VVT-Kwaliteit

Antibioticaresistentie, infectiepreventie en voedselveiligheid

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica omdat zij zich daaraan aangepast hebben (resistentie). Dat betekent dat mensen die ziek worden van deze bacteriën niet meer goed te behandelen zijn. Een bedreiging dus voor de volksgezondheid. Daarom is een meerjarenagenda opgesteld met een integrale aanpak voor antibioticaresistentie. Alle betrokken partijen hebben daar mede verantwoordelijkheid voor genomen met als doel: het terugdringen van de toename en verspreiding van niet behandelbare infecties.  De hoofdlijnen waarlangs extra beleid en actie vereist is in de zorg zijn: 

 • een betere hygiëne en het voorkomen van infecties;
 • het tijdig opsporen en het voorkomen van resistentie door minder en alleen werkzame antibiotica voor te schrijven;
 • het uitbouwen van bestaande surveillance en het opzetten van landelijke en regionale samenwerking om verdere verspreiding van BRMO (bijzonder resistente micro organismen) te voorkomen. 

Ga naar www.resistentiepreventie.nl 

Inzet ActiZ

Uiteraard heeft de care als ketenpartner een verantwoordelijkheid voor het zoveel mogelijk voorkomen van de toename en verspreiding van gevaarlijke infecties. Het vraagt echter wel creativiteit om in de zorgpraktijk de juiste preventieve maatregelen te combineren met huiselijkheid en warme zorg. Een kleinschalige woonvorm is immers geen ziekenhuissetting, en het geïsoleerd verplegen van angstige ouderen – dat wil niemand. ActiZ zet dan ook in op een passende vertaalslag van cure naar care, en de juiste focus als het gaat om regels en indicatoren op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. 

In de landelijke belangenbehartiging investeert ActiZ in het goede gesprek over de benodigde en haalbare randvoorwaarden (van welke aard dan ook) en over het vinden van een goede balans tussen het persoonlijk belang van onze cliënten en het grote maatschappelijke belang dat met terugdringen van ABR verbonden is. 

ActiZ legt het zwaartepunt bij de daadwerkelijke zorgverleningspraktijk waarin ruimte voor eigen regie en voor professionals centraal staat. Dat betekent dat ActiZ investeert in:

 • ActiZ facilliteert deskundig advies over Infectiepreventie voor haar leden. U kunt daarvoor een email sturen aan v.tubee@actiz.nl
 • het (met kostenreductie) aanbieden van een Leernetwerk Infectiepreventie voor het opleiden van contactpersonen Infectie Preventie (CIP ers) in de praktijk;
 • participatie in het Kennisplein Zorg voor Beter als dé vind- en uitwisselingsplek voor betrouwbare, actuele en praktische kennis voor met name zorgprofessionals en opleiders in de zorg.
 • participatie in de meerjaren Aanpak antibiotica resistentie in verpleeghuizen. Vilans voert dit in opdracht van VWS uit, in samenwerking met betrokken veldpartijen. De insteek is nadrukkelijk vanuit de praktijk van de zorg zelf:
  - het vergroten van aandacht voor adequate infectiepreventie
  - en het daadwerkelijk verder helpen van de praktijk met bruikbare hulpmiddelen, waarbij de verbinding gelegd wordt tussen uitvoering en aansturing.
 • Onderhoud en beschikbaarheid van een hygiënecode voor voedselveiligheid 

Het Kennisplein Zorg voor Beter: helpt de praktijk verder

 • Praktische informatie over hygiëne
 • Infographic: De feiten en cijfers op een rij over het risico Antibioticaresistentie in verpleeghuizen
 • Praktijkverhalen van verpleeghuizen: hoe wordt basishygiëne, infectiepreventie en aandacht voor antibioticaresistentie georganiseerd
 • Film: Bestuurder Eliane Thewessen van AxionContinu over de praktijk in een verpleeghuis.
 • Presentaties over antibioticaresistentie 

Publiekscampagne

Volg de publiekscampagne ‘Daarwordtiedereenbetervan’ en bekijk de 6 films waarin professionals vertellen hoe ze zich dagelijks inzetten om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Meld u aan voor de nieuwsbrief van de Rijksoverheid over Antibioticaresistentie. 

Achtergrond landelijk beleid

Klik hier voor meer informatie over antibioticaresistentie 

Infectiepreventie en Antibioticaresistentie (ABR)

Wat speelt er allemaal?

 

1-DSC_0443-001

Nieuwe berichten

Vilans lanceert CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen

Infographic van Verenso over ABR en infectiepreventie in de ouderenzorg

Enthousiaste reacties op inspiratiedag hygiënisch werken van ActiZ en Vilans

Wat kunt u doen om infecties te voorkomen in uw organisatie?

Leernetwerk Infectiepreventie - onverminderd actueel

Vertaalslag Antimicrobial Stewardship van ziekenhuis maar verpleeghuiszorg

Herziening van de richtlijn Staphylococcus aureus inclusief MRSA-infecties en dragerschap

Aankondiging Regiogericht Toezichtproject van de IGJ in verband met antibioticabeleid, infectiepreventie, overdracht, goed bestuur en samenwerking 

 

Volg de publiekscampagne “Daarwordtiedereenbetervan!”
Meld u aan voor de nieuwsbrief van de Rijksoverheid over Antibioticaresistentie. 

Praktische informatie op het Kennisplein Zorg voor Beter
Op het kennisplein vindt u veel informatie en hulpmiddelen antibioticaresistentie en hygiëne. Lees daar ook de praktijkverhalen van antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

  

Downloads