10 maart 2016Ondernemerschap, VVT Nieuws

Geen rol meer voor CSZ bij vastgoedtransacties in de toekomst

CSZ-zorg-vastgoed-afstoten

De minister van VWS heeft besloten om art. 18 WTZi te schrappen. Dit artikel regelt dat zorginstellingen bij voornemens tot afstoten van onroerend goed het College Sanering Zorginstellingen inschakelen, die goedkeuring moet verlenen aan het proces en prijsvorming bij verkoop/afstoting van onroerend goed.

 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat haar standpunt mede is ingegeven door de zienswijze van de Raad van State, die bij de brief is gevoegd.

 

Eerder heeft ActiZ – samen met de andere branches – bezwaar geuit tegen het amendement voor art. 18, die zelfs een uitbreiding inhield van de huidige bevoegdheden van het CSZ. Deze bezwaren zijn door de Eerste Kamer ingebracht, waarop de minister het wetsvoorstel heeft aangehouden en advies heeft gevraagd aan de Raad van State. De Raad van State heeft zich vervolgens zeer kritisch over de (aanpassing van) art. 18 uitgelaten. Gelet op dit advies gaat de minister een wijzigingsvoorstel bij het wetsvoorstel Vergroten investeringsmogelijkheden medisch specialistische zorg (wetsvoorstel ‘winstuitkering’) indienen bij de Tweede Kamer, waarbij art. 18 wordt geschrapt.
Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer zal het overheidstoezicht op vastgoedtransacties zijn opgeheven. Tot die tijd blijft de huidige wet van kracht.

Goed bestuur
De argumentatie van de minister is ook dat het past in de lijn dat zorginstellingen zelfstandige risicodragende private organisaties zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor bedrijfsmatige keuzes die worden gemaakt. Zij legt hierbij – naar de mening van ActiZ terecht – een link naar de agenda voor goed bestuur en toezicht. Daar moet de borg liggen voor verantwoord beleid rond vastgoedtransacties.

 

Daarnaast ziet de minister een rol voor financiers, onder meer in de clausule die banken veelal hebben opgenomen bij de hypotheekverstrekking en voor het WFZ die eveneens goedkeuring moet verlenen bij verkoop. Het WFZ heeft hier recentelijk nog expliciet op gewezen.

 

Voorgeschiedenis
De discussie over de rol van het CSZ bij vastgoedtransacties kent overigens al een lange voorgeschiedenis. Er is bij de invoering van integrale tarieven tot aan de Raad van State geprocedeerd over het eigenaarschap van het ‘vermogen’ van zorgvastgoed.

 

 

1-DSC_0066-001