20 juni 2016Financiering

Voorlopige kaderbrief Wlz 2017

De staatssecretaris heeft op 13 juni jl. het voorlopige contracteerkader voor de Wlz 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het terugdraaien van de structurele bezuiniging van € 500 miljoen Wlz-breed was al belangrijk nieuws. Ook gaat de staatssecretaris in de brief in op de contracteerruimte 2016 en de herverdelingsmiddelen.

 

Voorlopige contracteerkader 2017
Het Wlz contracteerkader 2017 is in de voorlopige kaderbrief 2017 vastgesteld onder voorbehoud van de politieke besluitvorming rond Prinsjesdag. Daarna volgt het definitieve Wlz contracteerkader voor 2017.

In 2017 is in totaal € 18.920 miljoen beschikbaar voor de Wlz. Daarvan is voor zorg in natura € 16.800 miljoen beschikbaar en € 1.920 miljoen voor pgb. Voor de herverdeling wordt € 200 miljoen gereserveerd. De taakstelling op de Wlz van € 500 miljoen wordt vanaf 2017 structureel teruggedraaid en leidt dus niet tot verlaging van de contracteerruimte.

 

Opbouw Wlz kader 2017
De opbouw van het Wlz-kader ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro):

Wlz kader 2016 

18.440 

Groeiruimte 2017

250 

Oploop NHC/NIC 

360 

Huishoudelijke hulp MPT 

40 

Oploop Waardigheid en Trots 

20 

Langer Thuis 2017 

-140 

GGZ-B uitstroom 

-50 

Loon- en prijsbijstelling 

PM 

Voorlopig kader 2017 

18.920 

Zorg in natura bij aanvang

16.800

PGB bij aanvang

1.920
Herverdelingsmiddelen 2017 

200

 

De groeiruimte is gebaseerd op 1,4% op basis van demografische ontwikkelingen. De NHC/NIC loopt op in de contracteerruimte in samenhang met de overgangsregeling kapitaallasten en de genormeerde inventariskosten. Huishoudelijke hulp bij MPT (modulair pakket thuis) gaat per 2017 van de Wmo over naar de Wlz. De extra middelen voor Waardigheid en Trots voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering nemen met € 20 miljoen toe naar € 130 miljoen in 2017. De contracteerruimte wordt verlaagd voor het langer thuis blijven wonen en de afbouw van lage zzp-en. Voor de geleidelijke uitstroom van GGZ-B cliënten in de Wlz worden middelen uit het contracteerkader gehaald. Bij de vaststelling van het definitieve kader zal het beschikbare bedrag in prijspeil 2017 worden vermeld.

 

Overige zaken 2017
Het ministerie van VWS volgt het advies van de NZa om voor de verdeling van het budgettaire kader over de regio’s meer aan te sluiten bij de werkelijke zorgvraag. De NZa maakt met ingang van 2017 een start met een nieuwe verdeelsystematiek die meer recht doet aan het aantal mensen met een Wlz-indicatie.

Om de verdeling beter te laten verlopen tussen de contracteerruimte zorg in natura en pgb krijgen Wlz-uitvoerders ruimte om bij aanvang van het uitvoeringsjaar middelen over te hevelen tussen beide kaders.

Voor cliënten die zorg met verblijf en Wlz-behandeling ontvangen en individueel aangepaste hulpmiddelen nodig hebben, blijft boven budgettair € 121 miljoen beschikbaar. De overige hulpmiddelen en woningaanpassingen voor Wlz-cliënten blijven in 2017 een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor innovatie komt een geoormerkt bedrag van € 5 miljoen bovenop de contracteerruimte.  

De bevoorschotting in de Wlz blijft in 2017 ongewijzigd.

 

Contracteerruimte Wlz 2016
In de bovengenoemde kaderbrief Wlz 2017 gaat de staatssecretaris ook in op de contracteerruimte 2016 en verwijst daarbij naar het NZa advies over het budgettaire Wlz kader 2016. De NZa noemt het Wlz-kader krap en houdt rekening met onverwachte effecten. Er is een sterke groei van pgb. Het NZa kan nog niet aangeven of het kader toereikend is. Eind augustus als er voldoende realisatiegegevens beschikbaar zijn, komt de NZa hierover met een aanvullend advies.

Op basis van het advies van de NZa verhoogt het ministerie van VWS het budgettaire kader 2016 met in totaal € 170 miljoen. De ophoging bestaat uit:

  • de herverdelingsmiddelen van € 100 miljoen die zo spoedig mogelijk worden ingezet voor het pgb;
  • € 50 miljoen aan extra middelen voor GGZ-B nadat is gebleken dat het Wlz-kader daarvoor teveel was verlaagd;
  • € 20 miljoen voor brutering voor de gebruikelijke onderuitputting van het pgb. Er wordt meer beschikbaar gesteld wat naar verwachting door onderuitputting niet benut zal worden.

Naast de herverdelingsmiddelen die naar het pgb-kader gaan wordt er € 34 miljoen van zorg in natura overgeheveld naar het pgb-kader.

Het totale Wlz-kader 2016 komt uit op € 1.809 miljoen voor pgb en € 16.631 miljoen voor zorg in natura.

 

Subsidieregelingen
Het beschikbare bedrag voor 2016 van € 60 miljoen voor de subsidieregeling extramurale behandeling wordt als toereikend beschouwd. De gereserveerde herverdelingsmiddelen van € 15 miljoen wordt ingezet voor het subsidiekader eerstelijnsverblijf. Het subsidiekader voor eerstelijnsverblijf wordt in 2016 van € 180 miljoen opgehoogd naar € 213,6 miljoen.

 

Inzet ActiZ
ActiZ blijft de contracteerkaders goed volgen. De enorme groei van het pgb baart ActiZ zorgen, omdat het pgb-kader met het kader voor zorg in natura de totale Wlz-contracteerruimte vormt. Daartussen kan onderling worden overgeheveld. Hierdoor ontstaat een grote druk op de toereikendheid van zorg in natura. ActiZ vindt dat de geleverde zorg voor zowel pgb als zorg in natura betaald moet kunnen worden.

Heeft u signalen, dan vernemen we deze graag van u. Deze kunt u doorgeven aan Herma Oosterom, h.oosterom@actiz.nl.

Herma_klein