VVT-Wonen

Aan de slag met duurzaamheid

1. Overzicht verplichtingen

2. Handige websites

3. Hulpmiddelen verduurzamen vastgoed

4. BENG wetgeving

Overzicht verplichtingen

Met het Klimaatakkoord uit 2019 en de Green Deal Duurzame Zorg uit 2018 werkt de zorgsector nu aan een aanpak gericht op 50% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050. Op het moment zijn er drie verplichtingen rondom duurzaamheid: het invullen van de Informatieplicht, als aanvulling op de Energiebesparingsplicht, het opstellen van een Routekaart en het invullen van de Energie-audit. 

De verwachting is dat de huidige verschillende rapportages straks ineen geschoven gaan worden. Voor alsnog bestaan de verplichtingen uit drie losse stappen: 

 1. Informatieplicht

Inventariseer de erkende maatregelen voor energiebesparing. Voer de zelfstandig moment maatregelen snel uit. Plan natuurlijke moment maatregelen in het onderhoudsplan voor de komende jaren. Rapporteer de uitgevoerde maatregelen in de informatieplicht online bij het e-Loket van de RVO.  

Meer informatie over de informatieplicht:

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is de informatieplicht toegevoegd aan de besparingsplicht die al bestaat vanaf 2015. Met die informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen door gerichte handhaving op bedrijven die achterblijven in het nemen van maatregelen.

Verbruikt uw organisatie (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 5 december 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke Energiebesparende Maatregelen u heeft uitgevoerd.

De RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft een Stappenplan Informatieplicht gepubliceerd. Daarmee kunt u bepalen welke maatregelen u moet nemen. Vul uw gegevens (vervolgens) in bij het eLoket van RVO. Klik hier voor de Handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing

 1. Routekaart

Maak een CO2 Routekaart vastgoed. Streef naar: – 50% CO2 reductie in 2030 – 95% CO2 reductie in 2050. 

Meer informatie over de CO2 Routekaart:

In het klimaatakkoord staat dat alle maatschappelijke organisaties eind 2020 moeten kunnen laten zien hoe ze werken aan de energietransitie door middel van een eigen ‘routekaart duurzaamheid’. Een handreiking van ActiZ, VGN, GGZ Nederland en het Milieuplatform voor de zorg (MPZ) helpt zorgorganisaties hierbij. De handreiking ondersteunt organisaties bij het maken van hun eigen ‘routekaart duurzaamheid’. Onderdeel van de handreiking is een tool om de effecten van duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken.

U kunt de tool voor de routekaart (het Excel-bestand) kosteloos aanvragen via deze link. We hebben bewust gekozen voor deze wijze van verkrijgen van de tool. Door ingevulde gegevens geanonimiseerd te aggregeren kan, met uw instemming, een sectoraal beeld gegenereerd worden. Daarmee krijgen we een voorlopig beeld van de wijze waarop de sectoren vorderen ‘op weg naar 2030 en 2050’. In de loop der jaren is het mogelijk om dergelijke aggregaties te herhalen om ontwikkelingen binnen de sector op het gebied van de energietransitie te monitoren. Naar verwachting is een goede monitoring van belang om als sector de ruimte te behouden om via routekaarten de energietransitie invulling te blijven geven. En om te bezien wat de sector hiervoor nog nodig heeft.

Het werken met de handleiding en met het bijgeleverde Excel-bestand laat, naast de verwachtte CO2-reductie, de kosten en de besparingen zien. De handleiding noemen we nu ‘versie 1.0’; nieuwe ontwikkelingen worden hierin periodiek verwerkt. De brancheorganisaties en het MPZ hebben eind 2019 drie bijeenkomsten georganiseerd om organisaties te ondersteunen bij het maken van zo’n routekaart.

Het Excel-instrument in de handreiking is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 • De wettelijk erkende maatregelen op korte termijn doorvoeren;
 • Gebouwen verduurzamen met alle maatregelen die zichzelf binnen 10 jaar terugverdienen;
 • Nieuwbouwplannen en grote renovaties duurzaam aanpakken, volgens de nieuwste inzichten.

Meer informatie over de routekaart wordt verstrekt via het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

 1. Energie-audit

Voor 31 december dient u een nieuw EED-rapport in te leveren.

Meer informatie over de EED:

Op grond van de wet (Energy Efficiency Directive, ofwel EED) moet elke grote zorginstellingen een Energieaudit rapportage inleveren bij het bevoegd gezag. Grote instellingen zijn instellingen waarbij alle locaties tezamen meer dan 250 fte werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

De eerste ronde Energie-audit vond plaats in 2015. Voor 31 december 2020 dient een tweede rapportage ingediend te worden bij de RVO. Het Milieuplatform Zorg (MPZ) heeft hiertoe een format ontwikkeld dat in combinatie met de CO2-reductietool hierin voorziet. Alle documenten zijn te vinden bij het EVZ.

De handhaving van het opstellen van de audits ligt bij de regionale omgevingsdiensten.

Als uw zorginstelling landelijk opereert komt u in aanmerking voor de service van het Kernteam EED. In dat geval kunt u contact opnemen met de Omgeving Noordzeekanaalgebied via energie@odnzkg.nl

4. BENG wetgeving

Voor nieuwbouw geldt vanaf januari 2021 de nieuwe BENG wetgeving als onderdeel van  het Bouwbesluit. BENG-eisen richten zich naast energiebesparing, ook op de inzet van duurzame energie en het voorkomen van onnodige koelbehoefte. 

BENG komt in de plaats van huidige EPC-eisen. BENG is een verbetering van de huidige EPC-eis in het Bouwbesluit. Op termijn van enkele jaren zal naar verwachting de BENG aangescherpt worden richting nul op de meter en energiepositief. De BENG eisen zijn wetgeving, vanuit kostenoogpunt 
leveren verdergaande energiemaatregelen lagere kosten op.

Lees meer over de wetgeving rondom de energietransitie op Milieuplatform Zorg. 

Bron: Milieuplatform Zorg    

Handige websites

 • Het platform Expertisecentrum Verduurzaming Zorg is een kennis- en informatieplatform gericht op het reduceren van de CO2 uitstoot in de zorgvastgoed, opgericht door MPZ en TNO. Het platform ontsluit onder andere de routekaart en reikt factsheetsaan over duurzame technieken en maatregelen. 

 • Een ander behulpzaam platform is Milieuplatform Zorg. MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. Het platform is gericht op kennisuitwisseling en -opbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Hier vindt u praktische en technische informatie om zorgvastgoed te verduurzamen en de CO2 uitstoot te verlagen. Onderdeel hiervan zijn de milieuthermometer en routekaart. Daarnaast vindt u ruim 200 milieu- en energiemaatregelen voor zorginstellingen. Het zijn verschillende maatregelen rondom o.a. verkeer, bedrijfsafval en inkoop.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een webpagina rondom het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Hier wordt een overzicht gegeven van de wetten en regels voor gebouwen, subsidies en financiering voor het verduurzamen van vastgoed en hulpmiddelen voor duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen.

 • RIVM richt zich op pijler vier van de Green Deal: gezonde leef- en werkklimaat. Het gaat om kennis over gezondheidsbevordering, duurzame voeding en gebouwen en omgevingen die de gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers bevorderen. De wetenschappelijke bewijzen voor deze gezondmakende zorgomgevingen worden door RIVM in kaart gebracht en gecombineerd met voorbeelden uit de Nederlandse zorgpraktijk
                                                               

Hulpmiddelen verduurzamen vastgoed   

 • De Routekaart is een (verplicht) hulpmiddel om de verwachte CO2-reductie van vastgoed in kaart te brengen. Daarnaast maakt het ook de verwachte de kosten en de besparingen inzichtelijk. Door middel van de routekaart kunnen duurzame maatregelen op natuurlijke momenten doorgevoerd worden. Meer informatie over de routekaart wordt verstrekt via het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

 •                                              
 • De milieuthermometer is een hulpmiddel ontwikkeld door Milieuplatform Zorgsector in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur) om duurzame bedrijfsvoering zichtbaar te maken. Het is een instrument om de milieuprestatie voor de thema's circulair en klimaatneutraal structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

  De Milieuthermometer omvat alle onderwerpen binnen het thema “Planet” van het People-Planet-Profit gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Milieuthermometer is een voor ieder beschikbaar milieumanagementsysteem, dat naar wens certificeerbaar is voor brons, zilver en goud.

  De Milieuthermometer helpt focus te geven voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. Het zet de neuzen van de medewerkers dezelfde kant op. Het omvat onder meer de maatregelen voor het voldoen aan wetgeving, de sectoraanpak voor CO2-reductie met de portefeuille routekaart, en duurzaam inkopen, zodat op het juiste moment rekening gehouden wordt met duurzaamheid, dit bespaart tijd en kosten. Lees verder over de Milieuthermometer op Milieuplatform Zorgsector.

Aanpak aansluiting warmtenet 

ISO 26000                                                  

Natural Step (volgt)                                              

1-DSC_0066-001
1-DSC_0306