wet- en regelgeving

Wet BIG

Wet beroepen op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

 

De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van cliënten. De doelstelling van de wet is tweeledig: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De wet spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg. Hiermee wordt gedoeld op handelingen die rechtstreeks gericht zijn op een persoon en het doel hebben de gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken. De wet regelt o.a. dat bepaalde beroepen een beschermde titel hebben (o.a. arts, tandarts, apotheker en verpleegkundige) en bepaalde handelingen zijn voorbehouden aan bevoegde beroepsbeoefenaren. De belangrijkste onderdelen van de Wet BIG zijn beroepenregulering, registratie en titelbescherming. De wet regelt de opleidingseisen en eisen voor registratie in het Bigregister. Daarnaast kent de Wet BIG een regeling ‘voorbehouden handelingen’. Dit zijn bepaalde risicovolle handelingen, die onbevoegden niet zelfstandig mogen verrichten. In de Wet BIG is opgenomen welke beroepsgroepen bevoegd zijn voor deze handelingen. De Wet BIG regelt dat beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het BIG-register, onder het tuchtrecht vallen.

De komende jaren wordt de Wet Big gefaseerd gewijzigd.

 

6 jul 2020|VVT Nieuws

Meer instroom specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

In de opleiding ouderengeneeskunde starten dit jaar 146 basisartsen. Dit is wederom een groei in de instroom in vergelijking met voorgaande jaren. Vanaf...

30 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Potentieel benutten door ‘bekwaam is bevoegd’

Het personeelstekort in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, is groot en groeit nog steeds door de toenemende vergrijzing. Als we het adagium...

contactpersoon

Karin de Poorter