VVT-Werkgeverschap

5. Inzet van nieuwe media bij medezeggenschap

Sneller en efficiënter
Bij de vernieuwing van medezeggenschap hebben verschillende zorgorganisaties geëxperimenteerd met de inzet van nieuwe media. Bijvoorbeeld om (meer) medewerkers sneller en efficiënter te informeren of om de dialoog en meningsuitwisseling op gang te brengen. Er zijn nog niet veel concrete resultaten, maar er is wel leerzame ervaring mee opgedaan.

Waarom nieuwe media inzetten?
De deelnemende zorgorganisaties zetten om verschillende redenen ICT-middelen in ter ondersteuning van de medezeggenschap:

  • Biedt mogelijkheid om snel, breed en effectief te communiceren met de achterban. De OR kan medewerkers sneller laten weten wat er gebeurt, of omgekeerd: sneller grote groepen raadplegen over actuele onderwerpen. Denk aan een Facebookgroep of een app die medewerkers in staat stelt mee te doen aan een raadpleging.
  • Sluit goed aan bij projectmatig OR-werk, waar OR-leden proberen zoveel mogelijk medewerkers bij de behandeling van een onderwerp te betrekken.
  • Past bij de ontwikkeling naar een strategische OR, die direct contact zoekt met de medewerkers over actuele vraagstukken van de strategische agenda. Nieuwe media kunnen dat contact op afstand, op een efficiënte manier te onderhouden.
  • Past bij deze tijd. Mensen zijn er, ook in hun privéleven, aan gewend geraakt. Bijvoorbeeld via hun eigen Twitter-account of Facebookpagina
  • Goede aanvulling op traditionele vormen van communicatie, zoals face-to-face gesprekken en e-mailverkeer.

Nieuwe media in de praktijk
In één pilotorganisatie heeft de directeur het initiatief genomen om via een Facebook-pagina rechtstreeks met medewerkers te chatten. Niet als alternatieve vorm van medezeggenschap, wel om de belevingswerelden van bestuur en werkvloer dichter bij elkaar te brengen. Verder is er het plan om een app in te zetten om grote groepen medewerkers snel te kunnen raadplegen over actuele onderwerpen in de OR. Digitale polls of forumdiscussies op de intranetsite van zorgorganisaties zijn in de praktijk nog maar mondjesmaat geprobeerd. Eén pilotorganisatie heeft vergaande plannen om Part-up  in te zetten om meer medewerkers te betrekken bij een OR-project. Part-up is een ICT-tool dat het mogelijk maakt om projecten en talentvolle medewerkers te verbinden. In de meeste zorgorganisaties verloopt dat proces (nog) via klankbordgroepen of contactpersonen.