VVT-Wet en regelgeving

Modernisering Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG richt zich op de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. Doel van de Wet is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt of cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De komende jaren wordt de Wet Big herzien.

Aanleiding wetsherziening

De Wet BIG is verschillende keren geëvalueerd dit heeft destijds tot diverse aanbevelingen en conclusies geleid. De eerste evaluatie was in 2002 en de Tweede evaluatie in 2013. De tweede evaluatie heeft zich meer gericht op de doelbereiking en de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. Relevante vraag hierbij is biedt de Wet nog voldoende bescherming aan de burger/cliënt/patiënt. Inmiddels heeft de Minister van VWS in een brief laten weten dat evaluatie voldoende waardevolle aanbevelingen bevat om de Wet Big toekomstbestendig te maken en de doelbereiking te vergroten. Klik hier voor de Kamerbrief met haar beleidsreactie op de Wet BIG.

Inmiddels is het traject uitgezet op de verschillende onderdelen waarop de Wet BIG wordt herzien in 2016 en 2017.

Wetswijziging in twee trajecten; het eerste traject

De Minister van VWS heeft een wetswijziging aangekondigd in twee trajecten. De wet BIG is opgedeeld in verschillende onderdelen waarbij in het eerste traject wetswijziging betreft: aanpassing van het tuchtrecht en de cosmetische sector. De volgende onderwerpen komen hierin terug:

  • Wettelijke plicht tot vermelding BIG nummer.
  • Aanpassing regeling voorbehouden handeling met oog op cosmetische ingrepen en toevoeging van laseren aan de lijst van voorbehouden handelingen
  • Beroepsgroepen die zelfstandige bevoegdheid hebben voortaan per Algemene maatregel van bestuur aanwijzen (technische wijziging).
  • Aanbevelingen met betrekking tot het tuchtrecht.

Over dit traject is in september 2015 een internetconsultatie gehouden. ActiZ heeft hierop gereageerd in samenwerking met GGZ NL en de NFU. De consultatie ging over het wetsontwerp voor het medisch tuchtrecht, de voorbehouden handelingen en de toegankelijkheid van het Big-register. Het accent bij deze onderwerpen is een effectievere bescherming tegen slecht functionerende beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, een betere bescherming van de patiënten bij het verrichten van gevaarlijke, medische handelingen, ook buiten de gezondheidszorg (cosmetische sector) en een betere toegang tot het Big-register.

Lees de reactie van ActiZ in de brief.

Inmiddels is er een wetsvoorstel voor het eerste traject naar de Tweede Kamer. Ook hier heeft ActiZ samen met GGZ Nederland gereageerd.

Klik hier voor de reactie van ActiZ en GGZ Nederland.

Het tweede traject in 2017

Het tweede traject betreft met name aanpassingen in de beroepen regulering: eventuele opname van nieuwe beroepen en eventuele overbrenging van beroepen van het lichte naar het zware regime. Ook de uitbreiding van de eisen van herregistratie komen in dit traject aan de orde.

Een belangrijk onderdeel is verder de deskundigheidsgebieden in de wettekst aanscherpen en actualiseren. Als basis hiervoor maakt de Minister gebruik van het rapport: Toekomstbestendige beroepen in verpleging en verzorging. Klik hier voor het rapport en een nadere toelichting.

Voorafgaande aan het wetsvoorstel in het tweede traject is er op genoemde onderdelen in 2016 eveneens een internetconsultatie.