Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Zorgkantoren publiceren Wlz-inkoopbeleid zonder grote wijzigingen

Reactie ActiZ op Wlz-inkoopbeleid 2023

Link gekopieerd naar klembord

Zorgkantoren publiceren Wlz-inkoopbeleid zonder grote wijzigingen keyvisual

zorgverlener

Op 1 juni hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren het Wlz-inkoopbeleid 2023 gepubliceerd. Het beleid is een voortzetting van het beleid dat de afgelopen twee jaar is gevoerd. ActiZ is tevreden met het resultaat maar hoopt in de toekomst op meer dialoog en een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de grote uitdagingen die er zijn.

Want de verpleeghuiszorg staat zwaar onder druk. De toenemende vergrijzing, een steeds groter wordend personeelstekort, stijgende wachtlijsten, werkdruk en ziekteverzuim: de uitdagingen stapelen zich op. Het personeelstekort vormt één van de grootste pijnpunten voor de organiseerbaarheid van zorg en dit probleem wordt alleen maar groter. Zorgaanbieders hebben te maken met stijgende kosten door onder andere de nieuwe cao en hoge energielasten, terwijl de salarisachterstand van zorgprofessionals nog steeds niet is gedicht. Bovendien is er onzekerheid over de vastgoedvergoedingen (NHC en NIC) vanwege de nog lopende herijking.

Langetermijnvisie noodzakelijk

ActiZ is dan ook blij met een meerjarig inkoopkader waarin minimale wijzigingen in beleid plaatsvinden. Mireille de Wee, voorzitter kerngroep Wonen en Zorg: ‘In beginsel betekent dit eenvoud en stabiliteit voor zorgaanbieders. Maar de grote en urgente vraagstukken vragen in de nabije toekomst om een langetermijnvisie die terug te zien is in het inkoopbeleid.’

Personeelstekort is een probleem van ons allemaal

De afgelopen periode bleek er weinig (h)erkenning bij ZN en de zorgkantoren voor de uitdagingen die de sector heeft en nog te wachten staan. Mireille de Wee: ‘Het steeds nijpendere personeelstekort is niet alleen het probleem van ons als zorgaanbieders: het is een probleem voor de hele sector én voor de maatschappij. En daarmee dus ook van de zorgkantoren. ActiZ is daarom blij met het urgentiebesef en de steun van de zorgkantoren en ZN. Het is wat ons betreft noodzakelijk om de dialoog hierover te voeren en zo gezamenlijk realistische keuzes te maken.'

Aanvulling op beleid 2021-2023

ZN heeft de aanvulling voor 2023 op het landelijke Wlz-inkoopkader 2021-2023 gepubliceerd. De zorgkantoren hebben tegelijkertijd het regionale Wlz-inkoopbeleid gepubliceerd. Sinds 2022 werken zorgkantoren voor alle sectoren en voor alle regio’s met één richttariefpercentage voor de vergoeding van de zorg. Uitzondering zijn Menzis en DSW die voor 2022 en 2023 al een eigen systematiek hadden vastgesteld. In 2023 is het richttarief 95,8%. Zorgkantoren geven in het regionale beleid aan hoe zij afspraken maken met de zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering daarvan.

Het richttariefpercentage
Het richttariefpercentage is het vertrekpunt van het zorgkantoor in het aanbod richting zorgaanbieders. Hierbij kan in de praktijk het gecontracteerde tarief hoger of lager liggen. In het regionale beleid werken de zorgkantoren uit op welke wijze zij dit vormgeven.

Wijzigingen in het Wlz-inkoopbeleid 2023 ten opzichte van 2022
Het Wlz-inkoopbeleid 2023 vormt een aanvulling op het meerjarig inkoopkader 2021-2023. ZN voert enkele aanpassingen door vanwege nieuwe ontwikkelingen en veranderende wet– en regelgeving, maar continueert de algemene beleidslijn van het inkoopbeleid. Belangrijke wijzigingen zijn de overgang van de WTZi naar de WTZa en het integraal opnemen van het beleid Laag Volume Hoog Complex. Daarnaast wordt de toelichting op de hardheidsclausule aangevuld, de nieuwe Meerzorgregeling benoemd en actualiseert ZN de jaartallen en data.

Mijn ActiZ

ActiZ analyseert het Wlz-inkoopbeleid

Zoals elk jaar analyseert ActiZ zowel het landelijk als het regionale inkoopbeleid van zorgkantoren. Daarnaast maken we voor leden maken we een samenvatting van het landelijk inkoopbeleid en voorbeeldvragen voor de Nota van Inlichtingen. We bieden dit in de tweede week van juni aan via Mijn ActiZ.