12 juni 2017

Wlz inkoopbeleid 2018: zorgkantoren hanteren aanvullend eigen beleid

De zorgkantoren hanteren aanvullend inkoopbeleid voor hun werkgebied met eigen inkoopeisen. Dat blijkt uit het Wlz-inkoopbeleid 2018 dat de concessiehouders/zorgkantoren van de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 juni jl. hebben gepubliceerd. Hieronder staan de opvallendste issues van het nieuwe inkoopkader. 

Hoofdlijnen Wlz-inkoopbeleid 2018

Zorgverzekeraars Nederland/zorgkantoren hebben de contouren van het Wlz inkoopbeleid 2018 uitgewerkt in een landelijk kader. Aanvullend hebben zorgkantoren het inkoopbeleid voor hun werkgebied gepubliceerd.  

Opvallendste issues: 

 • Zorgkantoren zetten verdere stappen in persoonsvolgendheid, binnen de contracteerruimte maar gaan hier verschillend mee om.
 • Zorgkantoren nemen het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg als uitgangspunt. De systematiek van zelfanalyses en ontwikkelplannen voor tariefopslagen wordt afgeschaft.
 • Zorgkantoren continueren het dialoogmodel, onder meer over kwaliteit.
 • De tariefkortingen die zorgkantoren opleggen komen overeen met 2017 (met uitzondering van De Friesland en Midden IJssel die iets lagere tarieven hanteren).
 • De tariefkortingen verschillen per regio evenals de wijze van vaststelling.
  Menzis continueert het beleid van aanbiedersdifferentiatie op basis van een vragenlijst die tevens leidt tot de tariefstelling.
 • De NHC en NIC is in 2018 niet onderhandelbaar en worden voor 100% vergoed.
 • De meeste zorgkantoren bieden met aanvullende voorwaarden meerjarenafspraken tot en met 2020, over tarieven en volumes c.q. persoonsvolgende bekostiging zijn echter vooralsnog geen meerjarenafspraken te maken.
 • ZN/zorgkantoren introduceren het woonplaatsbeginsel voor de inkoop en gaan hier verschillend mee om.
 • De initiële volumeafspraken verschillen per zorgkantoor.
 • Er zijn verschillende doelmatigheidsinstrumenten.
 • Zorgkantoren gaan nauwer samenwerken met de IGZ en leggen daarin eigen accenten.
 • De Geschilleninstantie zorgcontractering krijgt geen rol bij geschillen rond inkoopeisen, selectie en gunning (met uitzondering van De Friesland bij geschillen over de voorlopige gunning).
 • Zorgkantoren willen ontwikkelruimte voor regionale knelpunten als hiervoor extra middelen beschikbaar komt. VGZ en Zorg & Zekerheid reserveren hiervoor een deel van de contracteerruimte.    

Algemeen beeld

Weliswaar hebben zorgkantoren stappen ter vereenvoudiging doorgevoerd, bijvoorbeeld door het afschaffen van de ontwikkelplannen voor een tariefopslag, maar er zijn verschillen in aanvullende inkoopeisen, de tariefbepaling, vormgeving van persoonsvolgende bekostiging en de meerjarenafspraken. Daarnaast liggen (nieuwe) administratieve lasten op de loer door de introductie van het woonplaatsbeginsel waarbij de woonplaats van de cliënt leidend wordt voor de contractering en bekostiging.

ActiZ plaatst grote vraagtekens bij het uitblijven van reële tarieven terwijl zorgaanbieders wel gehouden zijn aan de implementatie van het Kwaliteitskader, zie ook de lobby hierover. Het feit dat zorgkantoren wederom kortingen opleggen heeft ActiZ voor het voetlicht gebracht in de Tweede Kamer. Hierover heeft de SGP inmiddels vragen gesteld aan de staatssecretaris. Zodra de antwoorden beschikbaar zijn zal ActiZ deze met u delen.  

Tevens is ActiZ bezorgd over de extra administratieve lasten die voor zorgaanbieders gemoeid gaan met het woonplaatsbeginsel.

De bovenstaande punten neemt ActiZ mee in haar lobby en bij de formuleringen van voorbeeldvragen en -bezwaren voor de leden. Daarnaast heeft ActiZ een analyse van het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren gemaakt. 

Herma_klein