VVT-Ondernemerschap, VVT-VVT Nieuws

RVS presenteert Zorgagenda voor een gezonde samenleving

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is door minister Schippers gevraagd om toekomstige beleidsonderwerpen rond ‘zorg’ en ‘gezondheid’ in kaart te brengen. De RVS presenteert daarom ‘De Zorgagenda voor een gezonde samenleving’ met zes kernopgaven waar beleidsmakers de komende jaren mee te maken krijgen.

 

Drie uitgangspunten
De komende regering krijgt te maken met lastige afwegingen over hoe een gezonde samenleving gestalte kan krijgen. ‘Een gezond leven’ betekent immers voor ieder mens iets anders, en niet iedereen is even gezond. Hieruit volgen heel verschillende ideeën over hoe mensen in een veranderend en vergrijzend Nederland voor elkaar willen en kunnen zorgen. Dit gegeven vertaalt de RVS in de Zorgagenda naar drie uitgangspunten, namelijk:

  • Investeren in onderling vertrouwen
  • Meer aandacht voor verschillen tussen mensen
  • Inzetten op blijvende solidariteit

Deze uitgangspunten leiden tot de bijbehorende zes kernopgaven.

 

Kernopgaven
Vertrouwen was een terugkerend thema in de gesprekken, werkbezoeken en publieksbijeenkomsten die de RVS in het kader van de Zorgagenda heeft georganiseerd. Het gaat dan om vertrouwen op verschillende niveaus: van de concrete vertrouwensrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener tot het abstracte vertrouwen dat burgers hebben in ‘de verzorgingsstaat’ en de manier waarop ze van voorzieningen gebruik kunnen maken; van de rugdekking die professionals krijgen van hun bestuurders tot de manier waarop de inspectie aanbieders controleert.

De RVS neemt in de Zorgagenda twee kernopgaven op die het gebrek aan vertrouwen agenderen.

Deze zijn:

  1. Kernopgave 1: Verantwoording in dienst van verantwoordelijkheid
  2. Kernopgave 2: Investeren in een gezonde samenleving

Verschillen in persoonlijk, economisch, sociaal en cultureel kapitaal maken dat mensen heel verschillende zorg- en hulpvragen hebben en de zorg of hulp die ze ontvangen ook heel verschillend waarderen. Onder de noemer ‘meer aandacht voor verschillen tussen mensen’ agendeert de RVS twee kernopgaven voor de komende jaren. De eerste gericht op kwaliteit van zorg, de tweede gericht op kwaliteit van leven.

3. Kernopgave 3: Diversiteit in dienstverlening

4. Kernopgave 4: Ruimte voor kwaliteiten van leven

Nu gesproken wordt over de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, is het volgens de RVS van belang te kijken hoe de bestuurlijke veranderingen uitpakken voor mensen die op één of meerdere fronten kwetsbaar zijn. Hoe bereiken zij de zorg en hulp die ze nodig hebben en hoe bereiken zorg- en hulpverleners hen? Hoe slagen zij erin om mee te (blijven) doen en mee te (blijven) beslissen? Dit leidt tot de laatste twee kernopgaven. De eerste draait om solidariteit in het licht van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, de tweede om solidariteit in het licht van ‘de participatiesamenleving’:

5. Kernopgave 5: Toegangsdrempels op maat

6. Kernopgave 6: Participeren naar eigen maatstaven

 

 

Niet van A naar beter
De Zorgagenda is bewust geen instrumentele agenda van A naar Beter geworden, stelt de RVS. De Raad kiest voor een open agenda waar de vraag en niet het antwoord voorop staat. Het weerspiegelt de noodzaak om het beleid over de zes kernopgaven in samenspraak met de samenleving tot stand te brengen.

 

Vervolg
Om nader invulling aan de kernopgaven te geven zal in mei – o.a. in samenspraak met ActiZ – een vragenlijst worden voorbereid. De volgende stap is een raadpleging in juni onder bestuurders, cliëntenorganisaties en professionals in de zorg en het sociale domein.

 

Zie hier het rapport De zorgagenda RVS

 

 

1-DSC_0443