22 augustus 2016Financiering

Ongewijzigd verdeelmodel voor de contracteerruimte Wlz 2017

Bij de verdeling van de Wlz-contracteerruimte 2017 over de regio’s zou de NZa rekening houden met de zorgvraagontwikkeling. Dat blijkt nog niet mogelijk, meldt de NZa. De NZa verdeelt daarom ook in 2017 de contracteerruimte op basis van de oude systematiek waarin de historie bepalend is.  

Verdeelmodel

De NZa is van plan om bij de verdeling het Wlz-budgettaire kader over de regio’s meer aan te sluiten bij de werkelijke zorgvraag. Dit is echter in 2017 niet mogelijk. De nu beschikbare data zijn onvoldoende aantoonbaar valide om hier een nieuw verdeelmodel op te baseren. De contracteerruimte 2017 zal daarom nog worden verdeeld op basis van de oude systematiek. Dat schrijft de NZa in haar circulaire  ‘Wijzigingen beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz 2017’. In de oude verdeelsystematiek is de historisch gegroeide verdeling van de contracteermiddelen leidend. 

Nadere toelichting verdeling van de contracteerruimte

In de bovengenoemde circulaire staat tevens de verdeling van diverse posten toegelicht uit het budgettair kader Wlz 2017, zie het bericht 'Voorlopige kaderbrief Wlz 201' van 20 juni 2016. Het gaat om de volgende onderdelen: 

 • De verlaging per regio in verband met de extramuralisering (-/- € 140 miljoen) wordt bepaald naar rato van de som van de productieafspraken over de ZZP VV 1 tot en met 3 en VG 1 en 2 ultimo 2012, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte afbouw.
 •  
 • De verlaging in verband met de uitstroom van de GGZ-B prestaties (-/- € 50 miljoen) wordt verdeeld over de regio’s op basis van de prestaties GGZ-B 3 tot en met 7 zoals opgegeven bij de nacalculatie 2014.
 •  
 • De groeimiddelen (+ € 50 miljoen) wordt over de regio’s verdeeld op basis van het aandeel van de Wlz-uitvoerders in de basiscontracteerruimte.
   
 • De oploop NHC’s en de NIC’s (+ € 360 miljoen) stijgt in 2017 naar 85%. Deze middelen zijn conform de NHC/NIC-verdeling 2016 aan de regio’s toegevoegd voor 2017.
   
 • Voor de verdeling van de huishoudelijke hulp bij het modulair pakket thuis (+ € 40 miljoen) wordt uitgegaan van het aandeel van de Wlz-uitvoerders in de basiscontracteerruimte.

 • De extra middelen Waardigheid en Trots voor dagbesteding en deskundigheidsbevordering worden in 2017 met € 20 miljoen verhoogd. De regionale contracteerruimten worden verhoogd op basis van het aandeel productieafspraken 2015 (herschikking) voor de ZZP en VPT VV 4 tot en met 10 in de regio ten opzichte van het landelijk totaal.
Herma_klein