13 april 2017Financiering, VVT Nieuws

Verbetermogelijkheden voor zorgkantoren bij wachtlijstbeheer

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat er verbetermogelijkheden zijn voor zorgkantoren om wachtlijstbeheer structureel te verbeteren. Dat blijkt uit uitkomsten van hun onderzoek naar wachtenden in de langdurige zorg (Wlz).   

Aanleiding

De NZa, die toezicht houdt op de zorgkantoren, heeft onderzoek gedaan bij de zorgkantoren nadat er signalen waren van tekortkomingen in hun wachtlijstbeheer, zie het rapport. Tevens was uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS in 2016, zie het bericht, duidelijk dat er veel niet-actief wachtenden waren voor wie het thuis eigenlijk niet meer gaat. 

Niet voldoende geborgd

Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben, zo volgt uit het toezichtonderzoek van de NZa. Ook is niet altijd duidelijk of de situatie van wachtenden verantwoord is. Een zorgkantoor heeft een zorgplicht naar zijn cliënten en is daarom verantwoordelijk voor het bieden van passende zorg. Cliënten hebben hier recht op, maar weten vaak niet waarvoor zij bij het zorgkantoor terecht kunnen. Ook weten zij niet dat zij ondersteuning kunnen krijgen van het zorgkantoor of een onafhankelijk cliëntondersteuner bij het vinden van passende zorg. Daarom heeft de NZa zorgkantoren gevraagd structurele maatregelen te nemen om passende zorg voor hun cliënten te organiseren en cliënten te informeren over hun rol als bemiddelaar en de mogelijkheden voor cliëntondersteuning. De NZa heeft zorgkantoren gevraagd om verbeterplannen en zullen er op toezien dat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft het NZa aan zorgkantoren gevraagd verbeterplannen te maken voor de cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor, zie het bericht hierover

Zorgorganisaties als dossierhouder

In de praktijk hebben zorgkantoren het bemiddelen van cliënten naar zorg in de meeste gevallen uitbesteed aan zorgorganisaties die de zgn. dossierhouder van de cliënt zijn. De NZa ziet dat deze werkwijze risico's met zich mee brengt, omdat cliënten buiten het zicht van hun zorgkantoor kunnen vallen en mogelijk geen tijdige en passende zorg krijgen. De NZa vindt dat zorgkantoren een regie rol moeten vervullen en zicht hebben op mensen die wachten op zorg. 

ActiZ vindt ook dat zorgkantoren een zorgplicht hebben en verantwoordelijk zijn dat wachtenden tijdig passende zorg ontvangen. Het is daarbij van belang dat zorgorganisaties hun eigen rol pakken. Zij zijn naast dossierhouder ook de natuurlijke partner van de cliënt en hebben met de cliënt het meeste contact. Daarbij hoort adequate informatie aan de cliënt en mantelzorger, ondersteuning, goede registratie en als het niet meer gaat en er binnen de organisatie geen directe oplossing voorhanden is contact leggen met het zorgkantoor. 

Herma_klein