Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Het actieplan digitale technologie in de ouderen- en thuiszorg verder helpen

Meld je aan en draag bij aan de versnelling van de beweging!

Header congres

De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. De productiviteit van zorgmedewerkers moet de komende jaren meer dan verdubbelen om aan de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing te kunnen voldoen. Dat is niet realistisch. Voor hen is de werkdruk is al hoog en zorgmedewerkers moeten met plezier hun werk kunnen blijven doen. Het moet dus anders.

Innoveren van de zorg is één van de strategieën om de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden. Maar met de bestaande innovaties en de snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden. Er moet een enorme versnelling komen om de ouderen- en thuiszorg te vernieuwen. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren.

Samenhang tussen initiatieven is een randvoorwaarde om tot de versnelde opschaling te komen van digitale zorginnovaties

Actieplan digitale technologie in de ouderen- en thuiszorg \

Daarom zetten we zorgvernieuwing in de versnelling. We geven gas om op tijd klaar te zijn met het innoveren van de zorg. We richten ons niet alleen op tijdbesparende innovaties, maar ook op kwaliteit van leven en eigen regie van cliënten. En op het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers.

In het land gebeurt al heel veel. Er zijn veel mooie (regionale) initiatieven, maar er is ook sprake van een toenemende behoefte aan meer landelijke afstemming en ondersteuning - waarbij de onafhankelijkheid van de bestaande initiatieven blijft gehandhaafd. De initiatiefnemers van dit Actieplan nemen het op zich om de gewenste samenhang te organiseren. Een samenhang die als randvoorwaardelijk wordt gezien om tot (versnelde) opschaling te komen van digitale zorginnovaties. Het vertrekpunt is immers om gezamenlijk tot afstemming te komen van digitale zorg als integraal onderdeel van goede zorg.

Wij nemen hiervoor de volgende stappen:

 1. Het doen van de onderstaande oproep om mee te doen met de beweging en onze doelen en acties aan te vullen.
 2. Op basis van de ontvangen input wordt een definitief plan opgesteld en worden acties geïnitieerd. Het uitgangspunt is dat de acties die worden opgepakt een grote bijdrage aan de versnelling van innovatie en de opschaling ervan leveren.
 3. Actie! 

Oproep: doe met ons mee en vul het actieplan aan 

Wij willen dit zo veel mogelijk samen doen met een brede groep van stakeholders en belanghebbenden. Daarom roepen wij iedereen op bij te dragen aan versnelling van de beweging!

Wil je ook in actie komen en deel uitmaken van deze gezamenlijke versnelling? Geef je dan nu op door onderaan deze pagina te klikken op de knop: Ik draag bij aan het actieplan. Hieronder hebben we een eerste aanzet gegeven tot de doelstellingen en acties. Wij horen hierop graag jullie feedback en aanvullingen, zodat we samen tot een compleet geheel kunnen komen.

Doelstellingen

Onze eerste aanzet:

 1. Juiste zorg op de juiste plek en zo innovatief en digitaal mogelijk werken in de zorg. Thuis en digitaal tenzij.
 2. Meer ruimte voor innovatie vanuit de zorgmedewerkers en vanuit de zorg. Wij willen de zorg inspireren om actief mee te denken over innovatie en digitalisering.
 3. Landelijke kennisdeling waarbij de ervaringen en lessen die individuele pilots opleveren, worden gedeeld.
 4. Een aantrekkelijke markt zijn voor innovatiepartners, de leveranciers van innovaties, zodat zij worden gestimuleerd om zoveel mogelijk relevante innovaties te ontwikkelen voor onze markt.
 5. Goede samenwerking tussen zorgaanbieders en innovatiepartners, waardoor innovaties doorontwikkeld worden en om de opschaling zoveel mogelijk te versnellen.
 6. Vergoedingen vormen geen belemmering voor de inzet van bewezen (digitale) innovaties.
 7. Opleidingen voor professionals die openstaan voor innovatie in brede zin en voor wie het werken met digitale oplossingen en innovatie het ‘nieuwe normaal’ is.
 8. Digitale vaardigheden van cliënten, mantelzorgers en professionals zijn op niveau.
 9. Zorgorganisaties hebben een visie op digitalisering, waarbij de client centraal staat en digitaal de norm is, de basisinfrastructuur op orde is en de samenhang der dingen worden doorgrond.
 10. De gehele sector werkt volgens de principes van Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur (DIZRA, landelijk open API strategie en privacy en security by design).

Acties

Acties:

 • Digideal realiseren op basis van dit Manifest.
 • Landelijke campagne digitale zorg tenzij.
 • Ondersteunen regionale programma’s zoals Anders Werken in de zorg.
 • Per soort zorgsector of organisatie een blauwdruk en goede voorbeelden uitwerken en delen hoe digitale zorg ingezet kan worden.
 • Onderzoeken of een actiegericht programmabureau Landelijke Stimulering Innovatie VVT zinvol en haalbaar is.
 • Zoeken naar de mogelijkheden om een richtlijn te ontwikkelen dat bij elk zorgplan en leefplan de overweging gemotiveerd wordt waarom niet of wel digitaal.

Wij willen de zorg inspireren om actief mee te denken over innovatie en digitalisering.

Acties:

 • Landelijke VVT Hackathon organiseren.
 • Inspiratiesessies en workshops aanbieden over hoe organisaties zorgmedewerkers hierin kunnen meenemen. Zowel intern gericht binnen de eigen organisatie, als in samenwerking met partners in de regio.
 • Meer loslaten van het idee dat medewerkers alleen productief zijn als ze bij klanten zijn. Het productiviteitsdenken blokkeert de innovatiepogingen, omdat de organisatie te weinig geld ontvangt om de collega's in het primaire proces ruimte te geven om dingen uit te proberen.

...waarbij de ervaringen en lessen die individuele pilots opleveren, worden gedeeld.

Acties:

 • Landelijke Kennisbank Digitale Zorg: als platform voor kennis- en informatie-uitwisseling kunnen er meer e-health innovaties worden gerealiseerd die bijdragen aan waardevolle zorg in de alledaagse zorgpraktijk. Oproep om dit samen te doen met de lopende initiatieven ‘NeLL pilot nationaaltoetsingskader’ en ‘ZN kenniscentrum digitale zorg’. Aanvullende middelen vinden om Kennisbank te professionaliseren en uit te bouwen.
 • Actueel overzicht bieden welke organisaties met welke technologie experimenteren en/of werken.
 • Top 10 van meest impactvolle innovaties (zowel technologische als sociale traceren en deze promoten bij de verschillende organisaties (naar voorbeeld van Anders Werken).
 • Stimuleren “proudly copied from...”

De aanbieders van innovaties stimuleren om zoveel mogelijk relevante innovaties te ontwikkelen voor onze markt.

Acties:

 • Kennisplein voor innovatiepartners: Om de markt in eerste instantie toegankelijker en aantrekkelijker te maken, openen WDTM en Vilans een Kennisplein voor innovatiepartners, de ontwikkelaars en aanbieders van innovatie.
 • Vraagbundeling vanuit de organisaties richting leveranciers organiseren
 • Onderzoek naar haalbaarheid en randvoorwaarden van een voorstel tot voorwaardelijke toelating tot de vergoede zorg gedurende een proefperiode.
 • Subsidieregeling ondersteuning MDR-klasse 2A en hoger: Met de invoering van de MDR in mei 2021 is voor bepaalde innovaties de toetredingsdrempel tot de markt aanzienlijk verhoogd. Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om een subsidieregeling te lanceren die innovatiepartners ondersteunt bij het verkrijgen van een MDR-markering.

Innovaties worden doorontwikkeld worden opschalen willen we zoveel mogelijk versnellen.

Acties:

 • Workshopreeks Samenwerken Zorg en Innovatiepartners (CIC).
 • Ontwikkelen beslismodel samenwerking met innovatiepartners (CIC/APK).
 • Verbinden van zorgaanbieders en innovatiepartners.
 • Veelbelovende en impactvolle innovaties omarmen en ondersteunen.
 • Meer innovaties die zinvol en passend zijn, kritisch kijken naar processen wat kan er beter digitaal?
 • Rol van de verzekeraars hierin versterken.
 • Goede samenwerking tussen zorgaanbieders en innovatiepartners, waardoor innovaties doorontwikkeld worden en om de opschaling zoveel mogelijk te versnellen. De rol van de zorgverzekeraars en zorgkantoren hierin versterken via het Kenniscentrum Digitale Zorg.

Vergoedingen vormen geen belemmering voor de inzet van bewezen digitale innovaties

Acties:

 • Landelijke kennisbank Digitale Zorg met informatie over de effectiviteit van en opgedane ervaringen met innovaties.
 • Workshops over Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland en zorgtransformatiemodel.
 • Onderzoek naar haalbaarheid van een kader voor parameters in de bewijsvoering van innovaties. Een eenheid in taal en methodiek voor waardebepaling.
 • Duidelijkheid aan leveranciers bieden door transparant en inzichtelijk te maken welke parameters in de bewijsvoering belangrijk zijn als het gaat om beoordeling van de effectiviteit van een zorginnovatie.
 • Contractvernieuwing stimuleren zodat de afspraken tussen zorgaanbieders en verzekeraars ook dwingender gaan worden op het thema transformatie en innovatie

Voor professionals die open staan voor innovatie in brede zin en voor wie het werken met digitale oplossingen en innovatieve het ‘nieuwe normaal’ is.

Acties:

 • Ondersteunen van regionale en landelijke programma’s op dit onderdeel.
 • De opleidingen in Nederland uitdagen om alle studenten zo op te leiden dat ze digitaal kunnen werken en denken, naast het feit dat elke organisatie er zorg voor moet dragen dat alle medewerkers over drie jaar digitaal vaardig moeten zijn.
 • V-Model in samenwerking met onderwijspartijen borgen in de opleidingen (aanjaagfunctie).
 • Handvatten, opleidingen en content ontwikkelen voor het ontwikkelen van de in het V- model genoemde vaardigheden (zowel kleine als grote V) voor zittend personeel.
 • Op zoek naar de goede opleiding om je te specialiseren als medewerker.
 • ...

Acties:

 • Coalitie Digivaardig in de zorg.
 • Workshops en leergangen aanbieden.
 • Benodigde digitale vaardigheden voor de inzet van de top 10 innovaties optimaal ondersteunen en via de inzet van deze innovaties de digitale vaardigheden verbeteren.

Waarbij de client centraal staat en digitaal de norm is, de basisinfrastructuur op orde is en de samenhang der dingen worden doorgrond.

Acties:

 • Digideal realiseren, zorgaanbieders die zich aansluiten committeren zich aan de digitaliseringsroadmap en worden hierbij gefaciliteerd.
 • Ondersteunen regionale programma’s zoals Anders werken in de zorg.

De gehele sector werkt volgens de principes van Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur (DIZRA) en daarnaast met een open API strategie en privacy en security by design.

Acties:

 • Zorgaanbieders dienen in hun inkoopproces de beschreven uitgangspunten mee te nemen. Indien een leverancier niet voldoet, dan wordt om een roadmap gevraagd waaruit blijkt dat de leverancier op termijn wel voldoet.
 • Leveranciers dienen te bezien in hoeverre zij voldoen aan de uitgangspunten en voor de verbeterpunten een plan op te stellen.
 • Nagaan in hoeverre het mogelijk is om van de CEN TS50134-9 (beter bekend als Swedish Alarm IP protocol, SCAIP) een volwassen IP protocol te maken dat gebruikt kan worden voor het versturen van alarmberichten voor de diverse medische hulpmiddelen die thuis worden gebruikt.   

Wil je ook in actie komen en deel uitmaken van deze gezamenlijke versnelling? 

Het Actieplan is een initiatief van ActiZ, Alzheimer Nederland, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.