03 december 2015Financiering, Zorg

Subsidieregeling Eerstelijns Verblijf voor 2016 gepubliceerd

Sinds 1 januari jl. wordt de kortdurende herstelzorg bekostigd via de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Op 1 december 2015 is de Subsidieregeling Eerstelijns Verblijf voor 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Ook de (budgettair) gewijzigde regeling over 2015 is gepubliceerd. In dit bericht wordt ingegaan op wijzigingen in deze regeling voor 2016 en de inzet van ActiZ hierop.

Voor de prestaties die onder de subsidieregeling vallen, verwijzen we u naar de beleidsregel CA BR 1607  en CA BR 1613 van de Nza. 

Voor de volledige subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016 klik hier.

 

Wijzigingen subsidieregeling eerstelijns verblijf per 2016
Eerder hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die de Staatssecretaris begin november reeds heeft aangekondigd in zijn Kamerbrief. Daarnaast is eind november door de Staatssecretaris aan de Kamer bekend gemaakt dat er 20 miljoen euro aanvullende middelen voor het eerstelijns verblijf over 2015 beschikbaar komen.

 

Onderstaand de wijzigingen voor 2015 en 2016, zoals weergegeven in de subsidieregeling eerstelijns verblijf nogmaals op een rij:

 

Subsidieregeling Eerstelijns Verblijf 2016
Op 1 december 2015 is de subsidieregeling eerstelijns verblijf gepubliceerd in de Staatscourant. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:

 • Vereenvoudigen van de tariefstructuur en prestatie omschrijving
  In artikel 1.2 staat een aangepaste prestatie omschrijving van de prestaties binnen de subsidieregeling eerstelijns verblijf, te weten:
 • eerstelijns verblijf basis (€ 132,02 per etmaal),
 • eerstelijns verblijf intensief (€ 213,94 per etmaal),
 • eerstelijns verblijf palliatief terminaal (€ 305,10 per etmaal).
  Dit betekent dat over 2016 alleen deze drie prestaties kunnen worden ingezet. De oorsprong van het indikken van deze prestaties ligt in het beperkte gebruik van de vervallen prestaties (zie monitor CIZ) en de wens een duidelijker onderscheid te krijgen tussen basis en intensief met het oog op het onderbrengen van deze zorg in de Zvw per 2017
 • Steekproefsgewijze toetsing bij de indicatiestelling voor eerstelijns verblijf en monitor patientstromen
  Vanaf 1 januari gaat het CIZ steekproefsgewijs toetsen op de indicatiestelling eerstelijns verblijf. Dit heeft geen gevolgen voor de toekenning van de indicatie. Daarnaast gaat VWS op uitdrukkelijke wens van ActiZ een monitor inzetten om de clientstromen beter in kaart te krijgen.
 • Objectieve maatstaven voor inzet 2e tranche op basis van declaratie
  Het budgettair kader van de regeling bedraagt 180 miljoen euro (over 2015 uiteindelijk 184 miljoen euro). De subsidie wordt in twee fases uitgezet: een initiële eerste verspreiding van 160 miljoen, en – indien dit ontoereikend is – wordt er ambtshalve overgegaan tot een verspreiding van 20 miljoen aanvullende middelen. Hiertoe wordt besloten als er in de periode 1 januari tot 30 juli 2016 meer dan 55% van het toegekende subsidiebedrag is betaald. Het verlenen van een verhoging vindt dus niet meer op aanvraag Wlz uitvoerder plaats, maar op basis van objectieve maatstaven. Gegeven de ontwikkelingen afgelopen jaar gaat ActiZ dit nauwgezet volgen.
 • Indicatiestelling voor Wlz vervolg zorg wordt 2 weken
  Op uitdrukkelijke wens van ActiZ, worden de beleidsregels indicatiestelling voor de Wlz per 1 januari 2016 gewijzigd om vanaf 2016 de tijdige doorstroom vanuit het eerstelijns verblijf naar de Wlz te bevorderen. Deze afspraken zijn in lijn met de doorstroom naar Wlz vanuit de GRZ. Indien doorstroom aan de orde is, geeft het CIZ binnen 2 weken een indicatie af. De ingangsdatum van het indicatiebesluit Wlz is dan de datum dat de zorg gestart is. Op dit moment is niet bekend hoe hoog het percentage cliënten is wat doorstroomt van ELV naar Wlz. VWS heeft aan het CIZ gevraagd dit nader te onderzoeken, de resultaten hierop worden op korte termijn verwacht. Schattingen liggen op een doorstroompercentage van ELV naar Wlz van 30%.
 • Herverdeelmiddelen Wlz 2016 en rol NZa opgenomen.
  In de voortgangsrapportage HLZ die op 3 november 2015 jl. naar de Kamer is verzonden, is opgenomen om naar de herverdeelmiddelen Wlz 2016 te gaan kijken voor dekking van eventuele tekorten als ondanks diverse vervolgstappen toch sprake is van een ontoereikend subsidieplafond voor eerstelijns verblijf. De NZa zal worden gevraagd hierover te rapporteren bij het mei-advies over de contracteerruimte Wlz. Als er in 2016 toch sprake is van een ontoereikend subsidiebudget voor het eerstelijns verblijf wordt naar de herverdeelmiddelen Wlz 2016 gekeken voor de dekking van eventuele tekorten.

 

Voor de intramurale palliatieve zorg (voor niet Wlz - geindiceerden) geldt dat deze ook voor 2016 binnen de subsidieregeling eerstelijns verblijf valt. De prestatie staat ook omschreven in de beleidsregel.
Ook deze zorg zal vanaf 1 januari 2017 onderdeel uit gaan maken van de Zvw.
ActiZ heeft ervoor gepleit om in de bekostiging in de Zvw de palliatieve zorg als apart onderdeel op te nemen. De consultaties bij de NZa voor de bekostiging palliatieve zorg per 2017 gaan op korte termijn van start. 

 

 

Wijziging 2015: Beschikbare budget subsidieregeling eerstelijns verblijf verhoogd
Het subsidieplafond voor de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling bedroeg voor 2015 € 96 miljoen, dit is gedurende 2015, op uitdrukkelijke lobby van ActiZ, opgehoogd tot € 184 miljoen.
Hoe deze gelden over de Wlz uitvoerder verdeeld zijn is te lezen in de aangepaste subsidieregeling eerstelijns verblijf over 2015

Voor de volledige subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 klik hier