VVT-Wet en regelgeving

Toolkit Wet zorg en dwang

Op deze pagina vindt u relevante informatie die zorgorganisaties helpt bij de implementatie van de Wet zorg en dwang. Ook staat er wat er nog in ontwikkeling is.

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De wet wordt samen met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'.

De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen.

Ondersteuning

ActiZ ondersteunt haar leden bij de implementatie van de Wet zorg en dwang.

 • Online community. Er is een online community Dwang als het echt niet anders ingericht. Hier kunnen leden van ActiZ vragen stellen en voorbeelden van implementatie met elkaar delen. De doelgroep zijn mensen die zich binnen organisaties bezighouden met de implementatie van de Wzd.
 • Informatiebijeenkomsten.
  • Als vervolg op 4 informatiebijeenkomsten in mei en juni komen er in november 4 vervolgbijeenkomsten voor leden van ActiZ (exacte data en locaties volgen);
  • Het ministerie van VWS organiseert in samenwerking met Vilans 8 informatiebijeenkomsten in september (voor data, locaties en aanmelding, zie website ministerie van VWS);
 • Factsheet. In samenwerking met VGN actualiseert ActiZ de factsheet De Wet zorg en dwang - 50 vragen en antwoorden (in augustus 2019 beschikbaar);
 • Infographic ‘Stappenplan Wet zorg en dwang’;
 • Handreiking de ‘Wzd voor zorgaanbieders’.
 • Integrale wetstekst. De volledige tekst van de wet, inclusief alle wijzigen en besluiten.
 • Helpdesk. Vilans gaat een helpdeks inrichten voor de ondersteuning van zorgaanbieders bij de invoering van de Wet zorg en dwang (informatie over de startdatum en bereikbaarheid volgt).
 • ActiZ Animatievideo over de uitvoering van de Wzd en het stappenplan dat zorgverleners moeten volgen. De animatievideo kan zorgorganisaties helpen hun medewerkers wegwijs te maken in de Wzd en de regels die gelden voor het toepassen van onvrijwillige zorg.
 • Overzicht standpunten ActiZ inzake uitvoering Wzd. In dit overzicht biedt ActiZ een eigen zienswijze op de uitvoering van de Wzd.

Handreikingen of tools in ontwikkeling

 • Handreiking/profiel voor de Wzd-functionaris (oplevering in september);
 • Handreiking/profiel zorgverantwoordelijke (oplevering in november);
 • Keuzehulp: ondersteunt zorgorganisatie bij de afweging om de Wzd al dan niet uit te voeren (oplevering in november).

Naslag

 • Algemene informatie. Algemene informatie over de Wet zorg en dwang, de Wet verplichte ggz en Wet forenische zorg vindt u op de website Dwang in de zorg (https://www.dwangindezorg.nl/)
 • Roadmap. Het ministerie van VWS publiceerde een roadmap om het veld te ondersteunen bij de implementatie van de Wet Zorg en Dwang.
 • Toezichtsvisie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De minister stelt dat de IGJ het overgangsjaar gebruikt om ‘lerend toezicht’ te houden en de inspectie heeft bevestigd de Wzd alleen te handhaven als de veiligheid of kwaliteit van zorg in gevaar komt (Roadmap, F). Zie ook de toezichtvisie van de IGJ op de Wet zorg en dwang.
 • Zorg voor beter. Het kennisplein Zorg voor beter van Vilans, biedt een thema over vrijheidsbeperking. Het kennisplein is gericht op professionals in de verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn.
1-DSC_0056-001