23 februari 2017Financiering, VVT Nieuws

Tevredenheid over inzet extra middelen Waardigheid & Trots

De Cliëntenraden en Ondernemingsraden/VAR zijn tevreden met de extra middelen Waardigheid & Trots (W&T) en de manier waarop deze worden ingezet. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek naar de extra middelen dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd.

 

Achtergrond

In 2016 is € 110 miljoen aan extra middelen beschikbaar gekomen voor verpleeghuiszorg bedoeld voor een zinvolle dagbesteding voor cliënten en deskundigheidsbevordering van het personeel. Dit bedrag loopt op tot € 180 miljoen in 2020.

Voor de extra aandacht voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering is het van belang dat de zorgaanbieder het cliëntperspectief en medewerkersperspectief betrekt. Als middel daartoe dient de handtekening van OR/VAR en(C)CR op de aanvraag van het plan te staan.

Voorafgaand aan de toekenning van de extra middelen hebben het ministerie van VWS, ActiZ en ZN bestuurlijk afgesproken dat deze middelen worden gemonitord, zie ook het bericht hierover. Het onderzoeksbureau Significant heeft in de monitoring uitgevoerd. De uitkomsten staan in de rapportage Evaluatie extra middelen zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering. ActiZ is blij dat de zorgaanbieders groot medewerking hebben verleend aan het onderzoek. Staatssecretaris Van Rijn heeft onlangs de rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Meer aandacht voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering

De OR/VAR en de (C)CR zijn tevreden met de extra middelen en de wijze waarop de middelen worden ingezet. Veel van de plannen zijn voor een groot deel gebaseerd op bestaand beleid, een gedeelde visie of een ingezette strategie. Dat geldt voor de plannen voor zinvolle dagbesteding als voor deskundigheidsbevordering. Het merendeel van de OR’s/VAR’s en het overgrote deel van de (C)CR is tevreden met hun betrokkenheid bij het opstellen van de plannen voor zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering. Wel wordt in de evaluatie de vraag opgeroepen of de OR en (C)CR voldoende zijn toegerust om hun rol goed te spelen.

Op het moment van de evaluatie, november 2016, was er nog maar kort gewerkt met de plannen. Daardoor waren effecten nog maar nauwelijks merkbaar. Wel blijkt uit de evaluatie dat er meer aandacht is gekomen voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering.

 

Beelden en voorbeelden

In de evaluatie is ingestoken om zoveel mogelijk beelden en voorbeelden op te halen. Het rapport beschrijft in kaders de concrete invulling van de plannen in de praktijk. Van aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers, beweging, ontmoeting en muziek en coaching op de werkvloer. Deze voorbeelden zijn inspirerend om te lezen en mogelijk ook toe te passen in de eigen zorgorganisatie.

Herma_klein