VVT-VVT Nieuws, VVT-Werkgeverschap

Stand van zaken informele hulp

In het kader van de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg heeft het SCP op verzoek van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd onder ruim 7.000 mensen, waaronder 2700 mantelzorgers en 750 vrijwilligers. Enkele belangrijke bevindingen uit dit rapport treft u onderstaand aan.

Mensen vinden de zorg voor hulpbehoevende ouders nog steeds vooral een taak voor de overheid.

Veel Nederlanders (36% van de 16-plussers) geven informele hulp aan iemand met gezondheidsbeperkingen. Het gaat dan zowel om mantelzorg aan familie, vrienden of buren als om vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning.

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat mensen hulpbehoevende familieleden moeten helpen. Dit aandeel is toegenomen tussen 2014 en 2016. Toch vindt slechts een minderheid dat mensen die vanwege beperkingen hulp nodig hebben deze hulp zo veel mogelijk van familie, vrienden of buren moeten krijgen. Dit aandeel is sinds 2010 zelfs fors afgenomen van 41% naar 23% in 2016. Mensen vinden de zorg voor hulpbehoevende ouders nog steeds vooral een taak voor de overheid (63%).

Mantelzorgers

Met veel informele helpers gaat het goed. Zij helpen, omdat zij het graag doen, ontlenen plezier aan hun hulp en hebben geen behoefte aan ondersteuning. Er zijn echter ook helpers die een hoge belasting ervaren en meer kennis, vaardigheden en ondersteuning nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die iemand helpen met dementie, psychische problemen of een terminale ziekte.

Aandachtspunten zijn:

  • de onbekendheid met de mogelijkheden voor ondersteuning
  • de toegang tot respijtzorg
  • onvoldoende aandacht voor het welbevinden van informele helpers door professionals.

Mantelzorgers zeggen vaak zich niet kundig te vinden en de kennis te missen hoe om te gaan met de beperking van de persoon die zij ondersteunen.

Ondersteuning van vrijwilligers

Een op de vijf vrijwilligers ervaart het vrijwilligerswerk als zwaar. Ongeveer een op de tien vrijwilligers in de zorg heeft behoefte aan meer ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om een opleiding, training of onkostenvergoeding, maar ook om een luisterend oor. Circa een op de tien vrijwilligers weet niet waar zij terecht kunnen voor advies.

Zorg delen met professionals

Hoewel mantelzorgers in het algemeen tevreden zijn over de samenwerking met professionals, is ongeveer de helft ontevreden over de mogelijkheden om mee te beslissen over de zorg. Ook geeft ruim de helft aan dat deze professionals weinig oog voor hun welbevinden hebben.

8% van de zorgvrijwilligers geeft aan dat beroepskrachten zelden of nooit oog hebben voor hoe het met hen gaat en een op de vijf vindt dat daarvan soms sprake is. Daarnaast blijkt de taakverdeling tussen vrijwilligers en professionals niet altijd duidelijk te zijn. Een op de zes vrijwilligers geeft aan dat zij taken doen die eigenlijk professionals zouden moeten doen.

Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit het SCP-rapport Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016.

 

1-DSC_0443-001

Veronique Tubée