23 oktober 2017

Afbouw overgangsregeling huishoudelijke hulp mpt-cliƫnten

Voor Wlz-cliënten met modulair pakket thuis die per 1 april 2017 voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo naar de Wlz gaan geldt er een overgangsregeling. Het aantal uren huishoudelijke hulp dat cliënten ontvingen vanuit de Wmo mag in 2017 gecontinueerd worden. Dit overgangsrecht loopt af op 31 december 2017. Zorgkantoren informeren zorgaanbieders over de handelwijze.

Zorgverzekeraars Nederland heeft een bericht beschikbaar gesteld over de afbouw van de overgangsregeling huishoudelijke hulp. Zorgkantoren hebben de zorgaanbieders in hun regio over de afbouw geïnformeerd. 

Vanaf 2018 dient de zorg inclusief de huishoudelijke hulp binnen het mpt-kader voor zorg thuis te passen

Dit uitgangspunt is van toepassing  op cliënten waarop het Toetsingskader voor zorg thuis van toepassing is. Dit zijn:

  • de cliënten die na 1 oktober 2015 zijn ingestroomd in de Wlz en zorg thuis krijgen met een modulair pakket thuis (mpt). Onder het mpt valt ook overbruggingszorg;
  • de cliënten met een gewijzigde zorgvraag na 1 oktober 2015 die zorg thuis krijgen met een mpt.  

Voor de cliënten waarop dit Toetsingskader voor zorg thuis niet van toepassing is (bijvoorbeeld de Wlz-indiceerbaren), verwachten zorgkantoren wel een doelmatige inzet van huishoudelijke hulp. 

Zorgaanbieders bespreken met de cliënten hoe de zorg binnen het mpt-kader kan blijven

Indien de zorgaanbieder met de betreffende cliënten heeft besproken en geregeld dat de zorg vanaf 2018 binnen het kader voor zorg thuis past, dan hoeft de zorgaanbieder niet meer iets te doen. Indien het nog niet is besproken, worden zorgaanbieders verzocht dit zo spoedig mogelijk met de cliënt het aan de orde te stellen hoe de zorg het beste vorm kan krijgen binnen het mpt-kader. Er is wel ruimte voor substitutie: de zorgfuncties zijn vrij uitwisselbaar binnen het mpt-kader. Volg hiervoor de reguliere werkwijze zoals beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing. 

Indien de zorg niet binnen het mpt-kader kan worden vormgegeven: in overleg treden met het zorgkantoor

Daarvoor levert de zorgaanbieder de rekenmodule en het formulier verantwoorde zorg thuis aan bij het zorgkantoor. De zorgaanbieder geeft hierbij aan waarom voor de klant de betreffende zorg nodig is. Samen worden het zorgkantoor worden vervolgens de mogelijkheden en alternatieven voor de cliënt besproken. 

Herma_klein