01 februari 2016Wet en regelgeving

Wlz-cliƫnten met een laag zorgprofiel die zelfstandig wonen

1 februari 2016

Cliënten die zelfstandig wonen met een laag zorgprofiel hebben uiterlijk 31 december 2015 de keuze moeten maken tussen thuis blijven wonen met zorg en ondersteuning uit de Zvw/Wmo of verhuizen naar een zorginstelling op basis van de Wlz. Er zijn afspraken gemaakt met de VNG en ZN voor enige coulance voor de zorg en ondersteuning voor de cliënten die niet hebben gereageerd.

Overgangsrecht
Uit het Wlz-overgangsrecht volgt dat Wlz-cliënten in de Verpleging & Verzorging met een laag zorgprofiel ZZP 1, 2 of 3 die zelfstandig wonen uiterlijk 31 december 2015 een keuze moest maken voor de zorg en ondersteuning vanaf 2016. Voor cliënten met een laag zorgprofiel die de zorg op basis van een volledig pakket thuis (VPT) ontvangen, is geregeld dat zij het VPT onder de Wlz kunnen blijven ontvangen, ook na 1 januari 2016, zie ook het bericht op de site. De overige cliënten met een laag zorgprofiel die thuis wonen moesten kiezen voor of de Zvw/Wmo of opname via de Wlz. Een cliënt die thuis blijft wonen in het kader van het overgangsrecht behoudt altijd wel het recht om te verhuizen naar een zorginstelling.

Zorgkantoren hebben de cliënten met een laag ZZP actief schriftelijk en mondeling benaderd om te vragen hun keuze voor de zorg en ondersteuning vanaf 2016 kenbaar te maken, zie de site.  

Niet gereageerd  
Het blijkt dat van ca. 3.000 cliënten Wlz-breed de keuze niet bekend is omdat de cliënten, ondanks de diverse pogingen van de zorgkantoren niet hebben gereageerd. Het kan gaan om Wlz cliënten die extramurale Wlz zorg, PGB of geen zorg in 2015 ontvingen.

Doordat deze cliënten pas laat in beeld zijn of komen, komt het vervolgen van zorg en ondersteuning via reguliere beoordelingstermijnen in de knel.

Coulance
Om te voorkomen dat voor deze cliënten de continuering van zorg in het gedrang komt zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS, VNG en ZN. De gemeenten is verzocht om aanbieders te verzoeken om de zorg en ondersteuning aan deze groep cliënten niet abrupt te stoppen, maar deze in overleg met gemeenten te continueren in afwachting van een formele beschikking.

Vanuit ZN worden cliënten die wijkverpleging nodig hebben in eerste instantie gezien als reguliere nieuwe aanmelding waarbij wel continuïteit van zorg als uitgangspunt wordt gehanteerd. In geval van zorg in natura gaat het meestal om administratieve omzetting. Als het gaat om pgb wordt er gezocht naar een maatwerkoplossing.

Knelpunten?
ActiZ hoopt de overgang van zorg en ondersteuning goed verloopt voor de overgangscliënten. Mocht de continuïteit van zorg en ondersteuning of de coulance afspraken met de gemeenten en/of zorgverzekeraar tot problemen leiden, dan vernemen we dat graag van u. U kunt uw signaal doorgeven aan Herma Oosterom, email h.oosterom@actiz.nl.

 

Herma_klein