12 september 2017

Wlz-zorgverkoopgesprekken 2018 met zorgkantoren van start

Vanaf september starten zorgkantoren de gesprekken met zorgorganisaties over de Wlz zorginkoop 2018. Dit zijn de eerste in- en verkoopgesprekken waarbij de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuizen ter hand wordt genomen. ActiZ hoort graag ervaringen van zorgorganisaties over de gesprekken met het zorgkantoor.

Implementatie kwaliteitskader verpleeg(huis)zorg

Jaarlijks kopen de zorgkantoren de natura-zorg in voor de Wlz voor het volgende kalenderjaar. Daarover voeren zorgorganisaties verkoopgesprekken met het zorgkantoor. Voor de gesprekken voor 2018 is het kwaliteitskader maatgevend voor de kwaliteit. Ook zorgkantoren dienen zich bij de inkoop te richten op het kwaliteitskader. Alle documenten voor de inkoop worden daarvoor in het kwaliteitskader het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag genoemd. Het eerste kwaliteitsplan dienen zorgorganisaties uiterlijk 31 december 2017 beschikbaar te hebben. Het kwaliteitsverslag over 2017 dient voor 1 juli 2018 op de eigen website gepubliceerd te zijn en aangeleverd aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland. Deze documenten zijn bij de in- en verkoopgesprekken 2018 dus nog niet gereed. 

Geen aanvullende eisen  

Met de vaststelling van het kwaliteitskader vragen zorgkantoren geen nieuwe ontwikkelplannen meer van de zorgorganisatie. Ook stelt de staatssecretaris zich op het standpunt dat zorgkantoren geen aanvullende eisen naast het kwaliteitskader mogen opleggen aan zorgorganisaties. ActiZ vindt dat een goede zaak omdat zorgorganisaties zich dan kunnen focussen op de eisen uit het kwaliteitskader. In 2018 is voor de implementatie van het kwaliteitskader € 435 miljoen beschikbaar. Deze middelen heeft de NZa in opdracht van VWS toegevoegd aan de tarieven ZZP/VPT 4 tot en met 10. Gezien de uitspraken van de staatssecretaris gaat ActiZ er vanuit dat zorgkantoren geen aanvullende eisen opleggen maar dat de dialoog tussen de zorgorganisatie en het zorgkantoor stimulerend van aard kan zijn. 

Verkoopkracht 

Zorgorganisaties benutten de eerste extra middelen voor de invoering van het kwaliteitskader en kunnen het zorgkantoor bij de verkoopgesprekken hierover informeren. Het biedt zorgorganisaties een mogelijkheid om de toegevoegde waarde van de zorg voor de cliënten te de duiden. Afhankelijk van de situatie in de zorgorganisatie, speelt de cliëntenraad bij de zorgverkoop een rol: van aanwezigheid bij het gesprek met het zorgkantoor tot meer actief op de achtergrond binnen de organisatie.  

Doelmatigheid 

Zorgkantoren hebben in de inkoopgesprekken met zorgorganisaties geregeld aandacht voor doelmatigheid. Met de komst van de extra middelen voor de implementatie van het kwaliteitskader houden zorgkantoren belangstelling voor doelmatige zorg. Zorgorganisaties kunnen daar op inspelen door te laten zien hoe de besteding van de extra middelen bijdraagt aan de doelstellingen van het kwaliteitskader, met name op het punt van de personele inzet.  

Signalen aan ActiZ 

ActiZ blijft graag op de hoogte hoe de in- en verkoopgesprekken met het zorgkantoor verlopen nu het kwaliteitskader wordt geïmplementeerd. Dat is relevant voor de verdere belangenbehartiging. 

Graag vernemen we van u opvallende en opmerkelijke zaken uit de in- en verkoopgesprekken met het zorgkantoor. U kunt deze melden aan Herma Oosterom, e-mailadres h.oosterom@actiz.nl

Net zoals voorgaande jaren evalueert ActiZ de Wlz zorgcontractering. De evaluatie over het contractjaar 2018 zal medio november 2017 plaatsvinden, als de productieafspraken zijn ingediend bij de NZa. Hierover ontvangt u nog informatie.

Herma_klein