24 november 2015Wonen

Verzoek om uitstel voor de energie-audit (EED)

In vervolg op het ledenbericht over de energie-audit, die voor 5 december aanstaande voor een groot aantal gebouwen moet worden uitgevoerd, heeft ActiZ samen met GGZ Nederland en VGN diverse gesprekken gevoerd. Het resultaat is de mogelijkheid om een verzoek tot uitstel in te dienen bij de omgevingsdienst/regionale uitvoeringsdienst. Dit verzoek doen zorgorganisaties individueel. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van (delen uit) de bijgevoegde modelbrief.

 

Verplichting 

Grote organisaties zijn verplicht om uiterlijk 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren en deze vervolgens tenminste elke vier jaar te herhalen. De bijgevoegde presentatie geeft meer informatie over de energie-audit. In principe vallen de meeste zorgorganisaties gewoon onder de verplichtingen die volgen uit de EED. Het is de bedoeling (geen wettelijke verplichting) dat aan de audit een plan van aanpak wordt gekoppeld, waarin de uitvoering van de haalbare maatregelen wordt opgenomen.

 

Zelf initiatief nemen

ActiZ heeft verschillende stappen ondernomen om de noodzaak tot het op korte termijn uitvoeren van energie-audits voor het vastgoed van zorgorganisaties te onderzoeken. Hieruit is duidelijk geworden dat niet alle omgevingsdiensten, die belast zijn met de handhaving van de EED, bekend zijn met het vastgoed dat zorgaanbieders gebruiken. In het vorige ledenbericht werd u geadviseerd om zelf het initiatief te nemen tot het benaderen van de omgevingsdienst(en)/regionale uitvoeringsdienst(en) waarmee uw organisatie te maken heeft. Dit raden wij u nog steeds aan.

 

Verzoek om uitstel

Als u contact opneemt met uw omgevingsdienst(en) kunt u gebruik maken van de bijgevoegde modelbrief waarmee u om uitstel verzoekt. De omgevingsdiensten worden ervan op de hoogte gesteld dat dat zij een brief als deze kunnen verwachten van zorgorganisaties.

 

Indien de omgevingsdiensten instemmen met het gevraagde uitstel in de modelbrief, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bijgevoegd vindt u een presentatie over de EED, die weergeeft wat er verwacht wordt.

 

We denken dat zorgaanbieders, het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten samen binnen een realistische tijdspanne verder kunnen werken aan een toekomstgericht beleid van energiebesparing en duurzaamheid. Uitstel voor zorgorganisaties levert meer ruimte voor het passend uitvoeren van de audits en het eraan koppelen van een plan van aanpak voor het uitvoeren van haalbare maatregelen.

 

We blijven u informeren over het vervolg.