20 januari 2016Financiering

Verwerken ORT in de jaarrekening

In de afgelopen periode zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken gedaan over het recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie. Gelet op de onduidelijkheid over de reikwijdte van de jurisprudentie en in het verlengde van onze eerdere brieven over dit onderwerp is het standpunt van ActiZ dat deze post niet verwerkt kan worden als voorziening in de balans, maar opgenomen dient te worden onder ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’, tenzij sprake is van concrete toezeggingen van zorgorganisaties aan medewerkers.

 

Dit standpunt wordt gedeeld door de accountants binnen Coziek/NBA. Volgens de Regeling Jaarverslaglegging (252.201) kan en moet een voorziening gevormd worden indien sprake is van een in rechte afdwingbare verplichting of van een feitelijke verplichting. Of hiervan sprake is, is in de regelgeving uitgewerkt in de volgende twee criteria:

 

  1. Het waarschijnlijk is dat afwikkeling plaatsvindt waarbij sprake is van uitstroom van middelen;
  2. Er een betrouwbare schatting gemaakt kan worden van de omvang van de verplichting.

 

Mocht de instelling concreet toezeggingen hebben gedaan om de medewerkers te compenseren dan is er geen discussie. Dan wordt voldaan aan beide criteria. In de meeste gevallen is hiervan geen sprake en mag geen voorziening gevormd worden en zal toelichting van de onzekere situatie en het risico over het verleden als niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen moeten worden.

 

Bovengenoemd standpunt is gebaseerd op huidige nog te onduidelijke en te beperkte jurisprudentie.

 

 

 

 

1-DSC_0066-001