VVT-Werkgeverschap

Mensen met een beperking (Participatiewet)

Inclusief werkgeven houdt in een kans bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Als werkgever kunt u diverse motieven hebben om (meer) mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in te zetten bijvoorbeeld in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verschillende redenen kunnen zijn:

 • diversiteit in de bezetting past in het HR-beleid;
 • u bent op zoek naar een oplossing voor de (naderende) krapte op de arbeidsmarkt;
 • u bent op zoek naar gemotiveerd personeel voor eenvoudige werkzaamheden;
 • u kent persoonlijk iemand die u een baan gunt;
 • klanten of opdrachtgevers verlangen ‘social return’ bij een aanbesteding;
 • u wilt de quotumheffing voor werkgevers voorkomen;
 • Inclusief werkgeven brengt concurrentievoordeel, efficiency of kostenbesparing met zich mee;
 • u wilt bijzondere talenten benutten.

De Participatiewet

De Participatiewet is sinds 2015 van kracht en is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. 
Onder de Participatiewet vallen de volgende doelgroepen:

 • mensen met een arbeidsbeperking, die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk;
 • mensen die geen andere voorziening of inkomen hebben en geen werk, denk hierbij aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door langdurige werkeloosheid;
 • Doelgroep mensen met een arbeidsbeperking en Quotumwet.

In het Sociaal Akkoord in 2013 is een banenafspraak gemaakt tussen kabinet en sociale partners op landelijk niveau om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking voor 1-1-2026, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Als stok achter de deur is de Wet Quotumheffing ingevoerd. Hierin is geregeld dat individuele werkgevers een heffing krijgen wanneer het Quotum niet wordt gehaald. Een peilmoment is de tussentijdse meting in 2019 (gemeten over 2018). Het UWV monitort deze ontwikkeling op basis van de verloonde uren in de polisadministratie per werkgever. Een extra baan is 25,5 verloonde uren per week (meer/minder uren naar rato). Op jaarbasis betekent dit het aantal banen per jaar is gelijk aan 1331 verloonde uren. 

Wat telt mee als baan in de banenafspraak?

 • Alle verloonde uren tellen zoals opgenomen in de polisadministratie;
 • Per sector inleenverbanden (via Ministerie van VWS);
 • Inkoopdiensten, toegerekend aan de formele werkgever;
 • Wisseling werkgever binnen sector van markt naar overheid netto- resultaat =0 (m.a.w. +1 ene sector is -1 andere sector).

Wie zitten er in het doelgroepenregister?

 • Personen die onder de Participatiewet vallen en geen Wettelijk Minimumloon kunnen verdienen;
 • Personen met een WIW- of ID-baan;
 • Personen met een WSW-indicatie tot en met 31-12-2015;
 • Jonggehandicapten die zonder een jobcoach niet het WML kunnen verdienen;
 • Wajongers met arbeidsvermogen;
 • Mensen met een indicatie banenafspraak/praktijkroute;
 • Jonggehandicapten die zonder voorziening niet het WML kunnen verdienen;
  Leerlingen VSO/Pro;
 • Tijdelijke regeling geldt voor VSO/Pro/MBO entree schoolverlaters 2014/15 en afgewezen Wajongers tussen 10-09-2015 en 1-07-2015. 

Men is in het doelgroepenregister opgenomen met een geldige grondslag. In sommige situaties eindigt deze grondslag, dan geldt de uitloopperiode volgens de termijn van t+2 regel. Dat wil zeggen: iemand telt mee tot en met 31 december van het tweede volgende kalenderjaar volgend op de datum einde grondslag.

Toegang tot het doelgroepenregister is op verschillende niveau’s mogelijk. Iedere burger heeft toegang door in te loggen op www.mijnuwv.nl. Zo kan hij kijken of hij is opgenomen in het register. Als werkgever kan men inloggen op het werkgeversportaal UWV. Hier kan men kijken of een medewerker of sollicitant is opgenomen in het register. De gemeentemedewerker heeft toegang tot het register via het Suwinet.

Regelingen en subsidies voor werkgevers

Voor de doelgroepen zijn verschillende instrumenten en (subsidie)regelingen. Een overzicht vindt u hier

Rekenhulpen

Met behulp van onderstaande instrumenten kunt u de financiële tegemoetkoming berekenen. Dit kan met de subsidiecalculator of de regelhulp voor bedrijven.

Karin de Poorter