14 april 2016Financiering

Onderzoek VWS naar wachtenden Wlz van start

Het aangekondigde onderzoek van het ministerie van VWS naar de wachtenden in de langdurige zorg (Wlz) is van start gegaan. In februari 2016 heeft staatssecretaris Van Rijn het wachtlijstonderzoek toegezegd aan de Tweede Kamer. De uitkomsten komen voor het zomerreces 2016 beschikbaar. ActiZ vindt het een goede zaak dat er inzicht komt in ‘het verhaal achter’ de wachtlijsten.

Onderzoek
Het onderzoeksbureau HHM voert dit onderzoek uit. Het onderzoek richt zich met name op de categorie cliënten die ervoor hebben gekozen om geen gebruik te maken van de plaats die hen is aangeboden en willen wachten op hun aanbieder van voorkeur. Meer inzicht is nodig in de beweegredenen van cliënten achter deze keuze. Tevens kijkt het onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van de wachtlijst, zoals de mate van flexibiliteit van de inkoopafspraken, de mate waarin bij het plaatsingsproces rekening gehouden wordt met de voorkeur van de cliënt en de mate waarin sprake is van cliëntvolgendheid van de bekostiging.

Goed inzicht
Het ministerie van VWS wil in het onderzoek goed inzicht krijgen in de motieven van de wachtenden. Hiervoor benaderen zorgkantoren alle zgn. ‘wenswachtenden’ op peildatum 1 mei 2016 via een brief en een vragenlijst met het verzoek de vragen te beantwoorden. In deze brief, die de zorgkantoren in week 19 versturen, komen contactgegevens te staan voor als cliënten nog vragen hebben. Tevens vinden gesprekken plaats met de Wlz-uitvoerders/concessiehouders. Ook neemt HHM (telefonisch) contact op met een aantal zorgorganisaties om vanuit het perspectief van de zorgorganisatie te vernemen hoe zij aankijken tegen het wachtlijstvraagstuk, de achtergronden daarvan en eventuele oplossingsrichtingen.

Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de Kamer nog voor het zomerreces wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Dat houdt in dat de doorlooptijd van het onderzoek kort is. 

Inzet ActiZ
ActiZ pleit er langer voor dat er meer helderheid komt over de afwegingen van de groep wenswachtende en is blij dat het ministerie dat gaat onderzoeken, zie ook eerder bericht op de site. Het is van belang dat er meer inzicht komt in het wachtlijstvraagstuk en het onderzoek aanbevelingen geeft voor de ontwikkeling van beleid om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

ActiZ verzoekt organisaties die door HHM worden benaderd mee te werken aan het onderzoek. Voor signalen over de wachtlijsten, of vragen rond het onderzoek kunt u contact opnemen Herma Oosterom, email: h.oosterom@actiz.nl.

 

Herma_klein