19 december 2019Wet en regelgeving

Wijzigingen Wgbo met ingang van 2020

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. De drie belangrijkste wijzigingen gaan over de informatieplicht van de zorgverlener, de  aanpassing van de bewaar- en aanvangstermijn van het zorgdossier en het  inzagerecht van  nabestaanden.

De WGBO regelt de relatie tussen een zorgverlener en de client. De reikwijdte is niet beperkt tot (geneeskundige) behandeling, maar heeft ook betrekking op zgn. aanpalende handelingen die met de geneeskundige handelingen een samenhangend geheel vormen, zoals verplegen, verzorgen en het bieden van nazorg.

Informatieplicht

De informatieplicht van de zorgverlener wordt aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met de client waarbij de client ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de client geïnformeerd te worden over: de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere zorgverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan. De nadruk komt te liggen op het ‘samen beslissen’.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van zorgdossiers wordt verlengd van 15 naar 20 jaar en ook het moment waarop de bewaartermijn aanvangt wijzigt. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Dat is dus één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan dus betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard zouden blijven dan voorheen.

Inzagerecht

Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden client. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

  1. wanneer de client bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  2. wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  3. ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  4. voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.
1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman