23 oktober 2017Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2017 en 2018 definitief

Staatssecretaris Van Rijn heeft het actuele Wlz-budget 2017 en het definitieve budget Wlz 2018 bekendgemaakt. De al eerder toegezegde extra middelen voor de implementatie van het Kwaliteitskader staan beschreven, een extra ophoging voor 2017 van € 50 miljoen om wachtlijsten te voorkomen en Van Rijn voegt vanaf 2018 €10 miljoen extra toe vanwege een bijgestelde raming voor trombosezorg. 

Extra middelen voor de implementatie Kwaliteitskader 2017 en 2018

In de voorlopige kaderbrief in juli 2017 had Van Rijn al voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vanaf 2018 € 435 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is € 100 miljoen in 2017 toegekend aan het Wlz-budget, € 335 miljoen volgt in 2018. Deze middelen zijn op verzoek van de staatssecretaris door NZa toegevoegd aan de maximumtarieven voor cliënten met een ZZP/VPT 4 tot en met 10. Dit beschrijft de staatssecretaris in de definitieve kaderbrief Wlz 2018, die nu is uitgekomen na politieke besluitvorming over de begroting 2018 die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Met de ophoging van de extra middelen zijn de genoemde maximumtarieven met 5,4% gestegen. De staatssecretaris schrijft dat door de ophoging van de maximumtarieven verpleeghuizen de mogelijkheid hebben om in lijn met het kwaliteitskader stappen te zetten in hun personele bezetting. Voor de volledige implementatie van het Kwaliteitskader is sprake van een ingroeipad. Dat ingroeipad is in hoofdzaak afhankelijk van de restricties op de arbeidsmarkt en de absorptiecapaciteit van de verpleeghuizen, zo staat in de definitieve kaderbrief. 

Opbouw kader Wlz 2018

De opbouw van het Wlz-kader 2018 ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro):

 

Wlz-kader 2017 19.597
Groei 2018 470
Kwaliteitskader tranche 2018 335
NHC/NIC 270
Huishoudelijke hulp mpt 10
Trombosezorg en MSVT 15
Langer thuis -100
Afloop overgangsrecht Wlz-indiceerbaren -40
Loonprijsstelling 2017 673
Wlz-kader 2018 totaal 21.230

 

De groeiruimte 2018 komt neer op 2,4% van het budgettair kader Wlz in 2017, dit is exclusief de extra middelen voor het kwaliteitskader. De extra middelen voor de implementatie van het Kwaliteitskader zijn toegevoegd. De NHC/NIC loopt op tot 100% in de contracteerruimte. Daarbij is de herijking van NHC/NIC door de NZa meegenomen. Huishoudelijke hulp bij MPT (modulair pakket thuis) is met ingang van 1 april 2017 van de Wmo overgegaan naar de Wlz. Dat wordt voor 2018 naar rato opgehoogd. Door de overhevelingen van de trombosezorg en MSVT wordt het Wlz-kader verhoogd. De overheveling is € 10 miljoen hoger ten opzichte van de voorlopige kaderbrief vanwege een bijgestelde raming voor trombosezorg. De contracteerruimte wordt verlaagd voor het langer thuis blijven wonen en de afbouw van lage zzp-en. Het overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren is per 1 juli 2017 afgelopen waarvoor het kader 2018 naar rato neerwaarts wordt gecorrigeerd. De loon- en prijsbijstelling voor het Wlz kader 2018 bedraagt € 673 miljoen.

Het definitieve kader voor de Wlz 2018 is vastgesteld op € 21.230 miljoen. De verdeling van het Wlz-kader 2018 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s):   

 

Contracteerruimte bij aanvang 2018 17.850
Experiment persoonsvolgende inkoop 720
PGB kader bij aanvang 2018 2.400
Herverdelingsmiddelen 2018 260

                      

Zorgkantoren kunnen een verzoek indienen om middelen over te hevelen tussen de contracteerruimte zorg in natura en pgb, ook bij aanvang van het uitvoeringsjaar. Voor het experiment persoonsvolgende inkoop (Zuid-Limburg en Rotterdam), zoals aangekondigd in de brief ‘Waardig leven met zorg’, is bij aanvang een bedrag beschikbaar van € 720 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de verwachte zorgkosten zoals bij de reguliere inkoop. Het pgb-kader is bij aanvang € 2.400 miljoen. Voor 2018 is een bedrag van € 260 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. De NZa geeft in mei en augustus 2018 advies over de inzet van de herverdelingsmiddelen.  

Overige zaken budgettair kader Wlz 2018

Voor de individueel aangepaste hulpmiddelen is in 2018  €131 miljoen beschikbaar, € 6 miljoen meer dan in 2017. Voor innovatie is in 2018 net zoals in 2017 €5 miljoen beschikbaar, bovenop de contracteerruimte.

De indicatiestelling voor Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg komt met ingang van 1 januari 2018 te vervallen waardoor de zorg sneller en eenvoudiger kan worden ingezet. De NZa heeft dat in haar beleidsregels (Beleidsregel BR/REG-18142a en BR/REG-18143b) onder voorbehoud van de wijziging in de Regeling langdurige zorg gepubliceerd. In alle situaties geldt dat een terminaliteitsverklaring van de arts wordt opgenomen in de administratie van de zorgaanbieder en beschikbaar is bij eventuele controles. De gewijzigde Regeling langdurige zorg wordt in de regel aan het eind van het kalenderjaar gepubliceerd voor jaar waarop deze van toepassing is.  

Actualisering budgettair kader 2017

De staatssecretaris geeft een actualisatie van het budgettair kader Wlz 2017. Sinds de voorlopige kaderbrief hebben de Wlz-uitvoerders de NZa verzocht om een bedrag van € 129 miljoen van het pgb-kader te verschuiven naar de contracteerruimte voor zorg in natura. Daarnaast is op verzoek van de Wlz-uitvoerders € 18 miljoen overgeheveld van de contracteerruimte naar de experimenteerruimte voor persoonsvolgende inkoop.

Om het contracteerproces goed te laten verlopen en problematische wachtlijsten te voorkomen is het Wlz-kader met € 50 miljoen opgehoogd, conform het augustusadvies van de NZa. Er is € 1,8 miljoen aan GGZ-middelen structureel overgeheveld van de Wlz naar het Zvw-kader.

Daarmee komt het actuele Wlz-kader voor 2017 afgerond uit op € 19.597 miljoen. Daarvan is € 17.501 miljoen beschikbaar voor zorg in natura en € 2.096 miljoen voor het pgb. 

Herma_klein