30 augustus 2016VVT Nieuws, Zorg

Tariefherijking verpleging en verzorging

ActiZ heeft jarenlang gepleit voor herijking van de tarieven verpleging en verzorging. Leden van ActiZ geven (bijvoorbeeld) aan dat de NZa max tarieven van de specialistische voorzieningen niet kostendekkend zijn. Daarnaast past (bijvoorbeeld) de definitie van ‘een uur directe dienstverlening’ niet meer bij de huidige context waarin gewerkt wordt. Het onderzoek van de NZa start direct na de zomer; het doel is om de tarieven met ingang van 2018 te herijken. 

Aanleiding

De bekostiging van verpleging en verzorging in de Zvw is gebaseerd op de oude AWBZ-prestaties. De tarieven bij deze prestaties kennen geen onderbouwing op basis van recente parameters. Daarom vindt de NZa het van belang dat de tarieven worden herijkt. De laatste tariefherijking voor verpleging en verzorging heeft in het jaar 2002 (in de AWBZ) plaatsgevonden. Deze tarieven zijn op basis van de benchmark 2000 van PwC onderbouwd. Een nieuw tariefonderzoek wordt opgestart met als doel om de tarieven voor verpleging en verzorging opnieuw te herijken met als streven de invoeringsdatum 1 januari 2018. 

Het onderzoek kent de volgende uitgangspunten

- De uitkomsten van het onderzoek moeten zowel toepasbaar zijn op het huidige bekostigingsmodel (uren verpleging en verzorging) als op het toekomstige bekostigingsmodel (op basis van  zorgprofielen).
- In de kostprijzen die volgen uit het onderzoek moet rekening zijn gehouden met de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
- Bij de opzet van onderzoek wordt rekening gehouden met de administratieve lasten die volgen uit een uitvraag bij aanbieders. Het streven is deze last zoveel mogelijk te beperken.

Methodiek

Tariefherijking kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Sec genomen zijn er twee pure vormen: een onderbouwing op basis van een kostenonderzoek èn een modelmatige onderbouwing op basis van openbare bronnen. Bij een kostenonderzoek wordt gekeken naar de historische kosten-, opbrengsten- en productiegegevens van zorginstellingen. Deze gegevens worden uitgevraagd bij een representatieve steekproef. Bij een modelmatige onderbouwing worden de verschillende parameters van het tarief (i.e. personeelskosten, kapitaallasten, materiële kosten etc.) onderbouwd aan de hand van openbare gegevens. Hierbij moet gedacht worden aan cao’s, jaarrekeningen, openbare benchmarks, verzuimmonitors etc.

Een voordeel van een kostenonderzoek is dat het de werkelijke situatie in beeld brengt. Nadelen zijn de administratieve lasten voor de betrokken aanbieders en het feit dat hierbij wordt gekeken naar historische gegevens (meest recent afgesloten boekjaar) die mogelijk niet voldoende rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is het gezien de doorlooptijd van een dergelijk onderzoek de vraag of hierbij herijking van de tarieven per 2018 haalbaar is. Dit is deels afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens. Wanneer er bijvoorbeeld geen inzicht kan worden verkregen in de productiviteit op basis van bestaande gegevens, zal hiervoor een tijdschrijfonderzoek moeten plaatsvinden. Bij een volledig modelmatige aanpak zijn er geen extra administratieve lasten voor aanbieders. Daarbij biedt het de ruimte om rekening te houden met ontwikkelingen in het veld.

Voor de deelsector wijkverpleging is het niet mogelijk om uitsluitend op basis van openbare bronnen alle noodzakelijke gegevens te achterhalen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen openbare cijfers over de productiviteit per deskundigheidsniveau beschikbaar. Daarom kiest de NZa voor een hybride aanpak, waarbij de zorgaanbieders zo min mogelijk administratief belast worden. Het betreft een kengetallen onderzoek dat wordt gecombineerd met modelmatige elementen. Bij een kengetallenonderzoek wordt een representatief aantal instellingen gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden, op basis van reeds beschikbare informatie. Bij deze uitvraag zal ook een bestuurdersverklaring gevraagd worden om zo de objectiviteit te borgen.

Het streven is het onderzoek te kunnen inzetten voor een tariefherijking voor de tarieven 2018. Dit vergt een strakke planning vanaf nu. Deze zien wij vooralsnog als volgt voor ons.

Activiteiten

Gereed op

Opstellen en afstemmen plan van aanpak

25 augustus 2016

Opstellen en afstemmen programma van eisen

2 september 2016

Afstemmen programma van eisen – extern: Actiz, BTN, BMKT, ZN.

16 september 2016

Selectie extern onderzoeksbureau (uitzetten offerteverzoeken, vragen beantwoorden, gunning, afwijzingen)

14 oktober 2016

(let op 3 weken tijd voor opstellen offerte)

Start opdracht onderzoeksbureau

17 oktober 2016

Voorbereidingsfase: inventarisatie gegevens, opzet vragenlijst, communicatie zorgaanbieders, afstemming kbg

15 november 2016

Uitvoeringsfase: verzameling gegevens, locatiebezoeken, tussentijdse afstemming   kbg

15 januari 2017

Analysefase: verwerken gegevens, overleg NZa

19 februari 2017

Rapportagefase: opstellen en afstemmen eindrapportage

17 maart 2017

Opstellen tariefadvies ter voorbereiding op regelgeving 2018

1 juni 2017

Verwerken van de eindresultaten in de regelgeving voor verpleging en verzorging 2018

1 juli 2017

 

Wat vraagt dit onderzoek van leden van ActiZ?

Het is van belang dat er voldoende representatieve data beschikbaar komt voor de tariefherijking. De NZa benadert zorgaanbieders voor deelname; voor zorgaanbieders die worden benaderd, geldt een informatieplicht. De NZa beroept zich hierbij op de WMG (artikel 61). 

Dharma Behari