Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Werken Nieuws leestijd 1 min

Langdurige zorg presenteert stip op de horizon Covid-19

Link gekopieerd naar klembord

Langdurige zorg presenteert stip op de horizon Covid-19 keyvisual

Vrouw in corona uniform

Zojuist hebben twaalf partijen uit de langdurige zorg samen het document ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. De zorgpartijen beschrijven hierin hoe zij Covid-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat ze hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NIP, NVAVG, NVO, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, Zorgthuisnl en Verenso zijn de initiatiefnemers van dit document. De hoofdboodschap: niet meer van crisis tot crisis gaan. Hoewel Covid-19 iets anders is dan het Norovirus en de griep, geven de partijen aan dat zij net als bij deze infectieziektes meer gestructureerd willen omgaan met het virus. Kern van deze 'stip op de horizon' is dat Covid-19 deel uitmaakt van het leven in de langdurige zorg. Uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van leven en autonomie van bewoners. Professionals krijgen de ruimte om hun werk te doen en zorgorganisaties geven zelf invulling aan landelijke kaders en beleid.

Wat pakt de langdurige zorg zelf op?

Natuurlijk pakken de langdurige zorgpartijen zelf diverse zaken op om deze stip op de horizon te bereiken, zoals tijdige communicatie en nazorg voor bewoners en naasten. Maar ook aandacht voor mogelijke virusuitbraken tijdens de reguliere ‘Advance Care Planning' (ACP)-gesprekken, structureel werken aan infectiepreventie en borgen van inspraak van professionals worden in het rapport genoemd. Verder worden diverse documenten geactualiseerd en indien mogelijk herschreven zodat ze voor alle virusuitbraken van toepassing zijn. Daarbij geven de partijen aan structureel te blijven overleggen met elkaar.  

Wat is er nodig van systeempartijen?

Ook vanuit de systeempartijen (VWS, RIVM, GGD) zijn er zaken nodig om de stip op de horizon te bereiken. De twaalf veldpartijen wensen systematische voorlichting van de drie genoemde systeempartijen over preventie. Ook vragen ze om een landelijk structureel vaccinatieprogramma met eenvoudige registratie en duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor het vaccineren van professionals en bewoners.

Daarbij willen ze zekerheid van levering en financiering van beschermende middelen en tests. Hetzelfde geldt voor langjarige financiering van infectiepreventie in de langdurige zorg. En ze vragen gestandaardiseerde monitoring voor veelvoorkomende virussen om tijdig bij te kunnen sturen.

Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur is de belangrijkste wens.

Initatiefnemers \

Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg

Structuur van de crisisorganisatie

De partijen leggen een aantal wensen over de structuur van de crisisorganisatie in de langdurige zorg op tafel. Zo wil het veld duidelijkheid over de rol van de GGD en het RIVM in de langdurige zorg. Ook vragen ze een structurele aansluiting in de ROAZ-structuur. De initiatiefnemers vragen om blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur. Hier was in de eerste fase van Covid-19 geen sprake van.

De veldpartijen beschrijven de stip op de horizon als volgt:

Covid-19 maakt, net als andere virussen, onderdeel uit van het leven in de langdurige zorg. De kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg vormen het uitgangspunt. Kwaliteit van leven staat voorop bij de zorg en begeleiding voor iedere individuele bewoner, waarbij dit altijd gezien wordt in relatie tot de kwaliteit van leven van medebewoners en de gezondheid van de professionals. Voor kwaliteit van leven, het ervaren van zingeving en waardigheid is het kunnen voeren van regie en zelf kunnen beslissen belangrijk. Naasten zijn essentieel voor kwaliteit van leven. Bezoek en sociaal contact zijn daarom altijd mogelijk. Er is aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s en deze risico’s worden afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de bewoner en hun naasten; keuzes worden gezamenlijk gemaakt.

Professionals kunnen vanuit hun deskundigheid veilig en met plezier hun werk doen. Daarbij is ook oog voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die zij lopen. Deze risico’s worden met professionals  afgestemd, waarbij keuzes gezamenlijk worden gemaakt.

Zorgorganisaties geven zelf invulling aan landelijke kaders en beleid. Zij hebben een duidelijke visie met draagvlak onder alle betrokkenen en met ruimte voor individuele afwegingen. Zij zoeken hierbij een zo optimaal mogelijke verhouding tussen kwaliteit van leven en veiligheid in relatie tot virus(uitbraken). Zij doen dit door bij bewoners, naasten en professionals na te gaan wat zij belangrijk vinden. Het gaat om het behoud van het plezier in het leven met zoveel mogelijk sociale contacten, bewegingsvrijheid en eigen regie. En op basis daarvan als management in samenwerking met cliëntenraad, VAR/PAR en regiebehandelaars per locatie maatwerkafspraken te maken. Maatregelen zijn te allen tijde proportioneel en worden afgewogen op individueel, locatie en organisatie niveau. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met standaardbeleid voor alle virussen die een uitbraak tot gevolg kunnen hebben.