26 juni 2013Werkgeverschap

Meetinstrument Arbeidsinnovatie Plus

Het nieuwe Meetinstrument Arbeidsinnovatie Plus (MAI+) is vanaf nu kosteloos beschikbaar voor ActiZ-leden. Hiermee kunt u (verwachte) effecten van innovaties in de VVT in beeld brengen. U kunt er in uw organisatie zelf mee aan de slag.

MAI+ is in opdracht van ActiZ ontwikkeld door TNO, in nauw overleg met een aantal zorgorganisaties. Het doel van het instrument is om bij keuzes rond innovaties in uw zorgorganisatie de haalbaarheid en de (verwachte) effecten van die innovaties zo goed mogelijk in te schatten. Verwachte effecten kunnen betrekking hebben op de hoeveelheid ingezette arbeid, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de arbeid. Ook financiële kosten en baten worden inzichtelijk gemaakt. Na invoering van innovaties zijn met het instrument nametingen mogelijk ter evaluatie.

MAI+ is de opvolger van het sinds 2006 bestaande MAI. Uit evaluatie bleek dat doorontwikkeling gewenst is, onder andere om meer zicht op kwaliteitseffecten te krijgen. Dat is nu gerealiseerd.

In het instrument zelf wordt uitgebreid toegelicht hoe het werkt en op welke flexibele wijzen u het op maat kunt inzetten. Het instrument is hier te downloaden en te openen in Excel. Aan het instrument zijn enkele documenten toegevoegd met een nadere toelichting.
Het is aan te bevelen om vóór u aan de slag gaat de bijgevoegde opstartinstructie MAI+ te lezen. 

Tot slot
Heeft u vragen over MAI+? Dan kunt u contact opnemen met Frans van Rooijen (f.van.rooijen@actiz.nl). Zo nodig koppelt hij vragen over technische aspecten en over de werking van het instrument terug naar TNO.