20 september 2016Financiering

Monitoring extra middelen W&T

Het onderzoeksbureau Significant voert in opdracht van VWS,  in overleg met ActiZ en ZN, een eerste evaluatie uit naar de inzet van de extra middelen Waardigheid en Trots voor daginvulling en deskundigheidsbevordering.  

 

Eerste evaluatie

In 2016 is € 110 miljoen aan extra middelen beschikbaar gekomen voor verpleeghuiszorg bedoeld voor een zinvolle dagbesteding voor cliënten en deskundigheidsbevordering van het personeel.

Voorafgaand aan de toekenning van de extra middelen hebben het ministerie van VWS, ActiZ en ZN bestuurlijk afgesproken dat deze middelen worden gemonitord. Over deze  monitoring bent u via berichten op het ledennet geïnformeerd, zie de site. De monitoring van de bij het zorgkantoor ingediende plannen en de enquête onder leden van de cliëntenraad, Ondernemingsraad en VAR en is ook beschreven in de factsheet over de extra middelen, opgesteld door het ministerie van VWS, ActiZ en ZN.

Het onderzoeksbureau Significant is nu gestart met een eerste evaluatie van de inzet van de extra middelen. In de onderzoeksopzet wordt de landelijke belasting voor zorgorganisaties beperkt gehouden. Significant doet via de zorgkantoren een steekproef van de ingediende plannen.  Met ActiZ is afgesproken dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie en dat de gegevens niet herleid kunnen worden naar individuele organisaties of personen.

Omdat de effecten en behaalde resultaten nog maar beperkt meetbaar zullen zijn, richt deze eerste evaluatie zich op het ophalen van beelden, bevorderen van de dialoog en het doen van aanbevelingen voor de toekomst.

Ook de Tweede Kamer is geïnteresseerd in wat de extra middelen doen in de praktijk. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij in 2016 nog daarover worden geïnformeerd.

 

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

1. Een steekproef uit de ingediende plannen, die vervolgens worden geanalyseerd op hun inhoud en kwaliteit. Daarbij gaat het nog niet zozeer om het effect, maar om hun potentie om doelstellingen te halen. Tevens zijn er interviews met o.a. ActiZ, zorgaanbieders, ZN/zorgkantoren en cliëntenorganisaties. Dit moet leiden tot een rapportage die half oktober klaar is.

2. Een enquête en verdiepende interviews bij cliënten en hun vertegenwoordigers en bij OR-leden en medewerkers om inzicht te krijgen in de totstandkoming en huidige realisatie van de plannen. De rapportage hierover is eind november klaar.

 

Voor het onderzoek is een Klankbordgroep ingesteld waar het ministerie van VWS, ActiZ, ZN en cliëntenorganisaties aan deelnemen.

 

Medewerking

Organisaties kunnen worden benaderd met het verzoek om mee te werken aan de monitoring van de extra middelen. ActiZ gaat er graag vanuit dat zorgorganisaties in de gelegenheid zijn om hieraan medewerking te verlenen.  De verkregen informatie uit de evaluatie wordt anoniem verwerkt.

 

Verantwoording

Er komen bij ActiZ wel eens vragen binnen over de verantwoording van de plannen. In de opzet van de extra middelen maakt de bestuurder een plan dat instemming kent van Cliëntenraad, OR en indien aanwezig de VAR. Aan hen legt de bestuurder dan ook verantwoording af over de inzet, uitvoering en de doelen van de plannen. De uitkomst kan in samenspraak weer leiden tot nieuwe plannen dan wel bijstelling van het meerjarig plan. Het uitgangspunt bij de verantwoording is en blijft lage administratieve lasten.

 

Nieuwe plannen 2017 en meerjarenplannen

Om in aanmerking te komen voor de middelen 2017 kunnen zorgaanbieders uiterlijk 1 oktober 2016 een nieuw of een aangepast plan voor 2017 indienen bij het zorgkantoor. De Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en evt. de VAR moeten weer instemmen met het plan en het plan ondertekenen. Indien u een meerjarig plan heeft ingediend voor 2016 en zijn de middelen meerjarig toegekend dan moeten de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad nog wel jaarlijks aangeven dat zij betrokken zijn en instemmen met de wijze van uitvoering. Dat kunt u bijvoorbeeld kenbaar maken door middel van een bestuursverklaring aan het zorgkantoor; daarmee kan het zorgkantoor dat eenvoudig verifiëren.

Meer informatie over de extra middelen 2017, de rekentool  om het voorlopige bedrag aan extra middelen voor 2017 te berekenen en het opstellen van plannen vindt u op de site