Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Hoe staat het met
Werken leestijd 1 min

Hoe staat het met: de Wet zorg en dwang?

Een longread door de redactie van ActiZ

Link gekopieerd naar klembord

Hoe staat het met: de Wet zorg en dwang? keyvisual

Handen verzorgende en oudere met balletje

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang in werking. Twee jaar later ervaren zorginstellingen nog altijd hindernissen bij het toepassen van de wet. Waarom is dat zo, en wat is er in de afgelopen twee jaar allemaal gebeurd? In dit artikel schetsen we de huidige stand van zaken.

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

 • De Wet zorg en dwang (Wzd) is samen met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz. In de Wet Bopz stond gedwongen opname centraal, waardoor gedwongen zorg alleen mogelijk was als iemand werd opgenomen.
 • De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De Wzd geldt niet alleen in een zorginstelling, maar ook bij iemand thuis of bijvoorbeeld bij de dagbesteding. 
 • Het doel van de Wzd is om veilige en goede zorg aan de cliënt te bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Dwang, alleen als het echt niet anders kan’, om zoveel mogelijk verplichte zorg te voorkomen. Maar mensen met dementie of een verstandelijke beperking kunnen soms niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen.

Een korte voorgeschiedenis

De voorganger van de Wet zorg en dwang: de wet Bopz

Sinds 1992 regelde de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) de gedwongen opname en gedwongen behandeling van personen die door een psychische stoornis een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Sinds de invoering is de Wet Bopz vele malen aangepast. Evaluaties vonden plaats in de jaren 1996, 2002 en 2005-2007. Bij de laatste evaluatie ontstond er steeds meer onvrede over de wet, en de roep om een nieuwe wet werd steeds groter.

In de tweede evaluatie in 2002 werd aanbevolen om de sectoren psychogeriatrische zorg (ouderenzorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg niet langer onder Wet Bopz te laten vallen. Dit had als reden dat in deze sectoren de nadruk minder ligt op behandeling en meer op verpleging, verzorging, begeleiding en bescherming. De Wet Bopz sloot daardoor niet goed aan bij de praktijk van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 

Het was echter pas na de derde evaluatie in 2007 dat het toenmalige kabinet besloot om een nieuwe regeling voor deze sectoren te ontwerpen. Die moest beter aansluiten bij de praktijk en meer rechtsbescherming bieden voor deze kwetsbare groepen die met de nieuwe wet te maken zouden krijgen. In de nieuwe Wet zorg en dwang kwam de cliënt centraal te staan. Niet de locatie waar de cliënt in zijn vrijheid  beperkt kon worden stond centraal, maar de cliënt zelf en de zorg die hij of zij nodig heeft. In 2009 kwam het eerste voorstel voor de nieuwe Wet zorg en dwang.

De totstandkoming van de Wet zorg en dwang

Het voorstel voor de Wet zorg en dwang werd op 30 juni 2009 ingediend. In de periode juli 2009 tot september 2013 werd het wetsvoorstel 10 keer tussentijds gewijzigd. Daarnaast werden er tientallen amendementen en moties over het wetsvoorstel ingediend. Van het waarborgen van de kwaliteit en de afhankelijkheid van de externe deskundige tot aandacht in de zorgopleidingen voor dwangmaatregelen tot het behoud van zelfbeschikkingsrecht: de lijst aanpassingen en aanvullingen op het wetsvoorstel is bijna eindeloos. Maar alle goede bedoelingen van die aanpassingen ten spijt; het werken met de wet is er niet makkelijker door geworden. Er is weinig ruimte overgelaten aan de zorgprofessional om zelf na te denken. Daarbij wringt het dat voor elke vorm van onvrijwillige zorg - van zware vormen als insluiting en dwangmedicatie tot lichte vormen als toezichthoudende domotica - dezelfde besluitvormingsprocedure voor zorgverleners geldt: de inzet van een opschalend stappenplan. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk in september 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Toch duurde het nog tot januari 2018 voordat de Eerste Kamer het voorstel aannam en tot 1 januari 2020 voordat de wet daadwerkelijk in werking trad.

De Wet BOPZ werd op 1 januari 2020 vervangen door drie nieuwe wetten: 

 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verder: Wvggz)
 • Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (verder: Wzd)
 • Wet forensische zorg (verder: Wfz)

Na invoering van de wet

Zorgen

ActiZ was (in 2009) aanvankelijk voorstander van de wet, omdat het doel was (en is) om gedwongen zorg zo veel als mogelijk te voorkomen. Maar al ruim voor invoering waren er zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet, die gedurende de behandeling steeds complexer en omvangrijker werd. Zorgen die na invoering gegrond bleken te zijn. De randvoorwaarden om de wet op een goede manier te kunnen invoeren, waren niet (voldoende) afgesproken toen de wet in werking trad. Hoewel dit door verschillende partijen meerdere keren is aangekaart bij het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS), werd de wet op 1 januari 2020 toch ingevoerd.

Er zijn praktische vraagstukken die opgelost moeten worden om de wet goed te kunnen uitvoeren. Verschillende veldpartijen hebben daarover hun zorgen uitgesproken. Het zal inderdaad voor alle betrokken partijen nog de nodige inzet vergen om volledig aan de wet te kunnen voldoen. Het jaar 2020 is daarom een overgangsjaar.

De toenmalige minister van VWS \

bij de invoering van de Wzd

Overgangsjaar

Bij de invoering erkende het ministerie dat er nog allerlei praktische vraagstukken waren. En dat het voor alle betrokken partijen nog veel inzet zou vergen om volledig aan de wet te kunnen voldoen. Daarom werd het eerste jaar als ‘overgangsjaar’ aangemerkt; bedoeld om te leren omgaan met de nieuwe wet. Praktische vraagstukken gingen bijvoorbeeld over samenwerking in de wijk. Zo was er veel onduidelijkheid over de rolverdeling. Het was (en is soms nog steeds) niet duidelijk welke zorgverleners betrokken moesten worden wanneer er onvrijwillige zorg moet worden toegepast. Ook de rol van de huisarts was onduidelijk. Na de invoering bleek al snel dat deze zorgen knelpunten vormden bij het toepassen van de wet.

Reparatiewet

Een maand na invoering van de Wzd leverden we vanuit ActiZ input aan de Tweede Kamer voor verbeteringen in de wet en dat deden we in mei 2021 nog een keer. We schreven toen samen met andere partijen een brief aan de Tweede Kamer, waarin we Kamerleden opriepen om de wet te vereenvoudigen en te verbeteren. We deden 5 concrete verbetervoorstellen:

 1. Creëer de mogelijkheid dat cliënten met een psychische stoornis onder de Wzd vallen.
 2. Vereenvoudig de uitvoerbaarheid van het stappenplan. 
 3. Vereenvoudig de mogelijkheden voor cliënten om bij een wisselende zorgbehoefte over te stappen van de ouderenzorg of gehandicaptenzorg naar de geestelijke gezondheidszorg en andersom. 
 4. Verduidelijk de mogelijkheden om informatie uit te wisselen bij de uitvoering van de Wzd. 
 5. Voorzie de zorgverlener van adequate beoordelingscriteria bij de uitvoering van onvrijwillige zorg.

Van de vijf verbetervoorstellen werden er uiteindelijk drie aangenomen. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer in juni 2021, anderhalf jaar na de invoering van de wet, in met een reparatiewet. De Reparatiewet Wet zorg en dwang (Wzd) ging in op 6 november 2021.

Evaluatie door VWS

In december 2021 werd de wet geëvalueerd in opdracht van het ministerie van VWS. Op basis van voornamelijk door het werkveld aangedragen knelpunten, kwamen de onderzoekers tot 43 aanbevelingen en een aantal voorlopige conclusies. ActiZ organiseerde op 18 januari 2022 een webinar voor leden over de conclusies en de aanbevelingen uit het evaluatierapport (zie de presentatie). Vlak voor de zomer van 2022 volgt het tweede deel van de evaluatie.

Wat zijn op dit moment de grootste knelpunten bij het toepassen van de Wzd voor zorgaanbieders?

Ruim twee jaar na invoering van de Wzd kunnen we concluderen dat er verbeteringen zijn aangebracht. Tegelijkertijd zijn er veel problemen nog niet opgelost.  Wat zijn op dit moment de grootste knelpunten voor zorgaanbieders bij het toepassen van de Wet zorg en dwang?

Icoon Financiering is niet goed geregeld

Financiering is niet goed geregeld

En dan is er nog een financieel probleem. De uitvoering van de Wet zorg en dwang is voor zorgaanbieders duurder dan de oude wet. Er is meer overleg nodig en er komen meer zorgprofessionals bij kijken. Pas nadat de wet was ingevoerd, werd er een kostenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wees uit dat er voor de uitvoering in de ouderenzorg jaarlijks acht  miljoen euro meer nodig is dan begroot. En dat betreft slechts de uitvoering van één onderdeel uit de wet, het stappenplan. De overige kosten van uitvoering van de Wzd zijn niet meegenomen in het kostenonderzoek van de NZa. Meerdere partijen waaronder ActiZ signaleerden al vaker dat er te weinig financiële middelen zijn voor zorgorganisaties om de wet goed uit te voeren. Vooralsnog lijkt er geen oplossing in zicht en blijft het probleem bestaan.

Icoon Te weinig kennis over de wet

Te weinig kennis over de wet bij zorgprofessionals

Zorgprofessionals die de wet moeten uitvoeren hebben nog te weinig kennis over de wet. De wetgeving is ingewikkeld en medewerkers weten niet altijd waar ze de juiste informatie moeten vinden. Het kost zorgprofessionals veel tijd om uit te zoeken wat de regels precies zijn en welke wijzigingen er inmiddels zijn geweest. Een gebrek aan kennis staat een goede implementatie van de wet in de weg.

Icoon Grote administratieve last

Grote administratieve last

De nieuwe wet leidde tot meer papierwerk. Dit kwam met name door het stappenplan dat werd ingevoerd. Om duidelijk te maken welke stappen er gezet moeten worden om te beoordelen of onvrijwillige zorg noodzakelijk is, werd het stappenplan Wzd geïntroduceerd. Dit stappenplan geeft aan welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken. Onvrijwillige dwang mag je niet lichtzinnig toepassen en de wet vraagt dan ook om zorgvuldige besluitvorming. Iedere zorgorganisatie en -professional onderschrijft dit. Maar het stappenplan schoot zijn doel voorbij. Het werd vanaf het begin als veel te rigide ervaren en sluit niet goed aan de praktijk.

Ook de verdeling in twee wetten zorgde voor meer papierwerk. Er zijn cliënten met wisselende zorgbehoeftes die zowel onder de Wzd als de Wet verplichte ggz (Wvggz) vallen. De scheidslijn tussen een psychische aandoening of wilsonbekwaamheid door de psychogeriatrische aandoening is niet altijd heel duidelijk. Soms blijkt pas na een tijdje dat de andere wet toch beter van toepassing is. Maar dat betekent wel dat je te maken krijgt met verschillende juridische procedures. Die zijn belastend voor de cliënten en leveren de zorgprofessionals extra administratieve last op.

Icoon De Wzd bij de mensen thuis wordt bijna niet toegepast

De Wzd bij de mensen thuis wordt bijna niet toegepast

De Wet zorg en dwang wordt nog bijna niet toegepast in de thuissituatie omdat er te veel onduidelijkheden zijn. Het vraagt om samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals in de wijk die nog niet altijd vanzelfsprekend is en soms maar moeizaam of zelfs niet tot stand komt. Een lastig vraagstuk bij het toepassen van onvrijwillige zorg in de thuissituatie is wie de zorgverantwoordelijke is? Is dat altijd iemand van de zorgorganisatie die thuiszorg biedt? Maar wat als iemand nog een eigen huisarts heeft? Huisartsen zijn bang dat zij ongewild de eindverantwoordelijkheid voor onvrijwillige zorg dragen, terwijl ze daar niet voor zijn opgeleid. De positie van de huisarts in de praktijk is nog steeds niet duidelijk en dat maakt de samenwerking in de wijk erg lastig.

Tijdlijn

1992

Invoering van de wet BOZP, de voorganger van de Wet zorg en dwang

2009

Voorstel voor de nieuwe Wet zorg en dwang

2013

De Wet zorg en dwang wordt aangenomen door de Tweede Kamer

2018

De Wet zorg en dwang wordt aangenomen door de Eerste Kamer

1 januari 2020

Invoering van de Wet zorg en dwang - de Wet Bopz bestaat niet meer

Juni 2020

De Tweede Kamer stemt in met de Reparatiewet

September 2020

De praktijktuinen gaan van start

December 2020

Eerste deel evaluatie Wet zorg en dwang

2022

Er wordt op meerdere manieren gewerkt aan het verbeteren van de Wet zorg en dwang

Hoe nu verder?

ActiZ blijft zich inzetten voor goede zorg voor mensen die niet meer in staat zijn om hier zelf over te beslissen. Om de Wet zorg en dwang te verbeteren lopen er enkele initiatieven maar we starten ook nog nieuwe acties op.

Praktijktuinen om de Wzd in de thuissituatie vorm te geven

De toepassing van de Wet Zorg en Dwang bij zorg in de thuissituatie is nog niet goed geregeld. Als ActiZ zijn we daarom samen met leden praktijktuinen gestart om te experimenten en ervaringen op te doen. Wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn in zes regio’s aan de slag met vraagstukken rond onvrijwillige zorg aan kwetsbare ouderen in de wijk. Zo moet duidelijker worden wat en wie er voor nodig zijn om onvrijwillige zorg te voorkomen en alternatieve oplossingen toe te passen. En als dat niet anders kan: welke vormen van onvrijwillige zorg veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd bij kwetsbare ouderen thuis en in de wijk. De praktijktuinen lopen tot uiterlijk december 2022. De inzichten en kennis die zijn opgedaan worden landelijk gedeeld zodat het gaat helpen bij het beter toepassen van de Wzd in de thuissituatie.

Besluit Uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

De scheiding van onvrijwillige zorg in twee wetten, de Wet verplichte ggz en de Wzd, zorgt ervoor dat er cliënten zijn die tussen ‘wal en schip’ vallen. Lang niet altijd is direct duidelijk of iemand onvrijwillige zorg nodig heeft vanwege een psychische aandoening is (Wvggz) of dat het gaat om een psychogeriatrische aandoening (Wzd). Bij de behandeling van de reparatiewet pleitte ActiZ er al voor om bepaalde cliënten met een psychische aandoening ook onder de Wzd te laten vallen. Zo kunnen oudere cliënten zorg ontvangen vanuit de ouderenzorgorganisatie waar ze vaak al verblijven of contact mee hebben en hoeven zij niet overgedragen te worden aan een ggz-instelling. De vraag of een cliënt met een psychische stoornis onder de Wzd gebracht kan worden, moet volgens ActiZ niet afhangen van iemands diagnose maar van de zorgbehoefte. In de eerste evaluatie van de wet deelden de onderzoekers dit standpunt. Helaas paste het ministerie van VWS de wet niet aan. Tijdens de consultatieronde schreef ActiZ samen met andere partijen een reactie op deze consultatie.

Werkgroep ‘Een versterkte geest, een vereenvoudigde letter’

Op initiatief van ActiZ is er in februari 2022 een werkgroep gestart die concrete aanbevelingen gaat doen aan het ministerie van VWS voor een verbeterde Wzd. De werkgroep ‘Een versterkte geest, een vereenvoudigde letter’ richt zich op werkbare en werkzame oplossingen voor knelpunten.

De werkgroep bestaat uit landelijke vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties, en uit deskundigen uit de werkpraktijk die deelnemen op persoonlijke titel. De aanbevelingen van de werkgroep worden voor 1 juli 2022 opgeleverd. De minister van VWS heeft haar nadrukkelijke steun uitgesproken voor dit initiatief en heeft beloofd dat de aanbevelingen van de werkgroep zwaar voor haar wegen.

Update 22 juli 2022

Inmiddels heeft de werkgroep een voorstel gedaan voor meer eenvoud in de Wet zorg en dwang. Met het voorstel 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog' willen ze het stappenplan van de Wet zorg en dwang (Wzd) omvormen tot een regeling die meer ruimte laat om per cliënt individuele keuzes te maken. Waar nu de wetgever uitstippelt hoe de besluitvorming moet verlopen, krijgen in deze denkrichting de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) en de zorgverantwoordelijke meer ruimte om zelf keuzes te maken.

In een webinar op 25 augustus wordt het voorstel uitgebreid toegelicht en worden enkele actuele ontwikkelingen rond de Wzd nader toegelicht.

Lees verder over dit voorstel en het webinar op Mijn ActiZ

Mijn ActiZ

Ben je lid van ActiZ en wil je meer lezen over de Wet zorg en dwang?

Op Mijn Actiz vind je meer informatie en handige documenten, zoals de volledige wettekst, de toolkit Zorg en Dwang en diverse handreikingen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 28 april 2022.