardoor het niet altijd duidelijk is waar men terecht kan voor het aanvragen van zorg. Bij Herkenbare en Aanspreekbare wijkverpleging werken professionals (van een of meerdere zorgaanbieders) die wijkverpleging verlenen samen als één team in de regio. Met herkenbaarheid wordt bedoeld dat het voor cliënten en verwijzers duidelijk moet zijn waar ze in hun wijk terecht kunnen met zorgvragen. Met aanspreekbaarheid wordt bedoeld dat aanbieders van wijkverpleging gezamenlijk met andere zorgpartijen (zoals de huisarts, het ziekenhuis en het sociaal domein) verantwoordelijk zijn voor het oppakken van iedere zorgvraag. Dit betekent dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen. De wijkverpleging denkt mee en neemt verantwoordelijkheid als een nieuwe cliënt aanspraak doet op wijkverpleging.

Zorgorganisaties, huisartsen en het welzijn vormen een diamant: zij bekijken met elkaar hoe zij cliënt overstijgende zorg vorm kunnen geven.

Inge Schonagen \

Directeur ConForte

Aanspreekbare wijkverpleging

Wat betreft de aanspreekbaarheid in de wijkverpleging voor cliënt overstijgende zorg wordt gewerkt aan de hand van een zogeheten diamant. Schonagen: ‘We gebruiken wijkplaten, hierop is data te vinden over een specifieke wijk. Bijvoorbeeld cijfers over diabetes, overgewicht of het aantal rokers. Deze data vormen het uitgangspunt voor een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt gezamenlijk ontwikkeld en op elkaar afgestemd tussen zorgorganisaties, huisartsen en het welzijn. Samen vormen deze domeinen een diamant. Zij bekijken met elkaar hoe zij cliënt overstijgende zorg vorm kunnen geven. Dit is een vorm van samenwerken, zonder hiërarchie. De kar wordt in principe getrokken door de VVT. Hierbij heeft de regiewijkverpleegkundige een systeemfunctie. Zij werkt namelijk over de verschillende domeinen heen; als het ware is zij een levende sociale kaart. Ze heeft inzicht in de belangrijkste knelpunten binnen de wijk en bespreekt dit vanuit haar rol met de wijkverpleegkundigen en andere domeinen. Als je weet dat diabetes in jouw wijk een specifiek probleem is, dan kan je bijvoorbeeld spreekuren organiseren, die plaatsvinden op een centraal punt in de wijk, zoals een buurthuis.’

Herkenbare wijkverpleging

De toegang tot de thuiszorg wordt op één plek ingeregeld binnen de regio Rotterdam. Schonagen: ‘Waar partijen de aanvraag voorheen rechtstreeks bij de thuiszorgorganisatie indienden, werken we straks met één centrale plek voor het indienen van de aanvraag. Vervolgens wordt er met alle thuiszorgpartijen gekeken hoe de aanvragen het best verdeeld kunnen worden.

Neem als voorbeeld een nieuwe thuiszorgaanvraag voor steunkousen en wondzorg. Het kan zo zijn dat een thuiszorgteam een half uur over heeft voor steunkousen, maar niet voor wondzorg omdat die expertise er niet is. Door deze aanvraag te centraliseren, kan binnen de verschillende thuiszorgteams worden gekeken  waar de mogelijkheden zijn en vindt er onderlinge afstemming plaats. Zo kan organisatie X bijvoorbeeld de steunkousen inregelen en organisatie Y de wondzorg. Op deze manier kan de capaciteit beter worden gemanaged. Daarnaast hoeft de huisarts of het ziekenhuis de aanvraag maar op één plek in te dienen, dat is efficiënter.’

Door deze aanvraag te centraliseren, kan binnen de verschillende thuiszorgteams worden gekeken waar mogelijkheden zijn en vindt er onderlinge afstemming plaats

Inge Schonagen \

Directeur ConForte

Korte lijntjes

Tijdens crisissituaties zoals covid bleek hoe waardevol de samenwerking is. Schonagen: ‘We hebben snel één opvangplek en één centraal thuiszorgteam voor covid-cliënten kunnen realiseren met elkaar. Ook organiseerden we tijdens de covid periode activiteiten om eenzaamheid te bestrijden. Een ander bijkomend voordeel van de samenwerking is dat concepten zoals VirtueleThuiszorg (een totaalpakket aan innovatieve oplossingen in de thuiszorg), wat begon bij een van onze leden sneller en beter worden geïmplementeerd binnen andere zorgorganisaties. We weten elkaar goed te vinden omdat we korte lijntjes hebben. Dit geldt zowel voor bestuurders als voor zorgprofessionals.’

Betere samenwerking mogelijk maken

Er komen ook knelpunten naar voren, zoals op het gebied van financiering, btw en gegevensuitwisseling. ‘Een concreet voorbeeld omtrent financiering is dat wanneer een cliënt op een gezondheidsspreekuur komt, dit niet wordt gefinancierd. Omdat alleen cliëntgebonden zorg wordt gefinancierd en systeemzorg niet’, vertelt Schonagen. Btw blijft een cruciaal vraagstuk. De wens is om personeel eenvoudig uit te wisselen voor projecten, maar dan komt de btw-verrekening om de hoek kijken. Volgens Schonagen moet dit echt losgelaten worden in de zorg om samenwerken beter mogelijk te maken. ‘Daarnaast blijft het delen van gegevens tussen zorgorganisaties onderling lastig. We zitten dus regelmatig met de advocaat om tafel om checks uit te voeren. Hier zou je als zorgorganisatie meer vrijheid in moeten krijgen. Het zou vooral helpen als er keuzes worden gemaakt voor één digitale structuur’, aldus Schonagen.

De toekomst

De thuiszorgorganisaties in regio Rotterdam zijn momenteel aan het verkennen hoe ze de samenwerking verder door kunnen ontwikkelen. Schonagen: ‘Dit kan bijvoorbeeld door gezamenlijk te roosteren, zodat er een efficiëntere routing is. Maar we bekijken ook samen hoe we de toegang tot de zorg anders kunnen inrichten. Je hebt te maken met de zorgkloof (toenemende vraag naar zorg, terwijl het aanbod schaarser wordt) en ons gezamenlijke doel is om zwaardere zorg te voorkomen in de toekomst.

Dat begint natuurlijk door de cliënt meer zelf te laten doen. Preventie en positieve gezondheid zijn hierin belangrijk. Je kijkt naar wat de cliënt nog wel kan, bijvoorbeeld in de rol van reablement. Maar ook gezamenlijk kijken we naar welke onderdelen van zorg we wel en niet meer gaan doen in de toekomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan standaardiseren dat iedere cliënt eerst digitale zorg krijgt. En als dat niet meer werkt, vervolgens kijken welke aanvullende zorg passend is. Een goede samenwerking is cruciaal om de zorg toekomstbestendig te houden.’ 

Btw-verrekening moet echt losgelaten worden in de zorg om samenwerken beter mogelijk te maken

Inge Schonagen \

Directeur ConForte

Tips voor andere vernieuwers

Wil jouw organisatie ook aan de slag met een samenwerkingsverband in de regio? Hierbij drie tips van Inge Schonagen om te starten:
 

  1. Maak er een apart samenwerkingsverband van met een goede ondersteunings- en governance structuur.
  2. Kom tot een gezamenlijke opgave en ontwikkel vanuit daar een gezamenlijke agenda.
  3. Zorg voor een goede voorzitter die voldoende draagvlak en mandaat heeft in de regio.