Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Webinar WOZO & IZA

Georganiseerd door:

ActiZ

Op vrijdag 15 juli 2022 organiseert ActiZ een webinar om u bij te praten over de ontwikkelingen rondom WOZO en IZA. Op de ALV heeft ActiZ u bijgepraat over de ambities, doelen, planning en proces rondom WOZO & IZA. Tijdens dit webinar bespreken we met u de laatste stand van zaken, de doorgelopen onderhandelingen en het vervolgproces.
Uiteraard wegen we op dat moment ook hoe de ambities van ActiZ en de daarbij behorende punten zijn geland in WOZO en IZA. In september 2022 volgt er een ledenraadpleging voor IZA en WOZO.

Wat zijn WOZO & IZA?
De Nederlandse samenleving staat voor grote uitdagingen. Dat is iets van alle tijden, maar kijkend naar de recente geopolitieke ontwikkelingen, de duurzaamheidsvraagstukken, de tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de verschillen in gezondheid tussen mensen in onze samenleving, en nog een aantal andere uitdagingen zoals een (schijnbaar) toenemende polarisatie en afnemend vertrouwen in de maatschappij, dan is er toch wel iets bijzonders aan de hand. Daar komt bij dat de krapte op de arbeidsmarkt ook publieke sectoren zoals de zorg, onderwijs en veiligheid hard lijkt te raken en dat de groei van de uitgaven aan zorg op grenzen stuit. Hierdoor is de klassieke drieslag kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid geen vanzelfsprekendheid meer. Daar zijn niet alleen tal van rapporten over verschenen, maar dat is ook in toenemende mate merkbaar in de druk die zorgaanbieders en zorgkantoren en zorgverzekeraars ervaren om de toegankelijkheid van goede zorg van dag tot dag te organiseren.

Om zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken, heeft VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Wonen ondersteuning en zorg voor ouderen programma (WOZO) geïnitieerd. IZA behelst een op de Zvw toegespitst zorgakkoord. Het WOZO-programma is een brede beweging met een bundeling van maatregelen uit het coalitieakkoord en al lopende beleidsprogramma’s, die op basis van bestaande overlegtafels verder worden gebracht. Bestuurlijke afstemming vindt plaats van de ActiZ-delegaties van IZA en WOZO.

Nu al vragen of suggesties?
Heeft u voorafgaande aan het webinar een vraag over dit onderwerp of een suggestie, stel deze dan alvast in het onderstaande aanmeldformulier.

Wel interesse maar geen tijd?
Het webinar nemen we op en stellen we via onze communicatiekanalen weer beschikbaar. U kunt het webinar en de meest gestelde vragen dan later, op een voor u geschikt moment, terugkijken.