18 april 2017Financiering, VVT Nieuws

Rapport ambtenaren: beheersing zorguitgaven meer zorginhoudelijk definieren

Ambtenaren hebben een rapport opgesteld dat stelt dat de zorguitgaven ook in de komende kabinetsperioden beperkt moeten worden. Deze beheersing van de uitgaven dient echter – anders dan de afgelopen kabinetsperiode – meer inhoudelijk onderbouwd te worden. De in het rapport genoemde maatregelen gaan vooral over de zorg in de Zorgverzekeringswet, waarmee de impact voor de branche per saldo beperkt is. Het rapport wijkt bovendien sterk af van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, die in de ouderenzorg willen investeren.  

Het rapport van de Technische werkgroep Beheersingsinstrumentarium Zorguitgaven stelt dat de zorguitgaven beperkt moeten worden tot ongeveer het niveau van de groei van het Bruto Binnenlands Product (voor de komende jaren geraamd op 1,8%). Voor de komende kabinetsperiode is dat ongeveer €4,5 miljard groei. Dat is lager dan de MLT-raming van het CPB voor de zorguitgaven (3,4%, zijnde €9 miljard) voor de komende kabinetsperiode. 

Voor de beheersing van de uitgaven stelt het rapport drie lijnen voor:

  1. Gepast gebruik: geen over- of onderbehandeling
  2. Zorg op de juiste plek: waar die het meeste waarde heeft
  3. Eenvoud en samenhang: ook over stelselschotten heen 

Maatregelen

Voorgestelde maatregelen in het rapport hebben vooral betrekking op de Zvw in de vorm van zorgakkoorden langs bovengenoemde drie lijnen. De wijkverpleging wordt hierin wel meegenomen:

  • Gepast gebruik: voor de wijkverpleging wordt nadrukkelijk het nieuwe zorginhoudelijk bekostigingsmodel genoemd. Heeft geen productieprikkel meer zoals nu en naar verwachting lagere administratieve lasten
  • Zorg op de juiste plek: voor de wijkverpleging stelt het rapport afspraken voor over ondersteuning ziekenhuisverplaatste zorg naar thuis (waarvoor extra middelen nodig zijn!). Naast in het rapport genoemde behoefte aan meer opleidings- en stageplekken HBO-V. Niet genoemd in het rapport, maar wel zeer relevant in dit kader is het ELV.
  • Eenvoud en samenhang: samenwerking huisarts-wijkverpleging; samenwerking wijkverpleging-wmo 

Voor de Wlz hebben de maatregelen vooral betrekking op de PGB’s en gehandicaptenzorg, waar de groei veel hoger is geweest dan in de ouderenzorg. Een voorstel is om de contracteerruimte in dit verband te compartimenteren tussen GHZ, VV en PGB. Citaat (pag. 16): Het betreft met name een stijging van ca. 10 procent per jaar van het aantal pgb-aanvragen voor zorg thuis. De consequentie is dat er binnen de Wlz minder budgetruimte is overgebleven voor zorg in natura. Daarnaast zijn binnen de Wlz de kosten van gehandicaptenzorg de afgelopen jaren fors gestegen. Ter illustratie, het aantal mensen met een hoge VG-indicatie is tussen 2012 en 2015 met gemiddeld 6,9 procent per jaar gestegen. Tussen 2014 en 2015 steeg dit aantal zelfs met 7,9 procent. De groei van de uitgaven binnen de Wlz is daardoor vooral naar de gehandicaptenzorg gegaan. De zorg in natura voor ouderen, voornamelijk in verpleeghuizen, komt door al deze ontwikkelingen onder druk te staan. 

Maatregelen die het Wlz budget beperken zijn nog: invoeren objectief verdeelmodel, meerjarige contracten (minder administratieve lasten) en een algemene doelmatigheidskorting in van €0,7 miljard.

1-DSC_0066-001