04 augustus 2016Financiering

Groei wachtlijsten Wlz en beschikbare capaciteit

Het aantal mensen met een Wlz-indicatie dat wacht op een plek in een verpleeghuis is afgelopen periode toegenomen. Unie KBO ontvangt geregeld signalen van mantelzorgers hierover. ActiZ wil graag in contact komen met zorgaanbieders die ruimte beschikbaar hebben maar daarover geen afspraken met het zorgkantoor kunnen maken.

 

Toename wachtenden

In de afgelopen maanden is het aantal zogenaamd actief wachtenden voor opname in een verpleeghuis verviervoudigd. In januari van dit jaar stonden 29 actief wachtenden die geen zorg ontvangen op de wachtlijst, vier maanden later is dat aantal gestegen naar 132. Het grote merendeel wacht 3 tot 6 maanden voor opname. Unie KBO laat in De Telegraaf van 28 juli jl. weten dat zij verontrust zijn over deze situatie en geregeld meldingen van mantelzorgers binnen krijgen die noodgedwongen de complexe zorg op zich nemen. Actief wachtenden betreft mensen die gezien de noodzaak van zorg bereid zijn om naar een organisatie te verhuizen die niet de voorkeur heeft.

De groep actief wachtenden die wel zorg ontvangt is in die periode afgenomen maar gaat nog om 55 mensen (was 94). Dat blijkt uit cijfers van het Zorginstituut dat periodiek rapporteert over de wachtlijsten in de Wlz. Het aantal mensen dat op de wachtlijst staat bij een verpleeghuis van eigen voorkeur is dit jaar van 7.830 toegenomen naar ruim 9.000 (peildatum 1 mei 2016). Een deel van deze mensen wil, met hulp van mantelzorg, het liefst zo lang mogelijk thuis blijven.

 

Oproep: Ruimte beschikbaar maar geen productieafspraken? Meldt het ActiZ

ActiZ vindt dat cliënten met een Wlz-indicatie die door hun situatie aangewezen zijn op verblijf, zo spoedig mogelijk terecht moeten kunnen in een zorgorganisatie. Daarbij moet zoveel mogelijk recht worden gedaan aan de voorkeur van de cliënt.

ActiZ wil graag met u in contact komen als u beschikt over capaciteit èn wachtenden heeft die daar willen komen wonen, maar u wordt belemmerd door onzekerheid over de betaling van de zorg. Of te wel u kunt daarover geen productieafspraken maken met het zorgkantoor. Graag vernemen we dat van u. U kunt uw signalen doorgeven aan Herma Oosterom, e-mail h.oosterom@actiz.nl.

 

Lastige context

Momenteel zijn zorgaanbieders in contact met de zorgkantoren over de definitieve productieafspraken voor 2016. Om de cliëntkeuze te volgen en als gevolg van de uitstroom van cliënten met een laag zorgzwaartepakket hebben zorgkantoren vorig jaar lage startvolumes met de zorgaanbieders voor 2016 afgesproken. De definitieve afspraken voor 2016 worden uiterlijk voor 1 november 2016 gemaakt. Met deze definitieve afspraken weten zorgaanbieders tot welk plafond zij de zorg dit jaar betaald krijgen als die zorg ook wordt geleverd. Zorgkantoren hanteren deze inkoopsystematiek ook voor 2017.

Signalen van zorgkantoren en de NZa wijzen erop dat de Wlz-contracteerruimte 2016 krap is. ActiZ ziet het als een lastige context voor zorgaanbieders om wachtenden op te nemen, als al niet duidelijk is of de cliënten die nu al in zorg zijn worden betaald. Daarbij geven zorgkantoren (Zilveren Kruis) bij de definitieve afspraken 2016 de intramurale zorg de laagste prioriteit ten opzichte van Wlz-zorg thuis, waardoor de onzekerheid over de betaling nog groter wordt. Dat geldt ook voor 2017.

 

De NZa komt eind augustus met een aanvullend advies of het budgettair kader Wlz voor 2016 toereikend is.

Het ministerie van VWS onderzoekt de wachtlijstproblematiek en beweegredenen van cliënten om op de wachtlijst te staan. De uitkomsten van het onderzoek komen na de zomer beschikbaar.  

 

Inzet ActiZ

ActiZ pleit voor persoonsvolgende bekostiging waarbij het geld de keuze van de cliënt volgt. Daar moet de zorgaanbieder (maandelijks) op kunnen rekenen. Voor Wlz-wachtenden en mantelzorg die het thuis zo lang mogelijk willen volhouden moet er voldoende zorg en ondersteuning zijn. Ook is het van belang dat Wlz-wachtenden wachtlijstinformatie ontvangen van de zorgaanbieder en/of cliëntondersteuner en het zorgkantoor.

 

 

Herma_klein