30 maart 2017Financiering, VVT Nieuws

Waar en wanneer jaarrekening deponeren?

ActiZ ontvangt vragen van leden waar de jaarrekening gedeponeerd moet worden en op welke wijze. Hieronder een korte toelichting en de belangrijkste vindplaatsen.

Deponeren bij het CIBG

De meeste zorgorganisaties zijn verplicht zich te verantwoorden via het CIBG. Dit moet vóór 1 juni via het digitale portaal DigiMV. Welke uitzonderingen er gelden voor de verantwoording kunt u vinden op de website van het CIBG, evenals de vraag of u in aanmerking komt voor een beperkte verantwoording. U kunt daarbij ook gebruik maken van een vragenlijst om vast te stellen of u zich moet verantwoorden of beperkt moet verantwoorden. 

Deponeren bij de Kamer van Koophandel

Zorgorganisaties moeten veelal ook deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op grond van titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling openbaar gemaakt worden. Dit vindt plaats door te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De achtergrond van het deponeren bij de Kamer van Koophandel is het beperken van de hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur.

Welke organisaties moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel, wat er gedeponeerd moet worden en hoe staat op de website van de kamer van koophandel. De deponeringsverplichting geldt in ieder geval voor NV’s, BV’s en coöperaties. Voor stichtingen geldt een publicatieplicht indien de netto-omzet zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren € 6 miljoen of meer bedraagt of wanneer de stichting een WTZi toegelaten lichaam is. 

Electronisch deponeren

Over de verplichting tot elektronisch deponeren voor zorgorganisaties is verder nog het volgende opgenomen in het document vragen en antwoorden

Hoe te deponeren?

De jaarstukken over 2016 kunnen in beginsel alleen nog maar digitaal worden ingediend. Of de zorginstelling voor wie de deponeringsverplichting geldt, per direct al verplicht is om zijn jaarstukken digitaal te deponeren, hangt af van zijn bedrijfsklasse: http://www.kvk.nl/hoedeponeren.

Voor zorginstellingen waarop de Regeling verslaggeving WTZi van toepassing is geldt daarbij een bijzondere regime. Deze zorginstellingen moeten rapporteren op basis van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (specifiek RJ 655). De Regeling verslaggeving WTZi bepaalt voorts dat de vrijstellingen voor kleine en middelgrote rechtspersonen niet van toepassing zijn op deze zorginstellingen (met uitzondering van de eisen met betrekking tot accountantscontrole voor bepaalde categorieën). Dat betekent dat deze zorginstellingen dus een jaarrekening moeten opstellen volgens de regels die gelden voor ‘grote rechtspersonen’. Dientengevolge behoeven zij voorlopig de jaarstukken nog niet elektronisch te deponeren. De jaarstukken kunnen gemaild worden aan: jaarrekening.groot@kvk.nl Verzending per post is ook nog mogelijk.
Het te hanteren adres is dan: Kamer van Koophandel Team Deponeringen, Postbus 106,
3440 AC Woerden.

Het voornemen is om de verplichting voor de groep ‘grote rechtspersonen’ (en dus ook de zorginstellingen waarop de Regeling verslaggeving WTZi van toepassing is) in te laten gaan over het boekjaar 2019. Het Ministerie beraad zich echter nog op het handhaven van de dubbele deponeringsplicht voor WTZi-lichamen.

1-DSC_0066-001