Verkenning naar gebruik technologie in verpleeghuiszorg gepubliceerd

Er wordt steeds meer zorgtechnologie ingezet in de verpleeghuizen, maar het opschalen ervan is nog een grote uitdaging. Dit blijkt uit een verkenning (mei 2019) van Jester Strategy naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg. ActiZ is blij met de verkenning omdat het een overzicht biedt van de sector en handreikingen geeft voor succesvolle implementatie van technologie.

De verkenning is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd door Jester Srategy. Aan de hand van vijf casestudies, een digitale uitvraag en vijf expertsessies zijn de overwegingen, effecten en ervaringen van zorgaanbieders met zorgtechnologie onderzocht.

Opschalen en borgen een uitdaging

In de verpleeghuiszorg is een breed scala aan zorgtechnologische toepassingen te vinden, van elektronische cliëntendossiers en sensoren tot slimme hulpjes voor verzorging en behandeling. zie hier de Infographic. Een betere kwaliteit van zorg, een hoger welzijn en meer eigen regie van de cliënt worden gezien als de belangrijkste positieve effecten van technologie. In 85% van de gevallen sluit de ervaring die met technologische toepassingen is opgedaan aan bij de verwachtingen. De uitdaging voor een bredere inzet van zorgtechnologie ligt voornamelijk in het opschalen en borgen in de hele organisatie en op alle locaties.

De ervaring met zorgtechnologie

Nieuwbouw en renovatie, maar ook de visie en enthousiasme binnen de organisatie zijn de belangrijkste directe aanleidingen om zorgtechnologie in te zetten. Er bestaan verschillen tussen organisaties die relatief veel technologie gebruiken en dit vanuit een visie doen en organisaties die technologie minder gebruiken en het meer ad hoc benaderen. De ervaring met technologie bepaalt het handelingsperspectief van zorgaanbieders.

Knelpunten bij inzet zorgtechnologie

Ruim 40% van de organisaties vindt dat zij onvoldoende kennis heeft om de juiste keuzes te maken op het gebied van zorgtechnologie. Als de kennis wel aanwezig is, ontbreekt vaak de tijd. Het toenemende personeelstekort betekent voor veel organisaties dat zij alle tijd nodig hebben om hun primaire zorgtaken te vervullen. Naast kennis en tijd wordt een gebrek aan eigenaarschap en ambassadeurs als knelpunt genoemd, met name voor slimme apparaten.

Verder noemen bestuurders een gebrek aan acceptatie van technologie door medewerkers en onvoldoende verandervermogen als barrières. Zorgorganisaties verwijzen opvallend vaak naar een gebrekkige basisinfrastructuur die een optimale inzet van technologie bemoeilijkt. Hierbij kan gedacht worden aan haperende wifi-netwerken, geen bereik in sommige delen van het pand of gps-apparatuur die binnenshuis niet werkt. Externe knelpunten zijn onvoldoende ontwikkelde technologie, de houding van leveranciers en een gebrek aan technologiestandaarden.

Kansen voor zorgaanbieders

In de verkenning worden kansen voor zorgaanbieders op een rij gezet. Deze zijn:

  • Zorgaanbieders doen er goed aan technologie vanuit hun visie op zorg te benaderen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor technologie breed wordt gedragen in de organisatie. Dit kan door cliënten en medewerkers via de medezeggenschap tijdig te betrekken bij keuzes over zorgtechnologie.
  • Om een focus op zorgtechnologie te waarborgen kunnen zorgaanbieders in de opstartfase een innovatiemedewerker aanwijzen die zich specifiek met zorgtechnologie bezighoudt. Dit kan ook door tijdens de implementatie van technologische toepassingen te werken met ambassadeurs op de werkvloer, bijvoorbeeld per locatie.
  • Voor alle organisaties geldt dat zij vooral moeten doorgaan met het implementeren van bestaande zorgtechnologie om ervaring op te doen met zorgtechnologie en hiervan te leren. Minder ervaren organisaties kunnen zich hierbij beter op functionele technologie (meer losstaande toepassingen) richten. Via bijvoorbeeld lerende netwerken kunnen zij gebruikmaken van de ervaring van andere zorgaanbieders.

 

Kansen voor sectorpartijen

Ook de sectorpartijen, waaronder ActiZ, krijgen handreikingen in de verkenning. Deze zijn:

  • Zorgaanbieders gebruiken steeds meer technologische toepassingen. Hierdoor wordt het steeds relevanter dat deze toepassingen onderling kunnen worden verbonden. Hier ligt een kans om vanuit een neutrale partij, zoals een branchevereniging, leveranciers aan te sporen de onderlinge verbondenheid te verbeteren, bijvoorbeeld op basis van open standaarden.
  • Opleidingsinstituten hebben een opgave zorgtechnologie op te nemen in de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zo faciliteren zij toekomstige medewerkers in het opdoen van kennis en ervaring met zorgtechnologie.
  • De overheid en zorgkantoren kunnen, bijvoorbeeld middels het initiatief van de NZa, de complexiteit in de domeinoverstijgende financiering van zorgtechnologie reduceren.

Het vervolg

ActiZ vindt de bevindingen belangrijk en zal – waar het kan met andere partijen – verder aan de slag gaan met activiteiten die zorgorganisaties ondersteunen bij de implementatie en opschaling van technologie in de verpleeghuissector.

Meer informatie:

zie hier de infographic

en hier het rapport "Technologie in verpleeghuiszorg"

1-DSC_0443