05 juni 2020Werkgeverschap

Terugkoppeling: Regiobijeenkomsten alle talenten benutten voor de zorg

Een van afspraken in de Intentieverklaring Werken in zorg en Welzijn, was het organiseren van regiobijeenkomsten. In diverse regio’s zijn Inspiratiebijeenkomsten georganiseerd onder de noemer “Alle talenten benutten voor de zorg”.  

ActiZ en VGN hebben het initiatief genomen tot de inspiratiesessies in samenwerking met verschillende regionale werkgeversverenigingen. Hiervoor werd aansluiting gezocht bij de regionale arbeidsmarktplannen (RAAT’s) en de daarin opgenomen ambities over inclusie en diversiteit. Het uitgangspunt bij deze bijeenkomsten was: de regionale slagkracht versterken en elkaar inspireren. Door goede voorbeelden te delen van werkgevers, die de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weten te benutten. Het gaat dan om schoolverlaters uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs, mensen met een Wajong-uitkering, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders. Speciale aandacht was er om regionaal verbindingen te leggen tussen de verschillende partijen betrokken bij deze mensen als UWV, gemeente, school en zorgwerkgevers in de regio.

Het delen van de opbrengsten van deze bijeenkomsten, als onderdeel van de intentieverklaring, vindt nog plaats. Door de coronacrisis heeft dit vertraging opgelopen.  

Hieronder vindt u de verslagen per regio:

 

 

Karin de Poorter