Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Afwegingskader Fase 3: code zwart in de VVT gepubliceerd

Link gekopieerd naar klembord

Afwegingskader Fase 3: code zwart in de VVT gepubliceerd keyvisual

Elleboog geven

De partijen V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ hebben een gezamenlijk afwegingskader gepubliceerd om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken in een code zwart scenario. Het Afwegingskader Fase 3: Code Zwart is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. Het kader geeft inzicht in de mogelijke stappen en keuzes die regionaal kunnen worden gemaakt in geval onverhoopt Fase 3: code zwart wordt vastgesteld.

Update 23 december 2021: er is een nieuwe versie van het afwegingskader beschikbaar

Voorbereid

Het afwegingskader wordt gepubliceerd in een tijd dat de COVID-19 cijfers in de VVT de goede kant op gaan. Tegelijkertijd is er een dreiging van een derde golf als gevolg van de Britse mutant van het COVID-19 virus. In het geval een derde golf zich onverhoopt aandient en de zorgcontinuïteit zwaar onder druk staat is het goed om regionaal afspraken gemaakt te hebben hoe in dat geval te handelen.

Toetssteen

Het afwegingskader is geen blauwdruk maar ondersteunt regio’s in het maken van gezamenlijke afspraken. Het landelijke afwegingskader is daarmee nadrukkelijk niet bedoeld om regionale afspraken en plannen te vervangen, maar dient als toetssteen en hulpmiddel voor hetgeen in de regio overeen is gekomen. Het afwegingskader is bedoeld voor bestuurders, managers, zorgprofessionals,  regiebehandelaren, cliëntenraden en de ondernemingsraden c.q. medezeggenschapsraden van zorgorganisaties.

Minimale zorg

Het ministerie VWS heeft de sector gevraagd zich voor te bereiden op een situatie waarin de zorgverlening tot een absoluut minimum moet worden beperkt: code zwart. Dit houdt in dat er door een grote toename van cliënten of een hoog verzuim onder medewerkers de beschikbare capaciteit niet langer toereikend is te voldoen aan de minimale zorgvraag. Er moeten dan vergaande besluiten worden genomen over welke zorg nog wel en welke zorg niet meer verleend kan worden.

De ontwikkeling van het afwegingskader heeft plaats gevonden in samenspraak met Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle Zorg en MantelzorgNL. Het kader is voorgelegd aan het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en GGD/GHOR Nederland. Daarnaast is afstemming gezocht met andere sectoren zoals huisartsen, ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg.