Nieuws en ontwikkelingen bij Stap 5 Veilige principes: Toedienen/registreren

  • Handleiding voorbehouden handelingen
    ActiZ, BTN, LHV en Verenso hebben in 2013 de handleiding ‘Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg’ uitgebracht. Deze handleiding geeft huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT-zorgorganisaties handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

 

  • Bewaartermijn toedienlijst
    Er was veel onduidelijkheid over de bewaartermijnen van de toedienlijst. IGZ heeft daarom in 2010 de branche- en beroepsverenigingen gevraagd een norm op te stellen. IGZ hanteerde het standpunt dat de toedienlijsten deel uitmaken van het dossier en conform de Wgbo 15 jaar bewaard moeten worden. Partijen in het Platform kwamen niet tot een eensluidende uitspraak. ActiZ, BTN, LOC en V&VN hebben in 2012 als uitgangspunt geadviseerd: toedienlijsten worden in beginsel bewaard gedurende 2 jaar vanaf de einddatum van de betreffende toedienlijst. Verenso heeft een eigen advies uitgebracht.
  • Dubbel controleren van losse risico-medicatie Risicovolle medicatie die niet is verpakt in een geïndividualiseerd geneesmiddel-distributiesysteem (zoals medicijnzakje / baxterrol) moet in beginsel dubbel gecontroleerd worden. Dubbele controle is nodig, tenzij de medicatie naar het oordeel van de apotheker een acceptabel gering risico vormt bij verkeerde dosering. In de lokale situatie moeten tussen apotheker en zorgorganisatie afspraken worden gemaakt welke medicatie dubbel moeten worden gecontroleerd. De KNMP heeft een lijst samengesteld van risicovolle medicatie die als basis voor het overleg kan worden gebruikt. Zie ook de toelichting  op de lijst.