VVT-VVT Nieuws, VVT-Zorg

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen per 2021 in Zorgverzekeringswet

De minister heeft de Tweede Kamer in een kamerbrief geïnformeerd over de definitieve overheveling van de laatste onderdelen 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' per 2021 die nu nog onderdeel zijn van de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling vervalt per 2021

De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen1 valt nu nog gedeeltelijk onder de subsidieregeling extramurale behandeling. Per 2020 zijn de monodisciplinaire prestaties van de specialist ouderengeneeskunde (en arts verstandelijk gehandicapten) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De overige prestaties uit de subsidieregeling volgen per 2021.

Zorg zoals gedragswetenschappers bieden

Op verwijzing van de huisarts en specialist ouderengeneeskunde kan per 2021 kan de gedragswetenschapper worden ingezet in de eerstelijn. De gedragswetenschapper kan worden ingezet bij diagnostiek, beeldvorming en behandeling van kwetsbare mensen in de thuissituatie. De gedragswetenschapper wordt met de overheveling in staat gesteld om de door hem/ haar geleverde zorg zelfstandig te declareren.

Paramedische zorg

Alle individuele paramedische zorg uit de tijdelijke subsidieregeling valt binnen de Zorgverzekeringswet onder de aanspraak 'zorg zoals paramedici plegen te bieden'. Daarom zullen er geen prestaties worden opgenomen voor 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen', specifiek voor paramedische zorg. Daarbij is gebleken uit declaratiegegevens, dat de paramedische zorg in het kader van de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' minimaal is ingezet de afgelopen jaren.

Zorg in een groep, dagbehandeling

Met de overheveling van zorg in een groep (onder de tijdelijke subsidieregeling 'dagbehandeling' genoemd) wordt het mogelijk om specifieke, kwetsbare patiëntgroepen een integraal programma aan te bieden in een groep.

Binnen deze zorgvorm staat het vaktherapeutisch klimaat voorop. Groepsbehandelingen kunnen worden ingezet door de regiebehandelaar als onderdeel van het individuele behandelplan van de patiënt. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van dit behandelplan, waarin ook de te leveren zorg door andere betrokken zorgverleners is beschreven. De regiebehandelaar voert de regie over de uitvoering en stelt waar nodig dit plan bij. De rol van regiebehandelaar wordt in de praktijk vaak vervuld door een specialist ouderengeneeskunde (of arts verstandelijk gehandicapten). Als het gedragsaspect voorliggend is, kan de regierol ook belegd worden bij een gedragswetenschapper.

Zittend ziekenvervoer

Het vervoer voor mensen die gebruik maken van dagbehandeling wordt per 2021 toegevoegd aan de regeling ziekenvervoer als onderdeel van het basispakket.

Overgangsregeling

Voor de zorg in een groep worden nu meerjarige indicaties afgegeven door het CIZ. Met de overheveling naar de Zorgverzekeringswet komt van rechtswege de afgegeven indicatie te vervallen, waarmee ook de looptijd van de geïndiceerde zorg vervalt. Voor de patiënten die al zorg in een groep ontvangen onder de tijdelijke subsidieregeling heeft dit zorginhoudelijk geen gevolgen, zij kunnen hun behandeling continueren. Samen met hun regiebehandelaar zal besproken worden hoe lang dit nodig is.

Voor de patiënten die hun indicatie aan het einde van het jaar ontvangen en nog niet zijn begonnen met hun behandeling ligt dit, vanwege het ontbreken van een regiebehandelaar, anders. Om ervoor te zorgen dat ook zij tijdig met hun behandeling kunnen beginnen is afgesproken dat deze patiënten nog in het eerste kwartaal van 2021 met hun CIZ-indicatie aan de zorg in een groep kunnen beginnen. Na aanvang van de behandeling bepaalt de regiebehandelaar, zoals gebruikelijk voor alle patiënten binnen de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen', hoe lang en welke zorg nodig is. Specifieke informatie die u richting uw cliënten kunt gebruiken hierover volgt nog.


1 Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen -voorheen ook wel extramurale behandeling of aanvullende geneeskundige zorg genoemd- is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. De zorgvraag is veelzijdig en kan liggen op het somatische, het psychische en/of op het gedragsmatige gebied; de zorg is dan ook interdisciplinair door de tijd heen.

anne lee edens